dinsdag 25 maart 2014

Groot alarm!!!!!

Indien de datum van de algemene vergadering wordt verschoven, gaan heel wat aandeelhouders, die al maanden geleden hun verlof aangevraagd hebben voor maandag 26 mei, in de problemen komen.

Mailen naar politici dus en duidelijk stellen dat zulke dictatoriale ingrepen om puur politieke redenen niet door de beugel kunnen!!!!!

Angst in zijn meest zuivere vorm!

Een wakkere medestander schoot in actie na het lezen van mijn post in verband met het mogelijk verschuiven van de datum van de algemene vergadering van de NBB. Hij ontving het volgende antwoord:

Geachte heer,

Overeenkomstig artikel 61 van de Statuten van de Nationale Bank, vindt de algemene vergadering van aandeelhouders plaats op de laatste maandag van de maand mei, om 14 uur. Dit jaar zou dat maandag 26 mei 2014 zijn, om 14 uur.

Er is evenwel op dit ogenblik een wet in voorbereiding in het Parlement, die toelaat om de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders vast te leggen op de derde maandag van de maand mei, om 14 uur. Dit jaar zou dat maandag 19 mei 2014 zijn, om 14 uur.

Indien deze wet tijdig in werking treedt, kan de nieuwe datum reeds dit jaar worden toegepast, en vindt de algemene vergadering plaats op 19 mei 2014. Indien, evenwel, de wet niet tijdig zal zijn uitgevaardigd, zal de algemene vergadering doorgaan op 26 mei 2014.

De Nationale Bank volgt het wetgevend proces van nabij op en zal te gepasten tijde communiceren over de precieze datum van de algemene vergadering van 2014.

Hoogachtend,

Marcel Van Campen,
Diensthoofd Secretariaat
Nationale Bank van België.

Nu gaan ze zelfs het verschuiven van de datum van de algemene vergadering niet meer op de algemene vergadering behandelen maar gewoon door hun politieke vriendjes laten aanpassen in functie van de data van de verkiezingen.

De onafhankelijke Nationale Bank van België, een droevig spektakel met politieke marionetten in de hoofd- en bijrollen!

maandag 24 maart 2014

N-VA en Arco

Via de pers mochten we vernemen dat de N-VA nu toch bereid zou zijn om de Arco aandeelhouders te vergoeden met geld dat de overheid niet heeft. Daarom zond ik vandaag volgende mail naar een N-VA kopstuk:

Beste ,

Op mijn mails van 31 januari en 11 maart jongstleden mocht ik van U nog geen antwoord ontvangen.

Vandaag vernam ik via de pers dat de N-VA alsnog bereid zou zijn om de Arco aandeelhouders, die geen enkel recht hebben op een compensatie van de overheid, te vergoeden met geld dat er niet is.

De privé aandeelhouders van de NBB, die al meer dan veertig jaar constant onteigend worden zonder enige compensatie, hebben duidelijk recht op een betere behandeling met centen die wel degelijk bestaan. Daarom zou ik nogmaals willen aandringen op een duidelijk, schriftelijk standpunt van de N-VA. Iets in de aard van:

"Voor de privé aandeelhouders van de NBB zal de N-VA er voor ijveren dat het eerste dividend van 60 frank uit 1850, dat na 163 jaar nog steeds 60 frank bedraagt, zo snel mogelijk aangepast wordt aan de evolutie van de koopkracht."

Zoiets vergt maar enkele minuten, het zou een onrechtvaardige situatie, die al veel te lang aansleept, toch een beetje rechtzetten zonder dat het de belastingbetaler ook maar één cent kost.

Met vertrouwen zie ik Uw antwoord tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

xxxx

zondag 16 maart 2014

Mails voor N-VA Politici

Zoals een tijdje geleden al aangehaald, is het cruciaal dat we voor de verkiezingen concrete toezeggingen krijgen van de N-VA.
Je kunt onderstaande tekst copiëren, de juiste naam invullen en eventueel de openingszin aanpassen aan de realiteit door voor jou van toepassing is.
Heb je reeds een mail gestuurd en antwoord gekregen, kun je de tekst gewoon overnemen.

Geachte x,

Dank voor het antwoord dat ik op mijn vorige mail van U mocht ontvangen. Graag toch nog even volgende verduidelijkingen.

De Nationale Bank is een heel speciale vennootschap en geen enkele aandeelhouder, die de situatie kent, zal ontkennen dat de Staat, ondanks het feit dat de Staat nooit één cent in de NBB geïnvesteerd heeft, recht heeft op het grootste stuk van de winsten. Het grootste stuk is echter niet hetzelfde als nagenoeg alles.

Omwille van het speciale karakter van de NBB is dat eerste dividend van 6% uit 1850 het belangrijkste dividend, het tweede dividend is een extraatje om de aandeelhouders in de bloemetjes te zetten als de resultaten buitengewoon goed zijn.

Bij de oprichting van de NBB werd bepaald dat de aandeelhouders recht hadden op een eerste dividend van 6% op het ingebrachte kapitaal doch dit gebeurde op een moment dat inflatie niet bestond en gelijk stond aan monetaire ketterij. In de loop van de geschiedenis hebben de Belgische politici het roer van de "onafhankelijke NBB" overgenomen en hebben ze de waarde van de frank met meer dan 99% verminderd om hun kortetermijnproblemen onder controle te houden. Aangezien de privé aandeelhouders nooit in de gaten hadden dat ze stelselmatig onteigend werden, slaagden de traditionele partijen er uiteindelijk in om meer dan 50.000 euro per aandeel uit de reserves van de NBB naar de Schatkist te versluizen om kunstmatig de Staatsschuld te drukken om zodoende kunstmatig in de euro te kunnen geraken. De rampzalige gevolgen van deze kunstmatige ingrepen zullen in de komende jaren boven komen drijven.

Op korte termijn zou ik willen dat het eerste dividend uit 1850 aangepast wordt aan de evolutie van de koopkracht. Als een mijnwerker in 1850 minder dan 50 frank per maand verdiende en een aandeelhouder van de NBB 60 frank dividend ontving op zijn aandeel en datzelfde eerste dividend vandaag nog altijd 60 frank bedraagt, zit er iets niet in de haak.

Als je rekening houdt met alle mogelijke parameters zou het eerste dividend van de NBB opgetrokken moeten worden tot minimaal 600 euro per aandeel. Dit is een absoluut minimum, het mag gerust een stuk meer zijn doch minder lijkt mij onaanvaardbaar. We spreken dan over een brutodividend van 120 miljoen euro voor de privé aandeelhouders. Als je dit vergelijkt met de meer dan tien miljard euro die de Belgische politici de jongste vijftien jaar onrechtmatig uit de reserves van de NBB onttrokken hebben, is 120 miljoen euro een peulschil. Hierdoor kan het aandeel tot boven de tienduizend euro stijgen en dat ligt toch al wat meer in de richting van de waarde van +/-20.000 euro van het aandeel (zonder rekening te houden met het goud!!!!). Nogmaals onderstrepen dat de jongste vijftien jaar meer dan 50.000 euro per aandeel naar de Schatkist versluisd werd. De aandeelhouders hebben voor deze onteigening zonder compensatie plaatsvond nooit gevraagd om reserves uit te keren. In feite had dat geld moeten blijven waar het was, in de reserves van de NBB!

Mijn vraag is klaar en duidelijk: Gaat de N-VA zich inspannen om de onwaarschijnlijke discriminatie, waarvan de privé aandeelhouders van de NBB al enkele decennia het slachtoffer zijn, ongedaan te maken? Voor de privé aandeelhouders van de NBB is het cruciaal dat ze vanwege de N-VA, na de verkiezingen wellicht veruit de grootste politieke partij in België, duidelijke schriftelijke engagementen krijgen zodat ze na de verkiezingen niet opnieuw in de vergeetput geduwd worden.

Met vriendelijke groeten,

Ikke

dinsdag 11 maart 2014

Agenda komende weken

Dank aan de groene petten en de talloze sympathisanten die gisteren aanwezig waren te Mechelen.

Wat staat er de volgende weken op de agenda?

Vanavond geef in een voordracht in de Karel De Grote Hogeschool te Antwerpen (VFB);
Morgen ga ik naar onafhankelijk directeur Wunsch luisteren te Verviers;
Donderdag zal ik onafhankelijk directeur Masai aanmoedigen in Louvain-La-Neuve;
Maandag 17 maart treedt onafhankelijk directeur Wunsch op te Doornik;
Woensdag 19 maart woon ik het debat "Ethisch bankieren" bij te Gent;
Donderdag 20 maart zal ik onafhankelijk directeur Dewatripont begroeten in Namen;
Maandag 24 maart onafhankelijk directeur Hilgers te Charleroi;
Dinsdag 25 maart onafhankelijk directeur Dewatripont te Libramont.
Vrijdag 28 maart interview in Amsterdam;
Donderdag 3 april NBB4EVER vergadering te Sint Niklaas;
Woensdag 16 april Algemene Vergadering Belgacom;
Dinsdag 22 april spreek ik op een internationaal congres in Nederland;
Zaterdag 26 april VFB Happening te Antwerpen;
Maandag 28 april geef ik een voordracht te Hasselt.

Ondertussen nog een aantal algemene vergaderingen afwerken zodat we goed opgewarmd zijn tegen de algemene vergadering van de Nationale Bank van België op maandag 26 mei 2014.

Maandag 26 mei, algemene vergadering NBB op de dag na de verkiezingen!!!!!!!! Dat wordt wellicht een vergadering om nooit te vergeten!

Belangrijk evenement Sphinx Gent!!!

Woensdag 19 maart om 19.30 uur: Gespreksavond ethisch bankieren!!!!!

Het spreekt voor zich dat men op dat evenement zeer opgetogen zal zijn met een flinke delegatie groene petten.

Het panel mag er zeker zijn:

Jan Smets, de volgende onafhankelijke gouverneur van de NBB;

Steven Van Ackere, voormalig ACW minister van Financiën die het naliet om het belachelijk eenvoudige NBB dossier op te lossen;

Leen Van den Neste, directeur generaal VDK Spaarbank.

Sphinx Gent Sint Michielsplein 3 Inschrijven via sara.david@acw.be