dinsdag 30 april 2013

Eigendomsrecht zegt U?

Mensen die akkoord gaan, met hetgeen in mijn vorige post werd beschreven, zullen dus ook geen bezwaar hebben als het parlement morgen een wet stemt dat beslag legt op de meerwaarde op gronden.
Stel: je hebt in 1970 een mooie villagrond gekocht voor 9.000 euro (360.000 frank); je verkoopt die grond vandaag voor 289.000 euro; jij krijgt je 9.000 euro terug; de Staat krijgt de resterende 280.000 euro. Dit is hetgeen er gebeurd is met het goud van de NBB.
In feite is die redenering voor de "fictieve meerwaarde" op die grond nog redelijker dan die over dat goud. Dat goud is immers eigendom van de NBB, een speciale doch beursgenoteerde NV.
Die grond ligt op Belgisch grondgebied zodat het niet meer dan normaal is dat de meerwaarde die daarop geboekt wordt, toekomt aan de Belgen.
Of zie ik iets over het hoofd? Eigendomsrecht? Daar passen de Belgische politici wel een mouw aan, dat hebben ze bij de NBB ook gedaan.
Weet je waar het verschil zit? Er zijn slechts een paar duizend kleine privé aandeelhouders van de NBB; er zijn echter heel veel eigenaars van onroerend goed in Belgenland.
De ene kan dus al wat makkelijker beroofd worden dan de andere.

Het goud van de NBB!

Het gaat hem dus helemaal niet over het goud want dat goud is van de NBB, daar bestaat zelfs geen discussie over.
Het gaat hem over de "fictieve meerwaarde" op dat goud die de Staat zich toegeëigend heeft.
Die fictieve meerwaarde is er enkel gekomen door het financiële en monetaire wanbeleid van de Belgische politici en centrale bankiers sedert de Eerste Wereldoorlog.
Die fictieve meerwaarde compenseert bijlange het verlies aan waarde niet!
Dat verlies aan koopkracht van het goud is te wijten aan hoger vermeld wanbeleid en dan kom je tot volgende absurde situatie: er ontstaat een fictieve meerwaarde op het goud omdat het papiergeld sedert de Eerste Wereldoorlog meer dan 99% van zijn waarde verloren heeft en vervolgens leggen de politici beslag op een onbestaande meerwaarde die het gevolg is van de muntontwaarding waarvoor ze zelf gezorgd hebben.

Het goud van de NBB!

Herhalen blijft een absolute must: het goud is van de NBB, dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven.
De discussie gaat zelfs niet over het goud want bij de verkoop wordt de boekwaarde op de rekening van de NBB gestort.
Als dat goud van de Staat was, zou ook de boekwaarde toekomen aan de Staat en was de zaak duidelijk.
Nu heeft men via talloze vuile streken de aandeelhouders van de NBB onteigent zonder enige compensatie; om dit te bewerkstelligen heeft men voor alle gemak eerst bij wet alle fundamentele rechten van de privé aandeelhouders geschrapt waardoor zij totaal weerloos stonden tegenover de willekeur van de geldhonger van de Belgische politici en hun politiek benoemende handlangers bij de NBB.
Enkel de grootste dwazen gaan met dergelijke idiote streken akkoord; dergelijke onrechtvaardigheden kunnen gedurende lange tijd overeind blijven doch nooit voor eeuwig.

maandag 22 april 2013

Maandag 27 mei om 14 uur te Brussel!

Om de kunde en de intelligentie van de "onafhankelijke" directeurs van de NBB in te kunnen schatten, moet je op maandag 27 mei de algemene vergadering bijwonen.
Daar zul je leren dat de NBB een overheidsvehikel geworden is dat allerlei cijfers, verklaringen en ballonnetjes de wereld instuurt op bestelling.
Dit jaar wordt het meer dan ooit interessant omdat er nog nooit zoveel bewijsmateriaal werd verzameld als het voorbije jaar. Eens je die poppenkast meegemaakt hebt, weet je hoe het staat met de toekomst van dit land.
De Algemene Vergadering van de Nationale Bank van België, een must voor iedereen die wil begrijpen hoe de financiële crisis in gang gezet werd. Het zal je tevens snel duidelijk worden dat deze crisis niet meer gestopt kan worden, daarvoor is de kanker te ver uitgezaaid.
Versta je niet hoe België, in 1970 nog één van de tien rijkste landen op deze planeet, al haar reserves verloor en vandaag verzuipt in de schulden? Kom naar de Algemene Vergadering van de NBB en al je vragen zullen beantwoord worden.

vrijdag 19 april 2013

Boekjaar 1920 De Raad van Censoren klaagt!

In het jaarverslag over het boekjaar 1920 waarschuwt de Raad van Censoren voor de te sterke aangroei van de geldhoeveelheid en het inzetten van ongedekt geld:
"De totale bewegingen der ontvangsten en betalingen voor rekening van de Staat stegen tot het zeer aanzienlijke bedrag van 44 miljard frank tegenover 7,4 miljard frank in 1913. Uw Raad van Bestuur heeft de voornaamste oorzaken van deze stijging uiteengezet en heeft U eveneens getoond welke enorme en onvoorziene kosten de functie van Rijkskassier met zich meebrengen voor de Bank
(pagina 35-36 jaarverslag 1920)
De Raad van Censoren waarschuwt verder tegen het uitgeven van fiduciair (ongedekt) geld en wijst tevens op het volgende: De belofte van de regering, om één miljard frank terug te betalen werd niet nagekomen, de reële terugbetalingen bedroegen slechts 300 miljoen frank. (pagina 37 jaarverslag boekjaar 1920)
Het beroven van de privé aandeelhouders en het breken van beloftes was begonnen.
In 1926 zal de regering de laatste onafhankelijke gouverneur van de Bank liquideren en een marionet installeren om haar problemen op te lossen via het doorvoeren van een enorme devaluatie.
Het zaad voor de huidige financiële crisis werd op dat moment van de geschiedenis gezaaid. Net zoals vandaag gaf de enorme geldcreatie een goed gevoel op korte termijn doch uiteindelijk resulteerden die maatregelen van de centrale banken wereldwijd in de Grote Depressie, de Tweede Wereldoorlog en het eindspel dat we vandaag beleven.
Nu zijn we samen onderweg naar een nieuw monetair systeem doch eerst zullen meer dan een miljard mensen zwaar moeten lijden voor de onvergeeflijke fouten van onze "onafhankelijke" centrale bankiers.

De kunsten van Vande Lanotte!

Vande Lanotte heeft in de loop der tijden verschillende pensioenfondsen geplunderd.
Hij heeft zijn buit vervolgens omgezet in staatsleningen die de Belgische regering nu met steun van de NBB aftrekt van de Belgische staatsschuld!!!! Hierdoor ligt onze schuldgraad zogezegd op 99,9% in plaats van op 104,5%.
Laat ons ook niet vergeten dat mijnheer Vande Lanotte zijn kompaan Jannie Haeck opdracht gaf om het pensioenfonds van de NMBS over te hevelen naar de Schatkist. In dat pensioenfonds zat nul euro, die nul euro werd overgeschreven en Vande Lanotte ontving 312 miljoen euro, net voldoende om een begroting in evenwicht uit zijn hoge hoed te toveren.
Wat was er gebeurd? De NMBS is 312 miljoen euro gaan lenen tegen 7% en heeft die geleende 312 miljoen euro dan doorgestort naar Vande Lanotte.
Wie betaalt die intresten denken jullie? Wie gaat aan het eind van de rit die 312 miljoen euro terugbetalen?
Alle cijfers citeer ik nu uit het blote hoofd. Indien er iets aangepast moet worden, hoor ik dat graag.

donderdag 18 april 2013

Vergelijking 1910-2012

Over het boekjaar 2012 gaat er in totaal ongeveer één miljard euro naar de Staat en krijgen de privé aandeelhouders een brutodividend van 30,8 miljoen euro.
Duizend miljoen euro voor de Staat versus 30,8 miljoen voor de privé aandeelhouders.
Van een 50/50 verhouding in 1910 naar 97/3 in 2012. Moet er nog zand zijn?

Vergelijking 1910-2012

De totale personeelskost van de Bank bedroeg over 1910 dus ongeveer 2.700.000 frank.
De NBB had toen 41 agentschappen verdeeld over gans het land.
Vandaag verdient onze onafhankelijke gouverneur dus meer dan alle personeelsleden van de 41 agentschappen van de Bank in 1910!
We merken ook dat er een quasi evenwicht is tussen het deel van de winst dat naar de aandeelhouders en de Staat gaat. In totaal ontvangen de aandeelhouders 9.354.000 frank (brutodividend + stijging reserves) en gaat er 9.564.408 frank naar de Staat. Beide partijen krijgen dus ongeveer evenveel alhoewel de toen nog onafhankelijke Raad van Censoren zich duidelijk zorgen begint te maken over de gratis diensten die de NBB uitvoert voor de Staat.

1910 De Raad van Censoren klaagt!

"De gerealiseerde winsten hebben toegelaten om 8.300.000 frank uit te keren aan de aandeelhouders, verdeeld over een coupon van 83 frank per aandeel voor ieder van de twee semesters en daarbovenop het deel van het aandeel in de aangroei van de reserves, zijnde 21,08 frank. 
De totale opbrengst per aandeel voor het jaar 1910 bedroeg dus 187,08 frank.
Wij hadden het U vorig jaar al gezegd, de gratis diensten die de Bank verleent aan de Staat en het land verhogen de last van de algemene kosten in aanzienlijke mate. 
Zonder rekening te houden met deze gratis diensten heeft de Schatkist over 1910 in totaal 9.564.408 frank ontvangen."
"De dotatie aan de voorzorgskas voor het personeel werd in 1910 verhoogd tot 267.850 frank en dit komt ongeveer overeen met 10% van de totale personeelskost van de Bank."
(jaarverslag 1910 pagina 30-31)

Minimumloon bedienden NBB in 1910

"Wij constateren met voldoening de intelligentie en de toewijding die ons personeel ons verleent, in Brussel en in de provincie. Tijdens het afgelopen boekjaar hebben we een maatregel doorgevoerd, die reeds gedurende geruime tijd het onderwerp was van onze studie, te weten de verhoging van het basissalaris van onze medewerkers en arbeiders. Het is om deze reden dat we de minimale vergoeding voor onze medewerkers en kassiers in Bussel en Antwerpen opgetrokken hebben tot 1.800 frank, daar waar de minimale verloning voor het personeel in de agentschappen afhankelijk is van het belang van de locaties."
(Aldus het jaarverslag over het boekjaar 1910 pagina 26-27)

Het minimumloon voor medewerkers van de NBB in Brussel en Antwerpen werd in 1910 dus verhoogd tot 1.800 frank per jaar of 150 frank per maand.
Aangezien het eerste dividend voor de privé aandeelhouders van de Bank sindsdien gelijk bleef op 60 frank per aandeel, gaan we er van uit dat ook de vergoedingen voor het personeel ongeveer stabiel gebleven zijn.
In 1910 bedroegen de totale algemene kost voor administratie en personeel voor alle vestigingen van de Bank exact 4.019.508 frank 94 centiemen.
(jaarverslag 1910 pagina 20).

dinsdag 16 april 2013

Herhaalt de geschiedenis zich?

De koers van één goudmark uit 1913 evolueerde in 1923 naar duizend miljard papieren mark om daarna terug gelijkgeschakeld te worden met één papieren Rentemark.
Voor de mensen, die op goud vertrouwd hadden, was er niks gebeurd, voor de mensen die hun politici vertrouwden,was de lol er af want die bleven totaal geruïneerd achter.

De wonderen, die politici vandaag met hun papieren beloftebonnen verrichten, kunnen wellicht de Duitse prestaties uit 1922/1923 doen verbleken.
Waarom? Omdat de schade, die aangericht werd tijdens de Eerste Wereldoorlog, hoogstwaarschijnlijk een peulschil was in vergelijking met de catastrofe die de jongste decennia door onze politici/centrale/commerciële bankiers veroorzaakt werd.

Belgische staatsschuld anno 1925

In april 1925 voerden de socialisten hevig campagne tegen de torenhoge Belgische staatsschuld, die op dat moment 45 miljard frank bedroeg.
Die veel te hoge schuld was uiteraard voor een belangrijk stuk te wijten aan de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog.

Na de liquidatie van de laatste onafhankelijke gouverneur van de NBB verlaagde men de druk van die schuld door een zware devaluatie door te voeren.
Deze gemakkelijkheidsoplossing lag wellicht aan de basis van de economische crisis van de jaren dertig, het faillissement van de banken en leidde uiteindelijk tot de Tweede Wereldoorlog.

Dit is wat de geschiedenis ons leert: als je een probleem laat rotten in plaats van het op te lossen, mondt dat probleem uiteindelijk uit in een drama.
Momenteel ligt onze staatsschuld een beetje hoger dan in 1925, we zitten vandaag op 15.250 miljard frank (+33.700%) terwijl we geconfronteerd worden met bijzonder hoge sociale verplichtingen, die nooit kunnen ingelost worden, en we ondertussen geen beroep meer kunnen doen op Congo, de bron van onze vervlogen rijkdom.

Oud papier

In de tweede helft van 1923 verloor het papiergeld in Duitsland razendsnel zijn waarde en dit leidde regelmatig tot absurde situaties.
Zo wogen bankbiljetten met een waarde van 2.200 mark eind september één kilogram terwijl de handelaars in oud papier 8.000 mark voor een kilogram oud papier betaalden.

De officiële Duitse inflatiecijfers 1914-1923

In één van mijn vorige bijdragen gaf ik verschillende voorbeelden van de prijsevolutie van basisproducten in Duitsland tijdens de periode van hyperinflatie (1922/1923).
Ondertussen vond ik ook de officiële inflatiecijfers terug.
De basisindex steeg in Duitsland van 100 in 1914 naar 15.437.000.000.000 eind 1923.

(A la Bourse, Histoire des valeurs en Belgique de 1300 à 1990 pagina 240/241.

vrijdag 12 april 2013

Het geld is weg!

Het geld is weg: de waardeloze First rekeningen van Ethias, het spaargeld bij Kaupthing, Icesave en de andere IJslandse banken, de spaarcenten bij al die andere grootbanken, het geld van de Ierse en Spaanse banken, het geld van Arco, enzovoort, het is weg.
Dat geld werd vervolgens vervangen door waardeloos vers geld dat gedekt wordt door staatsschulden die nooit zullen terugbetaald worden waardoor uiteindelijk al het papiergeld waardeloos zal blijken te zijn.
Ondertussen worden die waardeloze staatsleningen opgestapeld bij banken en verzekeringsmaatschappijen waardoor aan het eind van de rit zal blijken dat ook alle groeps- en levensverzekeringen geen stuiver meer waard zijn.
De slogan van politici en politiek benoemde centrale bankiers luidde: "Wij hebben Uw spaargeld gered!"
Dat klopt uiteraard langs geen kanten, de realiteit is als volgt: "Ze hebben de waarde van al het geld vernietigd". Om de schijn te creëren dat ze ons spaargeld gered hebben, namen onze grote leiders de beslissing om al het geld waardeloos te maken.
Omdat de kudde de illusie wilde omarmen dat hun spaargeld gered was, gaat ze nu alles verliezen. Het absurde aan het verhaal is dat de snoodaards echt geloofden dat hun alchemie, het vervangen van verdwenen geld door vers gedrukt geld, ging werken.
Nu beginnen ze zich stilaan te realiseren dat dit niet het geval is doch het is te laat.
Seconde na seconde stijgen de staatsschulden terwijl de onderliggende problemen enkel groter worden.
Zonder enige twijfel beleven we historische momenten.

Vergoeding directeurs NBB

De gouverneur verdient 537,000 euro of 1.34 euro per aandeel (400,000 aandelen in totaal). Hierbij wordt geen rekening gehouden met de vergoeding die hij opstrijkt bij de Bank voor Internationale Betalingen (BIS).
Bij de invoering van de onteigeningswet in 2009 kreeg de gouverneur de vergoedingen van de BIS in zijn schoot geworpen, vroeger moest hij die vergoeding afstaan aan de NBB.

De Vice Gouverneur Francoise Masai verdient 431,000 euro of 1.08 euro per aandeel.
De andere directeurs (6 in totaal) verdienen 371,000 euro of 0.93 euro per aandeel.
Samen krijgen de 8 directeurs 3,194,000 euro ofte 7.98 euro per aandeel.

Maw de NBB noteert tegen een koers/directeursweddeverhouding van 350.
Welk beursgenoteerd bedrijf doet beter????

(Met dank aan Wimilio)

John Locke (1632-1704)

De Engelse filosoof John Locke formuleerde de rol van regeringen in een samenleving als volgt: "Regeringen hebben hun oorsprong in de behoefte aan het beschermen van privé bezit en ze functioneren het best wanneer ze zich tot die taak proberen te beperken".
De manier, waarop de Belgische regeringen de jongste veertig jaar omgegaan zijn met het privé bezit van de privé aandeelhouders van de Nationale Bank, geeft aan dat onze politici reeds lang geen enkele vorm van respect meer opbrengen voor het privé bezit van de Belgische burger.
Ofwel heb je respect voor het eigendomsrecht ofwel heb je dat niet! De twee samen gaat niet, dat moet iedere burger heel goed in zijn hoofd prenten.
Je kunt niet straffeloos toekijken of leedvermaak hebben terwijl iemand beroofd wordt en later komen klagen als je zelf het slachtoffer wordt van de dezelfde bandieten.

Adam Smith (1723-1790)

De Schotse moraalfilosoof Adam Smith schreef ooit volgende wijze woorden:
"Bezit, geld en markten vormen de grondslag van de menselijke samenleving. Hieruit volgt dat een regering, voor zo ver zij in monetaire zaken een rol speelt, zich ertoe moet beperken om de valuta gezond te houden".
De regeringen van de Westerse landen en Japan zijn goed bezig geweest de jongste veertig jaar.

dinsdag 9 april 2013

De weg naar de overwinning!

Regelmatig krijg ik vragen van mensen die zich afvragen of het niet beter is om wat brutaler te worden of eventueel zelfs geweld te gebruiken tegen de onrechtvaardige willekeur van de onafhankelijke directeurs van de NBB.
Hierop kan ik alleen maar herhalen hetgeen ik ondertussen al ontelbare keren gezegd heb: de achtbare onafhankelijke directeurs van de NBB zijn vanaf het begin uitgegaan van de veronderstelling dat de strijd van de privé aandeelhouders van de NBB wel een stille dood zou sterven.
Zonder enige twijfel zou dat zonder mij ook het geval geweest zijn.
Zolang privé aandeelhouders van de NBB zonder groene pet naar algemene vergaderingen gaan, zal het inderdaad nog een tijdje duren vooraleer we die machtige mensen op de knieën zullen krijgen. Eendracht maakt nu eenmaal macht en als iedereen het op zijn eigen manier wil opnemen tegen de machtigste mensen in België kom je uiteraard moeilijk vooruit.
Iemand, die gelooft dat we door onbeschoft te gaan doen iets gaan bereiken, kan ik voor de volle honderd procent verzekeren dat ze bij de NBB elke dag gebedsstondes organiseren om te bidden voor het moment dat ik mijn zelfbeheersing zal verliezen.
Als je tegen die machtige mensen begint te schelden of geweld gebruikt, heb je echter op voorhand verloren. Als je ze op een fatsoenlijke manier in het publiek voor schut zet, en daar krijgen we ondertussen ruimschoots de gelegenheid toe, sla je een nagel in hun doodskist.
Trouwens, in die doodskist zitten ondertussen reeds massa's grote nagels en dat raakt die sloebers rechtstreeks in hun hart want ijdelheid is deze mensen, die geloven dat ze geen fouten kunnen maken, niet vreemd.
Als er mensen zijn die zich onbeschoft willen gedragen, moeten ze dat maar doen. Voor mij geen enkel probleem zolang ze maar geen groene pet en de "NBB4EVER" slogan dragen want die groene pet staat symbool voor mijn manier van aanpakken. Ik ben op dat idee gekomen, ik heb het uitgewerkt en ik heb er voor betaald.
De mensen die een andere weg willen bewandelen, kunnen dus gerust een eigen kleur kiezen, er zijn kleuren genoeg. Als er bijvoorbeeld op de algemene vergadering van de NBB een aantal mensen zijn met een gele pet met een ander opschrift dan "NBB4EVER" kunnen die voor mijn part doen wat ze willen aangezien ik me dan, indien nodig, van hen kan distanciëren.
Mensen die een door mij betaalde groene pet dragen, horen zich echter fatsoenlijk te gedragen aangezien ik een heel duidelijke en doordachte strategie heb waaraan ik mij strikt houd en waarvan ik zeker ben dat ze tot resultaten zal leiden.
Dit lijkt mij een heel open, eerlijke en correcte opstelling.
Als iemand het daar niet mee eens is, luister ik uiteraard graag naar zijn of haar argumenten.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

zondag 7 april 2013

Algemene Vergadering 27 mei 2013

Op maandag 27 mei 2013 vindt de volgende algemene vergadering van de Nationale Bank plaats.
Op weinig plaatsen in de wereld krijgt de burger de kans om rechtstreeks vragen te stellen aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis, de vernietiging van Uw pensioen, de implosie van onze welvaart.
Dankzij het feit dat deze mensen en hun voorgangers gedurende de voorbije decennia de privé aandeelhouders op een onwaarschijnlijke manier bestolen hebben om hun broodheren te plezieren kost een NBB aandeel minder dan 20% van z'n werkelijke waarde omdat de meeste burgers geloven dat de orgie van willekeur bij de NBB eeuwig gaat blijven duren. Wel, die willekeur zal blijven duren zolang julie dit toelaten.
De Nationale Bank van België is het voorbeeld bij uitstek van zowat alles wat er in Belgenland fout loopt!
Bent U aandeelhouder? Maak dan tijd vrij voor deze belangrijke algemene vergadering.
Bent U nog geen aandeelhouder? Koop dan een NBB aandeel met een korting van 80% en kom naar de algemene vergadering.
Bent U niet tevreden omdat Uw pensioen, groeps- en levensverzekeringen waardeloos gemaakt werden door de directeurs van de centrale banken? Word dan aandeelhouder van de NBB en kom naar de algemene vergadering op maandag 27 mei.