zondag 20 december 2015

Roadshow onafhankelijke NBB directie 2016!!!!

De kalender van de Ronde van België van onze onafhankelijke directeurs is nu volledig bekend.  Op onderstaande link vindt U alle info en kunt U inschrijven:

https://www.nbb.be/nl/evenementen/alle-evenementen

22 februari: Luik - Jan Smets xxx
22 februari: Kortrijk - Marcia De Wachter
23 februari: Antwerpen - Jan Smets xxx
24 februari: Doornik - Mathias Dewatripont
24 februari: Hasselt -  Tim Hermans
24 februari: Gent - Jan Smets xxx
25 februari: Brugge - Tom Dechaene xxx
29 februari: Namen - Pierre Wunsch
29 februari: Turnhout - Marcia De Wachter xxx
2 maart:  Charleroi - Jean Hilgers
2 maart:  Sint-Niklaas - Tim Hermans xxx
3 maart:  Leuven - Tom Dechaene xxx
9 maart:  Mechelen - Marcia De Wachter xxx
14 maart: Louvain-La-Neuve : Pierre Wunsch xxx
16 maart: Libramont - Vincent Magnée xxx
23 maart: Verviers - Mathias Dewatripont xxx

De voordrachten gemarkeerd met "xxx" zal ik zelf bijwonen.

Dit jaar hebben ze bij de NBB blijkbaar veel moeite gedaan om zoveel mogelijk voordrachten samen te laten vallen zodat ik slechts elf evenementen zal kunnen bijwonen.

Al jarenlang hamer ik op dezelfde nagels:
op iedere voordracht moeten zoveel mogelijk groene petten aanwezig zijn;
schrijf je zo snel mogelijk in om te vermijden dat je "volzet" te horen krijgt.

Daar komt deze keer nog iets bij:
Stel geen vraag als je niet absoluut zeker bent dat je ermee gaat scoren!

Zoals aangekondigd, zie onderstaande post, komen we op vrijdag 29 januari samen te Sint-Niklaas om één en ander te coördineren.

dinsdag 15 december 2015

Vergadering vrijdag 29 januari 2016!

Vooreerst wil ik de mensen bedanken die op 11 november de nodige tijd vrijmaakten om in Sint Niklaas de eerste voorbereidingen voor de Nationale Bank acties te bespreken.  Tijdens die vergadering werd een nieuwe datum vastgelegd doch aangezien ik op die dag op een meeting in het buitenland zit, was ik genoodzaakt om onze kalender aan te passen.

Vrijdag 29 januari 2016 om 20 uur komen we opnieuw samen op volgend adres:
De Graanmaat
Grote Markt 24
Sint Niklaas

Bedoeling is om op die vergadering de aanwezigheid van de groene petten te coördineren tijdens de jaarlijkse roadshow van de onafhankelijke directeurs van onze Nationale Bank en de eerste afspraken te maken over eventuele acties voor en tijdens de algemene vergadering van de NBB.

In februari en maart zullen de directeurs van de NBB in een zestiental Belgische steden het jaarverslag van de Belgische economie komen voorstellen en dit is voor de privé aandeelhouders van de Bank uiteraard een uitgelezen kans om duidelijk te maken dat zij niet zullen rusten vooraleer er een eerbaar compromis wordt gevonden om een einde te stellen aan het probleem van de jarenlange onteigeningen zonder compensatie.  De voorbije negen jaar heb ik persoonlijk meer dan 80% van al die roadshows bijgewoond en het is de bedoeling dat ik dat tempo ook in 2016 zal trachten aan te houden.

De eerste datum werd ondertussen bekendgemaakt en ik vermoed dat de volledige kalender  in de loop van de komende dagen gepubliceerd zal worden.

Gouverneur Jan Smets zal op maandag 22 februari optreden te Luik.

Mensen die mij willen vergezellen, kunnen zich hiervoor inschrijven via   fofi.liege@nbb.be

Gelet op de tradities vindt de roadshow in Luik enkele dagen na die van Antwerpen plaats zodat we mogen veronderstellen dat de gouverneur in de week van 15 februari in Antwerpen zal passeren.

Op 3 en 4 februari 2016 zal ik bij de Bundesbank in Frankfurt een conferentie bijwonen over het eerste jaar dat de ECB als toezichthouder functioneert.  President Mario Draghi is één van eminente sprekers op die conferentie en van hem zou ik uiteraard willen vernemen wat de ECB vindt van de situatie van de privé aandeelhouders van de beursgenoteerde NBB nu de Bank verplicht wordt om opzettelijk verliezen te creëren om de overheden uit de eurozone van goedkope kredieten te kunnen voorzien.  Naast Draghi zullen er op die conferentie uiteraard tal van andere grote kanonnen hun opwachting maken.  Een uitgelezen kans om het NBB schandaal nogmaals internationaal onder de aandacht te brengen.

dinsdag 8 december 2015

Jaarverslag 1854 algemene vergadering 26-02-1855

In het jaar 1854 blijft de Nationale Bank sterk presteren:

Het balanstotaal stijgt met 18,85% tot 184.208.517,71 frank;

De nettowinst stijgt met 20,66% tot 2.934.705,88 frank;

Het dividend stijgt met tien frank tot 76,60 frank per aandeel;

De hoeveelheid bankbiljetten in omloop stijgt van 90,36 naar 109 miljoen frank.

+2.934.705,88  nettowinst
- 1.500.000,00  eerste dividend van 6% voor de aandeelhouders
+1.434.705,88  rest na uitkering eerste dividend
-   478.233,29   1/3 toekenning aan de reserves
-   239.117,65   1/6 aandeel van de Staat in de winst
+  717.288,94   deel van de winst beschikbaar voor uitkering tweede dividend

De minister van Financiën vraagt aan de directie van de Bank om de aandeelhouders te dwingen het kapitaal te volstorten.  De directie delibereert hierover doch weigert aan de vraag van de minister te voldoen omdat zij hiervoor geen redenen ziet.

De Bank wordt door de regering verplicht om de goudstukken van tien en vijfentwintig frank, geslagen ter uitvoering van de wet van 31 maart 1847, uit omloop te nemen.  Dit levert de Bank een verlies op van 140.032,67 frank omdat deze muntstukken ingekocht worden tegen nominale waarde en hun goudgehalte lager ligt dan dat van de Belgische Louis.  Het verschil is als volgt:
0,2849 gram goud per frank voor de uit omloop genomen munten;
0,2905 gram goud per frank voor de Belgische Louis.

Iedere frank, die uit omloop wordt genomen door de Bank, zadelt de NBB op met een verlies van 0,0056 gram goud.

De toekenning aan de reserves stijgt met 54% tot 480.588,23 frank of 19,22 frank per aandeel, dit is een weinig hoger dan de minimum toekenning van 1/3 zoals voorzien in de statuten (478,233,29 frank).  Dankzij de opbrengsten van de bestaande reserves stijgen de reserves in werkelijkheid met 519.577,70 frank.  (nvdr Ieder jaar hamert de gouverneur op het belang van de stijging van de reserves voor de aandeelhouders omdat deze voor de volle 100% eigendom zijn van de aandeelhouders in kwestie.  De toekenning aan de reserves is in feite een extra spaarpotje voor de aandeelhouders.)

In 1854 vinden er 117 transacties met aandelen plaats en op 31 december zijn er:
9804 aandelen op naam
15196 aandelen aan toonder.
Er zijn 164 aandeelhouders op naam waarvan er 120 meer dan tien aandelen hebben en zodoende gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.

De raad van censoren wijst op het groeiende belang van Belgisch papier in de portefeuille van de Bank en stelt dat dit belang in de toekomst nog kan verhogen mits de politieke horizon "serener" wordt.  De censoren stellen dat de Bank zich moet ontdoen van de banden die voor de nodige ongemakken zorgen.  De raad wijst erop dat die beschamende banden moeten doorgeknipt worden om verder gezichtsverlies te voorkomen.  De directie moet zich bewust zijn van de gevolgen die dergelijk gezichtsverlies kunnen hebben voor de circulatie van de biljetten van de Bank (pagina 32 jaarverslag 1854).

nvdr Blijkbaar kunnen de censoren van de jongste decennia nog een lesje leren van hun voorgangers uit de negentiende eeuw!

Bron: jaarverslag Nationale Bank 1854.

woensdag 21 oktober 2015

Voorbereiding acties Nationale Bank 2016!

Zoals de meeste dappere verzetsstrijders weten, doordruisen de onafhankelijke directeurs van de Nationale Bank in februari en maart Belgenland om de propaganda van de regering te verspreiden of, om op vraag van diezelfde regering, de nodige ballonnetjes op te laten.

Daarom is het noodzakelijk om in november een eerste voorbereidende vergadering te organiseren om de acties voor het jaar 2016 te coördineren.  Begin februari zal er een nieuwe bijeenkomst gehouden worden om te trachten zoveel mogelijk groene petten op de voordrachten van de onafhankelijke NBB bonzen te krijgen.

De eerste vergadering gaat door op woensdag 11 november (Wapenstilstand):
Woensdag 11 november om 19 uur
Taverne De Graanmaat
Grote Markt 24
9100 Sint Niklaas

Wapenstilstand leek mij een uitstekende gelegenheid om duidelijk te maken dat de strijdbijl in het Nationale Bank schandaal nog lang niet begraven werd.

Dankzij de corrupte houding van de directie van de Nationale Bank kregen de Belgische politici de jongste decennia vrije baan om België in de vernieling te regeren.  Het verkwanselen van meer dan 80% van de goudreserves van de NBB, het onrechtmatig overhevelen van de reserves van de NBB om kunstmatig de Belgische schuldgraad te verlagen, het manipuleren van de cijfers over de staatsschuld enzovoort.....  Het zijn stuk voor stuk schandelijke wanpraktijken waartegen de Belgische burger in verzet zou  moeten komen omdat, zoals Paul Vanden Boeynants zo mooi kon zeggen, trop te veel en te veel trop is!

maandag 19 oktober 2015

Jaarverslag 1853 algemene vergadering 27 februari 1854

De eerste directeurs van de Nationale Bank waren in 1850 voor drie jaar benoemd door de regering.  Op 19 december 1853 werden zij op een buitengewone algemene vergadering allemaal hernbenoemd met uitzondering van directeur Matthieu die vervangen werd door directeur De Pouhon.  Matthieu moest ingevolge artikel 62 van de statuten kiezen tussen zijn functie als directeur van de NBB en als directeur van de Société Générale en hij koos dus voor de Generale.

In 1853 daalde het aantal aandelen aan toonder tot 15.345 terwijl die op naam stegen tot 9.655.  Er waren 202 aandeelhouders op naam waarvan er 34 minder dan tien aandelen bezaten en zodoende niet mochten deelnemen aan de algemene vergadering.  168 aandeelhouders op naam hadden wel voldoende aandelen om te participeren en zij beschikten samen over 570 stemmen (5700 aandelen).

Het balanstotaal van de NBB steeg van 137.552.551 tot 154.989.734 frank.

Na het uitbetalen van de tantièmes ten belope van 42.748,02 frank bleef er een
nettowinst              2.432.186,75 BEF
6% 1ste dividend -1.500.000,00 BEF
saldo                      +932.186,75 BEF
1/3 reserves            -310.728,91 BEF
1/6 Staat                 -155.364,45 BEF
saldo                      +466.093,39 BEF

Dit resulteert in een totaaldividend van 66,60 frank per aandeel of een rendement van 11% op het volstort kapitaal.

Per aandeel gaat er 12,43 frank naar de reserves waardoor de totale opbrengst per aandeel oploopt tot 15% op het volstorte kapitaal.

Alhoewel het resultaat quasi gelijk was aan dat van 1852 was de kwaliteit van de winst beter omdat de winst in 1853 bijna volledig afkomstig was van normale activiteiten terwijl in 1852 flink wat eenmalige factoren het resultaat hadden beïnvloed.

De gouverneur liet in het verslag niet na om te benadrukken dat men in die goede oude tijd er nog een gezonde mentaliteit op nahield.  Er waren namelijk nogal wat latente meerwaarden in portefeuille doch daarmee werd geen rekening gehouden, die zouden pas meegerekend worden op het moment dat ze daadwerkelijk gerealiseerd werden.

De totale reserves lopen in 1853 op tot 27,10 frank per aandeel.

De nominale waarde van de biljetten in omloop stijgen van 69.378.510 tot 83.152.690 frank terwijl de NBB nog een voorraad aanhoudt van 7.207.310 frank waardoor de totale hoeveelheid biljetten 90.360.000 frank bedraagt.

Bron: jaarverslag NBB 1853.

Alhoewel de resultaten van de NBB gunstig evolueren heeft de gewone man in 1853 echter nog geen vertrouwen in het papiergeld en zweert bij klinkende munt.  Gelet op hetgeen zich de voorbije eeuw heeft afgespeeld, had Jan met de pet het wel degelijk bij het rechte eind.  In 1873 zullen de bankbiljetten van de Nationale Bank tot wettig betaalmiddel worden gepromoveerd zodat men een betaling in biljetten niet meer kon weigeren.  Desondanks zou het nog tot omstreeks 1900 duren vooraleer het papiergeld in omloop de hoeveelheid metaalgeld zou overstijgen.  In 1914 zou het inwisselen van papiergeld tegen goud bij wet afgeschaft worden en na de Eerste Wereldoorlog maakte de realiteit voor het eerst duidelijk hoeveel de beloftes van politici waard waren toen de frank met 85,72 procent gedevalueerd werd.  Een eerste muntontwaarding in een heel lange reeks.


zaterdag 3 oktober 2015

Jaarverslag 1852 algemene vergadering 28 februari 1853

In het jaar 1852 boekt de Nationale Bank flinke vooruitgang. 
Het balanstotaal stijgt van 107.621.233,55 tot 137.552.551,55 BEF,
de brutowinst van 1.622.150,61 tot 2.921.743,15 frank.


Op balansdatum staan er van de 25.000 aandelen 8.448 op naam en zijn er 16.552 aandelen aan toonder.  Van de aandelen op naam zijn er op die datum nog 4.305 in het bezit van de Banque de Belgique en zitten de andere 4.143 nominatieve aandelen verspreid bij 127 aandeelhouders waarvan er 38 minder dan tien aandelen bezitten en zodoende niet het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen.  In totaal mogen 89 aandeelhouders deelnemen aan de AV met samen 199 stemmen (1 stem per tien aandelen).


Volgens de wet en de statuten heeft de gegarandeerde opbrengst van 6% voor de aandeelhouders voorrang op het aanleggen van de reserves en de rechten van de Staat.
(nvdr nogmaals blijkt het belang van het minimumrendement van 6% voor de aandeelhouders en dit in een periode waar inflatie niet bestond.  Nadat overheden na de Eerste Wereldoorlog inflatie zullen importeren om hun schulden te laten verdampen, zullen bij de Nationale Bank alle cijfers geweldig de hoogte inschieten behalve het bedrag van het gegarandeerde eerste dividend voor de aandeelhouders dat vandaag nog steeds op hetzelfde niveau zit als in 1851.  De jaarwedde van de gouverneur zal stijgen van 18.500 frank in 1850 tot meer dan 25 miljoen frank vandaag doch het eerste dividend voor de aandeelhouders bedraagt heden nog steeds 1,5 euro of 60 frank per aandeel.)


Na de toekenning van het eerste dividend gelden volgende regels:
1. Het deel voor de reserves mag niet minder bedragen dan 1/3 van het saldo;
2. De Staat heeft recht op 1/6 van het saldo;
3. De rest wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.


Dit geeft volgend resultaat:
+2.450.503,46 BEF nettowinst
- 1.500.000,00 BEF eerste dividend van 6% voor de aandeelhouders
+   950.503,46 BEF saldo
-    316.834,48 BEF 1/3 voor de reserves
-    158.417,24 BEF 1/6 voor de Staat
+   475.251,72 BEF saldo voor toekenning aan de aandeelhouders


In totaal wordt er een dividend van 67 frank per aandeel uitbetaald of 11,166% op het volstorte kapitaal.  Rekening houdend met het deel van elk aandeel in de reserves bedraagt de werkelijke opbrengst 79,67 frank per aandeel of een rendement van 13,33% op het volstorte kapitaal.
(nvdr de reserves zijn duidelijk volledig eigendom van de aandeelhouders, het aandeel van de Staat in de reserves bedraagt nul, exact evenveel als de bijdrage van de Staat in het kapitaal!)


Ingevolge de wet van 22 januari 1849 bezit de Bank het patentrecht op de biljetten in BEF.


De evolutie van het aantal bankbiljetten in omloop is als volgt:
50.346.210 BEF eind 1851
69.379.510 BEF op 31 december 1852.


De Censoren wijzen de aandeelhouders op de zekere en snelle vooruitgang van een instituut dat grote diensten verleent aan het land en verduidelijkt dat het onderzoeken van de balans en de vaststelling van het dividend aan de Heren aandeelhouders behoren tot hun meest essentiële taken.

maandag 28 september 2015

Jaarverslag 1851, algemene vergadering 23 februari 1852

De Nationale Bank werd opgericht bij Wet van 5 mei 1850 en ze opende op 2 januari 1851 haar loketten en burelen zodat de eerste jaarrekening kon worden afgesloten op 31 december 1851.


Er worden 25.000 aandelen van duizend frank uitgegeven die in eerste instantie als volgt werden verdeeld:
Banque de Belgique 15.000 aandelen
Société Générale 10.000 aandelen.


De aandelen worden voor 60% volstort en zullen, zoals de jaarverslagen duidelijk aantonen, voor het grootste deel snel bij andere aandeelhouders terecht komen.


De gouverneur wordt benoemd door de koning en de zes directeurs door de Algemene Vergadering der aandeelhouders doch de eerste zes directeurs worden aangeduid door de regering voor een periode van drie jaar.  Daarnaast wordt een zeven leden tellende raad van censoren benoemd door de Algemene Vergadering en een regeringscommissaris (Kreglinger) aangeduid door de regering.


De eerste gouverneur van de Bank wordt baron François-Philippe de Haussy (1789-1869).
Baron de Haussy was een liberaal politicus die:
in 1830 lid werd van het Nationaal Congres;
in 1834 verkozen werd als liberaal senator;
in augustus 1847 minister van Justitie werd in de regering Rogier;
in 1850 benoemd werd als eerste gouverneur van de NBB en dat bleef tot zijn dood in 1869.
De gouverneur kreeg een riante jaarwedde van 18.500 frank per jaar en er werd voorzien in zijn logement.


Op 31 december 1851 bestond het kapitaal van de NBB uit:
13.811 aandelen op naam;
11.189 aandelen aan toonder.
Naast de Banque de Belgique en de Société Générale waren er op die datum nog 111 aandeelhouders op naam waarvan er 40 minder dan tien aandelen bezitten en statutair niet mogen deelnemen aan de algemene vergadering.  Je moest dus kapitaalkrachtig zijn om tot de algemene vergadering van de NBB toegelaten te worden want een mijnwerker, zowat de best betaalde arbeider in die tijd, verdiende toen ongeveer 400 frank per jaar.  Aangezien de NBB aandelen voor 60% volstort waren, volstond een investering van 6.000 frank of vijftien jaarlonen van een mijnwerker om aan de AV te mogen deelnemen.


Waar de raad van censoren in het begin van de 20ste eeuw zal beginnen klagen over steeds meer "gratis" diensten verleend aan de Staat is de situatie in het begin anders.  De Staat betaalt jaarlijks niet minder dan 200.000 frank aan de Bank voor de diensten die de Bank als Rijkskassier verricht.


In 1850/1851 spendeert de Bank 660.321,99 frank aan de aankoop van gebouwen (Hotel Marnix en een huis in de Rue de l'Abricot te Brussel, het gebouw te Antwerpen), de verbouwingswerken, het meubilair en materieel allerhande.


In Antwerpen betaalt de Bank 206.000 frank voor de aankoop van een groot, recent gebouwd pand, "elegant en solide", pal in het centrum en vlakbij la bourse d'Anvers.  Inbegrepen in dit forse bedrag de kost voor de woonst van de twee belangrijkste bestuurders aldaar, de verbouwingen en de meubilering van de kantoren.


De kosten voor het drukken van de aandelen, de eerste bankbiljetten, de drukplaten, drukpersen enzovoort belopen 157.683 frank.


De NBB krijgt van de regering het exclusieve privilege om bankbiljetten te ontwerpen en uit te geven.  De regering beslist, in gemeenschappelijk akkoord met de Bank, over het formaat, de manier van uitgifte en de hoeveelheid van iedere categorie bankbiljetten (artikel 13 van de Wet van 5 mei 1850).


Het aantal bankbiljetten in omloop evolueert in 1851 als volgt:
6.259.600 frank op 31 januari 1851;
50.346.210 frank op 31 december 1851.


De bruto-winst over het eerste boekjaar bedraagt 1.622.150,61 frank.


De aandeelhouders krijgen een dividend van 906.250 frank uitgekeerd of 36,25 frank per aandeel.
Aangezien slechts 60% van het kapitaal daadwerkelijk volstort werd, komt dit overeen met een dividend van 6% op het volstorte kapitaal.  In 1852 zal het dividend, dankzij de gunstige evolutie, meer dan verdubbelen.


Bronnen: jaarverslag Nationale Bank 1851, Wikipedia.

Van 1850 tot heden!

Om het gesjoemel en de corruptie bij de Nationale Bank bloot te leggen, moet je opletten om niet verloren te lopen in de jungle van manipulaties en bedrog die de Belgische politici vooral na de Eerste Wereldoorlog hebben gecreëerd om beslag te kunnen leggen op de winsten en de reserves van de Nationale Bank.


Daarom gaan we op deze blog minitieus alle jaarverslagen overlopen vanaf 1851 zodat iedereen netjes kan volgen hoe het bedrog evolueerde of hoe de NBB langzaam maar zeker haar onafhankelijkheid verloor en een politiek speeltje werd waar politieke partijen dikbetaalde postjes konden verdelen.


De belangrijkste elementen in heel de historie zijn:
1. het gegarandeerde eerste dividend van 6% voor de privé aandeelhouders, dat vastgelegd werd op een moment in de geschiedenis waar inflatie niet bestond en gelijk stond met monetaire ketterij, waardoor 60 frank uit 1850 (twee maandlonen voor een goedbetaalde arbeider) niet hetzelfde is als 1,5 euro heden (kostprijs voor twee minuten arbeid van een goedbetaalde arbeider vandaag);


2. het feit dat de Belgische Staat nooit één cent geïnvesteerd heeft in de Bank.  De Belgische politici maakten in 1948 misbruik van de naoorlogse situatie om de helft van de NBB te nationaliseren en maakten hierbij beloftes die in 1993 bij wet afgeschaft werden;


3. de voorbije decennia werden de privé aandeelhouders van de NBB systematisch onteigend zonder enige compensatie, een duidelijke inbreuk op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.  De Belgische Staat incasseerde hierbij meer dan 50.000 euro per aandeel en gebruikte dit fortuin om de staatsschuld kunstmatig te drukken om zo kunstmatig in het rampzalige euro-project te kunnen stappen.


Ziedaar, zo dadelijk reizen we naar 1851!

Johan Van Overtveldt in Sint Niklaas!

Op dinsdag 29 september treedt NVA minister van Financiën Johan Van Overtveldt op voor het Financieel Forum te Sint Niklaas.  Spijtig genoeg kan ik zelf niet aanwezig zijn doch ik hoop dat verschillende privé aandeelhouders van de NBB zich ingeschreven hebben voor deze activiteit.


Aangezien de privé aandeelhouders van de Nationale Bank nog niks gevoeld hebben van de door de NVA beloofde Kracht van Verandering hoop ik dat één of meerdere privé aandeelhouders volgende vraag zullen voorleggen aan onze minister:


"Wanneer gaat U het belachelijke probleem bij de Nationale Bank oplossen?"


of


"Hoe komt het dat de NVA, net als de traditionele partijen die de reserves van de NBB geplunderd hebben, weigert de dialoog met de privé aandeelhouders van de Nationale Bank aan te gaan?"

vrijdag 22 mei 2015

Vraag 1 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 1

Zoals de voorbije twaalf jaar stel ik vast dat de notulen van de algemene vergadering van vorig jaar absoluut niet weergeven wat er zich op de algemene vergadering afgespeeld heeft en dat de directie van de Bank weigert de antwoorden op de gestelde vragen te notuleren.

a.       Waarom blijft de onafhankelijke directie van de NBB weigeren om een correcte weergave van de algemene vergadering te geven in de notulen?

b.      Waarom blijft de onafhankelijke directie van de NBB weigeren om de antwoorden op de gestelde vragen te notuleren?

c.       Het is al vele jaren duidelijk dat de onafhankelijke directie van de Bank zich in alle mogelijke bochten moet wringen om niet verstrikt te raken in het web van leugens en bedrog dat men gesponnen heeft om de illegale onteigeningen zonder compensatie te vergoelijken.  Ligt hier de reden voor het niet notuleren van de antwoorden op de gestelde vragen?

Vraag 2 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 2

Tijdens de algemene vergadering van de NBB vorig jaar werd de vertegenwoordiger van KBC opnieuw benoemd als stemopnemer.  KBC is één van de instellingen die, gedreven door hebzucht, de overheidsfinanciën zodanig in het rood geduwd hebben dat ons sociaal model op termijn zal desintegreren.  Nadat de overheid haar burgers liet opdraaien voor de excessen van KBC & co krijgen de banken nu de gelegenheid om, dankzij kunstmatig lage rentevoeten, hoge kunstmatige winsten te genereren.  De Belgische burgers, wier toekomst bedreigd wordt door de hebzucht van de banken, betalen, via de kunstmatig lage rentevoeten, een derde keer voor het kunstmatig overeind houden van de financiële instellingen.  Is het ethisch en moreel verantwoord om een vertegenwoordiger van een organisatie als KBC, die onze samenleving onherstelbare schade heeft toegebracht, te benoemen als stemopnemer tijdens de algemene vergadering van een instituut als de NBB?

Vraag 3 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 3

Op 14 januari 2015 verspreidde de Nationale Bank een communiqué waarin werd meegedeeld dat de datum van de algemene vergadering verplaatst werd van de laatste maandag van mei naar de derde maandag van de maand mei omdat de ECB sedert vorig jaar een informeel feestje organiseert tijdens het laatste weekend van mei.  Blijkbaar is een informele happening van de ECB voor de onafhankelijke directie van de NBB belangrijker dan de jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming.  Deze belangrijke beslissing werd niet genomen op een bijzondere algemene vergadering, zoals het hoort, doch via een wet die goedgekeurd werd op 25 april 2014.

1.       Waarom werden de aandeelhouders niet op de hoogte gebracht van deze nieuwe wet op de algemene vergadering van maandag 26 mei 2014?

2.       Hoe komt zo’n wet uit de lucht vallen?

3.       Op welk moment wist de onafhankelijke directie van de Bank dat deze wet ingeroepen zou worden om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen?

4.       Aandeelhouders hebben verschillende motieven om hun aandelen op naam te laten stellen bij de vennootschap waarvan zij aandeelhouder zijn.  Eén van de belangrijkste redenen is ongetwijfeld de zekerheid tijdig geïnformeerd te worden over belangrijke zaken zoals buitengewone algemene vergaderingen, statutenwijzigingen enzovoort.  De datum van een gewone algemene vergadering is bij iedere vennootschap een jaar op voorhand gekend en kan slechts gewijzigd worden op een buitengewone algemene vergadering. Waarom verwittigde de Nationale Bank haar aandeelhouders op naam niet schriftelijk van het feit dat de datum van de algemene vergadering op een hoogst ongebruikelijke manier gewijzigd werd?

5.       Kan het feit, dat de onafhankelijke directie van de Nationale Bank het vertikte om de aandeelhouders op naam niet schriftelijk op de hoogte te brengen van de wijziging van de datum van de algemene vergadering, ingeroepen worden als legitieme reden om de algemene vergadering van maandag 18 mei 2015 ongeldig te laten verklaren?

Vraag 4 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 4

De voorbije jaren leerden we dat de onafhankelijke directie van de Nationale Bank totaal machteloos staat tegen de willekeur van de politici aan wie ze hun lucratieve benoeming te danken hebben.  De onafhankelijke directeurs van de NBB verschuilen zich achter het smoesje dat zij de wet moeten  naleven zelfs als die wet complete dwaasheid is.  De voorbije twee jaar gaf de directie van de Bank noodgedwongen toe dat de Staat absoluut geen recht heeft op de uitkering van de op pagina 75 vermelde 24,4 miljoen euro.

a.       Als de ECB een informeel feestje organiseert, wordt er op één, twee, drie een nieuwe wet gefabriceerd om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen.  Waarom kunnen de onafhankelijke directeurs van de Bank niet hetzelfde forceren als hun privé aandeelhouders jaar na jaar bestolen worden?

b.      Als de onafhankelijke directeurs van de NBB niet de macht hebben om oneerlijke praktijken een halt toe te roepen: waarom hebben we die dure vogels dan nodig?

c.       Beseffen de onafhankelijke directeurs van de Bank dat de Staat, enkel en alleen door deze onterechte schenking van 24,4 miljoen euro, meer ontvangt dan het totale nettodividend dat dit jaar als aalmoes aan de privé aandeelhouders wordt uitgekeerd?

d.      Welke acties gaat de onafhankelijke directie van de Bank ondernemen om de onterecht uitgekeerde sommen sedert 2009 terug te vorderen?

Vraag 5 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 5

Om de zaken overzichtelijk te houden, is het misschien best om één van mijn vragen van vorig jaar, waarop trouwens een onbevredigend antwoord kwam dat bovendien niet genotuleerd werd, opnieuw te stellen.  Na de Tweede Wereldoorlog hebben de privé aandeelhouders van de NBB zware offers gebracht om de nood van het Belgische volk te lenigen.  Eén van die offers was het toekennen van een lening van 35 miljard frank tegen een rente van één procent aan de Belgische Staat.  De Belgische Staat kwam echter zijn verplichtingen niet na en uiteindelijk betaalde de Staat slechts één miljard frank terug en bovendien moest de NBB via een onbegrijpelijke constructie sedert 1991 jaarlijks 24,44 miljoen rente betalen op het geld dat de Staat schuldig was aan de Bank.  In 1991 werd de openstaande schuld van de Staat aan de Bank omgezet in vrij verhandelbare staatsschuld.  Een beroofde schuldeiser moest met andere woorden een boete gaan betalen aan de schuldenaar omdat die laatste zijn verplichtingen niet nagekomen was.  Deze korte inleiding om aan te geven hoe ver de absurditeit in het Nationale Bank verhaal gedreven wordt.

Nadat de privé aandeelhouders door de wet van 2009 opnieuw een forse onteigening zonder compensatie moesten ondergaan, zijn die jaarlijkse betalingen van de bewuste 24,4 miljoen aan de Staat helemaal buitenaards en zonder vorm geworden.  Tijdens de algemene vergadering van de voorbije twee jaar beloofde de onafhankelijke directie van de NBB dat zij deze onterecht aan de Staat gestorte bedragen zouden terugvorderen en dat er dan eventueel een extra dividend aan de privé aandeelhouders zou kunnen toegekend worden.

a.       Werd aan deze onbegrijpelijke praktijk ondertussen definitief een einde gesteld?

b.      Hoeveel miljoen euro werd er in de periode 2009-2014 onrechtmatig aan de Staat overgemaakt in dit dossier?

c.       Werden deze sommen ondertussen terug overgemaakt aan de NBB?

d.      Werden hierop intresten betaald door de Staat?

e.      Heeft de onafhankelijke directie van de Bank al zicht op het moment waarop dat extra dividend zal worden uitbetaald?

f.        Hoeveel bedroeg het verlies in koopkracht voor de Nationale Bank, die het gevolg was van het feit dat de Staat de verschuldigde 34 miljard verzuimde terug te betalen en ze in 1991 zogezegd vereffende door ze om te ruilen in verhandelbare staatsschuld?

g.       Volgens mijn berekeningen zou het effectieve verlies voor de privé aandeelhouders van de NBB hier ongeveer vierduizend euro per aandeel bedragen.  Stemt dit overeen met de berekeningen van de onafhankelijke directie van de NBB hieromtrent?

Vraag 6 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 6

Blijkbaar zijn de onafhankelijke directeurs heel stipt in het naleven van de wetten die, door de mensen die hen benoemd hebben, gestemd worden.  Gelet op het feit dat de onafhankelijke directeurs van de NBB sedert 2002 elke dialoog met hun privé aandeelhouders geweigerd hebben: Bestaat er een wet die zegt dat de onafhankelijke directeurs van de Nationale Bank geen contact mogen hebben met hun privé aandeelhouders die 50% van het kapitaal in handen hebben?

Vraag 7 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 7

Volgens het Verdrag van Maastricht mogen de nationale centrale banken uit de eurozone geen geld lenen aan hun nationale overheden.  Tegelijkertijd kopen de centrale banken van de eurozone massaal staatsschuld op om de failliete overheden kunstmatig overeind te houden.  Gelet op de inhoud van vraag 5 weten we ondertussen dat de Belgische Staat haar verplichtingen tegenover de Bank niet kan of wil nakomen.  Gelet op de ervaringen sedert 1948 weten we dat de Staat een totaal onbetrouwbare partner is die telkens weer constructies opzet of wetten fabriceert om aan haar verplichtingen te ontsnappen of om beslag te leggen op fondsen die niet toekomen aan de Staat.

a.       Is het, gelet op het voorgaande, niet raadzaam om schuldpapier van dergelijke onbetrouwbare partner te mijden als de pest?

b.      De partij die schuldpapier van een schuldenaar bezit, leent ontegensprekelijk geld aan die schuldenaar: hoe valt dit te rijmen met de bepaling van het Verdrag van Maastricht hieromtrent?

c.       Aangezien de Bank haar obligaties tot op eindvervaldag behoudt, is de Bank de partij die op eindvervaldag terugbetaald wordt door de schuldenaar: Betaalt een schuldenaar zijn schulden niet af aan de partij aan wie hij het geleende geld schuldig is?

Vraag 8 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 8

Onlangs begonnen de centrale banken van de eurozone aan operatie Monetaire Euthanasie ook QE genaamd zodat de burgers niet begrijpen waarover het gaat.  Door haar deelname aan operatie Monetaire Euthanasie gaat de Nationale Bank nog een stap verder dan simpelweg geld lenen aan de Belgische Staat.  Door deel te nemen aan dit perverse spel zorgt de Bank er voor dat de Belgische Staat quasi ongelimiteerd gratis geld kan blijven ontlenen.

a.       Waar staat in het Verdrag van Maastricht dat de Nationale Bank de financieringsbehoefte van de overheid moet verzekeren en er tegelijkertijd voor moet zorgen dat diezelfde Staat geen rente meer moet betalen op de schuld die ze uitgeeft?

Vraag 9 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 9

Operatie Monetaire Euthanasie (QE) is het logische gevolg van het feit dat de overheden in 2008/2011 de failliete banken kunstmatig overeind hielden waardoor een nachtmerrie zonder einde realiteit werd.  Enkel terminaal zieke geesten geloven dat zulke kamikazestunts een positief resultaat zullen opleveren.  Mensen met een klein beetje gezond verstand begrijpen dat de centrale banken door deze zelfmoordoperatie het geld van de burgers waardeloos aan het maken zijn om zo de problemen van de overheden op te lossen.  In 1850 werd de Nationale Bank opgericht met als doel de koopkracht van ons geld te waarborgen.  Na de liquidatie van gouverneur Hautain in 1926, de laatste onafhankelijke gouverneur van de Bank, werd de Bank steeds meer een speeltje van de Belgische politici waardoor onze munt meer dan 99% van z’n waarde verloor.

a.       Wordt het niet de hoogste tijd dat de Bank zich terug gaat bezighouden met het verdedigen van de koopkracht van ons geld en het Algemeen Belang in plaats van er voor te zorgen dat een falende, virtueel failliete overheid gratis geld ter beschikking krijgt?

Vraag 10 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 10

In het verleden staken verschillende onafhankelijke directeurs van de Bank de draak met de volgens hen irrealistische schattingen van de waarde van een NBB aandeel die sommige privé aandeelhouders naar voor brachten.  Ondertussen is gebleken dat de schattingen van die privé aandeelhouders veel dichter de realiteit benaderen dan de onwaarschijnlijk ondergewaardeerde beurskoers van het NBB aandeel.

Wat is de huidige waarde per NBB aandeel van volgende activa:

a.       De participatie van de Nationale Bank in de Bank voor Internationale Betalingen?

b.      Het vastgoed van de NBB?

c.       De portefeuille met de rentedragende activa die eigendom zijn van de NBB?

d.      Andere activa die toebehoren aan de NBB?

Vraag 11 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 11

Had de Bank op 31 december 2014 nog goudleningen uitstaan? 

Indien het antwoord op deze vraag bevestigend is:

a.       Over hoeveel ton gaat het?

b.       Aan welke partijen werd dit goud ontleend?

c.       Welke vergoeding ontving de Bank voor deze dwaze praktijken?

d.      Hoe werd die vergoeding verwekt in de boekhouding van de Bank?

e.      Wanneer worden deze dwaze praktijken beëindigd?

Vraag 12 en 13 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 12

Begrijpen de onafhankelijke directeurs van de Nationale Bank van België dat het uitlenen van waardevol fysiek goud tegen virtueel waardeloos onderpand aantoont dat zij geen flauw benul hebben van de risico’s waarmee zij hun aandeelhouders opzadelen?

 

 

Vraag 13

Blijkbaar verkocht de Bank vorig jaar weer een kleine hoeveelheid waardevol fysiek goud. 

Hoe werd deze verkoop exact verwerkt in de boekhouding van de Bank?

Vraag 14 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 14

De jongste dertien jaar was het goud, dat zonder enige twijfel eigendom is van de Bank, volgens de onafhankelijke directie van de Bank en een aantal corrupte rechters achtereenvolgens:

1.       Van niemand en van iedereen;

2.       Eigenlijk van de Staat;

3.       Een soort van fiduciaire eigendom;

4.       Een actief dat tot het vermogen van de Bank behoort.

Recentelijk beweerde de advocaat van de Bank voor de rechtbank dat het goud van de NBB in feite een soort van bevroren vermogen is.

a.       Kunnen de onafhankelijke directeurs van de Bank na dertien jaar eindelijk eens uitleggen hoe de vork nu juist aan de steel zit?

b.      Hoe komt het dat al het smeltwater altijd naar de Staat vloeit als een deel van dat bevroren vermogen verkocht wordt?

Vraag 15 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 15

Sinds de recentste onteigening zonder compensatie van de privé aandeelhouders van de Bank in 2009 mogen de onafhankelijke gouverneurs de vergoeding, die hij ontvangt van de Bank voor Internationale Betalingen, in eigen zak steken terwijl deze vergoeding voor de onteigening van 2009 toekwam aan de NBB.  Hoeveel ontving onafhankelijk gouverneur Coene vorig jaar van de BIB?

Vraag 16 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 16

Opnieuw stel ik vast dat het eerste dividend, het belangrijkste dividend voor de privé aandeelhouders van de NBB, nominaal nog steeds op hetzelfde niveau staat als in 1851 terwijl de onderliggende munt sedert 1914 meer dan 99% in waarde daalde.  Op het moment dat de Nationale Bank van België werd opgericht, bestond er geen inflatie en stond het begrip gelijk met monetaire ketterij, dit zou zo blijven tot 1914.  Gelet op operatie Monetaire Euthanasie (QE) wordt dit aanslepende probleem nog belangrijker.

a.       Wanneer gaat dit eerste dividend aangepast worden aan de evolutie van de koopkracht?

b.      Hoeveel zou het eerste dividend in nominale termen moeten bedragen om  dezelfde koopkracht te hebben als in de negentiende eeuw?

c.       Indien de onafhankelijke directeurs van mening zijn dat het eerste dividend voor de privé aandeelhouders behouden moet blijven op het niveau van 1851: Zou het dan niet wenselijk zijn dat de vergoedingen die de onafhankelijke directeurs van de Bank ontvangen eveneens naar het niveau van 1851 gebracht worden zodat de onafhankelijke directeurs en de privé aandeelhouders op dezelfde voet behandeld worden?

Vraag 17 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 17

Wanneer gaat men voor de berekening van de opbrengsten van de activa, die toebehoren aan de aandeelhouders,  rekening houden met een vergoeding voor het gebruik van het vastgoed van de Bank?

Vraag 18 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 18

Vraag aan onafhankelijk directeur Dechaene:

Als Belg en aandeelhouder van de Nationale Bank ben ik uitermate verheugd dat de kracht van verandering ook bij de NBB haar intrede deed.  De jongste tien jaar woonde ik meer dan honderd voorstellingen van het NBB jaarverslag bij en ik kan met grote stelligheid verzekeren dat het tempo van directeur Dechaene tot op heden door geen enkele andere directeur van de Bank geëvenaard werd.  Na de bazooka van Draghi bij de ECB hebben we nu bij de Nationale Bank de mitraillette van directeur Dechaene.

Het klinkt krijgshaftig doch een bazooka blijft tot nader order gevaarlijk oorlogstuig bestemd om te vernietigen.  Door die bazooka nu ook daadwerkelijk te gebruiken neemt de ECB heden zeer actief deel aan de globale valuta-oorlog.  De grafieken van de balansen van de centrale banken tonen aan dat men wereldwijd de gekste toeren uithaalt om valuta’s te devalueren en failliete overheden kunstmatig overeind te houden met gratis geld.  Iedereen, die enkele minuten nadenkt, weet dat de QE of Monetaire Euthanasie van de ECB om twee redenen onmogelijk kan werken.  Die twee voor de hand liggende redenen zijn de volgende:

·         Indien dergelijk dwaze ingreep wel zou werken, zijn alle crisissen uit het verleden onnodig geweest.  Men had immers iedere crisis ongedaan kunnen maken door simpelweg extra geld te drukken.  Het monetaire kerkhof ligt vol met de slachtoffers die vielen toen men in het verleden hetzelfde probeerde te doen.  Geld drukken zonder fatsoenlijk onderpand maakt onherroepelijk al het bestaande geld waardeloos;

·         De tweede reden is voor de hand liggende eenvoudige logica: 

·         1. Alle “ontwikkelde” landen zitten met hetzelfde probleem namelijk teveel schulden en te weinig groei om het gewicht van die schulden te kunnen blijven dragen;

·         2. Al die probleemlanden maken vandaag dezelfde fout.  Ze drukken de rente naar nul door enorme hoeveelheden gratis geld in de markten te pompen;

·         3. Aangezien iedereen dezelfde fouten maakt, blijft het status quo behouden.  De enige verandering zit hem in het feit dat het probleem voor iedereen groter wordt.

De directeurs van de Nationale Bank zijn wellicht goed onderlegde, intelligente mensen die even goed als ik weet dat dergelijke QE onzin nooit kan werken.  Daarom deze twee eenvoudige vragen:

1.       Vindt U dat er een foute redenering zit in mijn nuchtere logica?

2.       Gelooft U in de slaagkansen van het QE programma en aanvaardt U, met het oog op de geschiedschrijving,  de volle verantwoordelijkheid voor de onvermijdelijke drama’s die eruit zullen voortvloeien?

Vraag 19 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 19

Eind vorig jaar werd onafhankelijk SPA directeur De Batselier opgevolgd door NVA afgevaardigde Tom Dechaene.  Hoe komt het dat het CV van onafhankelijk directeur Dechaene nog steeds niet voorhanden is op de website van de Nationale Bank?

Vraag 20 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 20

Enkele maanden geleden werd vice-gouverneur Mathias Dewatripont gedegradeerd en vervangen door onafhankelijk Didier Reynders’ directeur Pierre Wunsch.  Dit wekte op alle fronten verbazing op.

Professor Mathias Dewatripont is een internationaal gewaardeerd econoom met een indrukwekkend CV en een baken van hoop in de poel van politieke incest bij de Nationale Bank van België.

Onafhankelijk vice-gouverneur Pierre Wunsch legde, gelet op zijn CV, een indrukwekkend politiek parcours af doch viel tijdens de jongste algemene vergaderingen verschillende keren door de mand omwille van zijn gebrek aan kennis over monetaire aangelegenheden, goud en de geschiedenis van de Nationale Bank.

Kan de onafhankelijke directie van de Bank eens duidelijk uitleggen waarom onafhankelijk vice-gouverneur Pierre Wunsch beter gekwalificeerd is om, in geval van nood, onafhankelijk gouverneur Smets op te volgen dan professor Dewatripont?

Met andere woorden: op welke vlakken is Pierre Wunsch meer geschikt dan professor Mathias Dewatripont om gouverneur van de Nationale Bank te worden?

dinsdag 19 mei 2015

De waarde van het NBB aandeel


Op mijn vraag over de waarde van het NBB aandeel werd dit jaar voor het eerst een duidelijk antwoord gegeven.  De antwoorden van de directie worden cursief weergegeven.
 
Vraag 10

In het verleden staken verschillende onafhankelijke directeurs van de Bank de draak met de volgens hen irrealistische schattingen van de waarde van een NBB aandeel die sommige privé aandeelhouders naar voor brachten.  Ondertussen is gebleken dat de schattingen van die privé aandeelhouders veel dichter de realiteit benaderen dan de onwaarschijnlijk ondergewaardeerde beurskoers van het NBB aandeel.

Wat is de huidige waarde per NBB aandeel van volgende activa:

a.       De participatie van de Nationale Bank in de Bank voor Internationale Betalingen?
Historische waarde die fors onder de werkelijke waarde ligt: 824 euro per aandeel.

b.      Het vastgoed van de NBB?
Historische waarde die fors onder de werkelijke waarde ligt: 1.005 euro per aandeel.

c.       De portefeuille met de rentedragende activa die eigendom zijn van de NBB?
Waarde op 31 december 2014: 11.300 euro per aandeel.

d.      Andere activa die toebehoren aan de NBB?  50 euro per aandeel.
 
Zonder rekening te houden met de waarde van het goud, waarvan de directie dit jaar opnieuw toegaf dat het goud eigendom is van de Bank, komt de onderschatte waarde van een aandeel volgens de directie zodoende uit op niet minder dan 13.174 euro per aandeel.

De reden voor de gigantische onderwaardering van het aandeel is volgens de directie te wijten aan speciale omstandigheden.  Dit laatste dient gelezen te worden als volgt:
"De enorme onderwaardering van het NBB aandeel is te wijten aan de orgie van willekeur en ongezien machtsmisbruik die al enkele decennia woekert bij de Nationale Bank."

Wie helpt mij om een einde te stellen aan de misbruiken bij de Nationale Bank wetende dat het deze praktijken zijn die ons land financieel geruïneerd hebben?

Met andere woorden: Klagen en kankeren of het kwaad bestrijden?

Alle beetjes helpen!

Na de voorbereidende vergadering in Sint-Niklaas publiceerde ik onder andere het volgende:

onlangs werden vijfhonderd nieuwe petten (kostprijs +/-4,5 euro per stuk) en 2000 verpakkingen NBB4EVER kauwgum (geleverd).  Aangezien ik sedert vele jaren al die kosten zelf gedragen heb en ik ongeveer tien procent van mijn uitgaven kon dekken door giften van andere aandeelhouders, vroeg een deelnemer aan de vergadering op welke manier hij mijn acties mee kon ondersteunen.  Aandeelhouders die een financiële bijdrage willen leveren, kunnen dit doen door overschrijving op rekening  BE53 8500 6845 8453 BIC: SPAABE22 op naam van Erik Geenen Acties NBB;

Verschillende mensen meldden mij achteraf dat zij geprobeerd hadden om een overschrijving te doen doch dat dit niet lukte omdat ze een foutmelding kregen.  Ik had inderdaad het laatste cijfer verkeerd ingetikt hetgeen nu rechtgezet is.  Het hierboven weergegeven rekeningnummer is het correcte.

zondag 17 mei 2015

Maandag 18 mei Algemene Vergadering Nationale Bank

Morgen wordt de hoogmis van het meest corrupte Belgische instituut opgedragen te Brussel.  Alle Belgische burgers zijn het slachtoffer van de plundering van de reserves van de Nationale Bank om politieke spelletjes te financieren.  Uiteraard zijn de privé aandeelhouders van de Nationale Bank nog wat meer benadeeld dan de rest van de bevolking doch dat alle Belgen zwaar de pineut zijn in dit schandaaldossier staat als een paal boven water.  Morgen krijgen alle gedupeerden de kans om te protesteren tegen het gekonkel bij de Bank en tegen de zware gevolgen die dit zal hebben voor hun spaarcenten, pensioenen en nageslacht.

Samenkomst vanaf half twaalf aan de hoofdingang van de Nationale Bank aan de Berlaimontlaan 14 te Brussel op een steenworp van het Centraal Station.

Vanaf twaalf uur ontrollen we onze spandoeken en beginnen we met het uitdelen van onze gadgets aan voorbijgangers.

Omstreeks 13 uur trekken we in stoet van de Berlaimont naar het auditorium aan de Warmoesberg.

Voor het veertiende jaar op rij lijken de weergoden ons goedgezind, dat ziet er alvast goed uit.

maandag 4 mei 2015

Greece: the simple truth!

De negatieve commentaren over de luie Grieken, die hun afspraken niet nakomen, blijven de massa beïnvloeden.  Propaganda heeft een immens effect op de massa en vooral op hen die de geschiedenis niet kennen.


Wie zijn de ware schuldigen voor het Griekse drama?


Het antwoord op deze vraag is helemaal niet moeilijk.  De echte verantwoordelijken voor de situatie in Griekenland zijn de politici en centrale bankiers die Griekenland toe lieten treden tot de eurozone terwijl ze verduiveld goed wisten hoe de vork aan de steel van Hellas zat.  De Europese verantwoordelijken waren volledig op de hoogte van het feit dat alle Griekse cijfers fictieve wishfull numbers waren.


Het feit dat de huidige ECB voorzitter Mario Draghi van 2002 tot 2005 vice-chairman European Affairs was bij Goldman Sachs en zodoende perfect op de hoogte is van de perfide constructies, die het mogelijk maakten dat Hellas een euroland kon worden, zou iedere EU burger tot nadenken moeten stemmen.


Heeft iemand ooit berekend hoeveel winst Goldman Sachs realiseerde door Griekenland bewust het faillissement in te jagen?  Was dat een paar tientallen miljarden of meer dan honderd miljard dollar?  En toen werd Mario Draghi "toevallig" president van de ECB.........

woensdag 29 april 2015

Zeer terechte vraag!

Vandaag ontving ik volgende terechte vraag van een bezorgde medestander:

Beste Erik,

Ik ben al vele jaren aandeelhouder van de nationale bank en bewonder de acties die je onderneemt.  Nu de helft van alle Belgische staatsobligaties worden opgekocht door de nationale bank, stel ik me de vraag welke impact dit gaat hebben op de waarde van het aandeel aangezien ik van mening ben dat België in de toekomst niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen?

Met vriendelijke groeten,
xxxx


Deze aandeelhouder heeft overschot van gelijk en ik gaf hem volgend antwoord:

Beste xxxx,

Persoonlijk ben ik reeds tien jaar overtuigd dat staatsleningen waardeloos papier geworden zijn.  De werkelijke waarde van de NBB zit in de echte activa namelijk het goud, de participatie van bijna 10% in de BIS, de gebouwen enzovoort.  Samen zijn die, gerekend in de huidige koopkrachtpariteit, meer dan 20.000 euro per aandeel waard.

Dit jaar ga ik mij, omwille van persoonlijke redenen, niet volledig kunnen concentreren op de algemene vergadering.  Ik zal er uiteraard wel zijn, een aantal lastige schriftelijke vragen stellen en het beste van mezelf geven doch ik zal niet voor de volle 100% kunnen gaan.  Vanaf midden juli zal ik mij echter meer dan ooit gaan toeleggen op dit dossier.

Komt U naar de algemene vergadering?

Met vriendelijke groeten,

Erik Geenen.


De rampzalige gevolgen van het geklungel van de halfgoden, die geloven dat ze geen fouten kunnen maken, zullen weldra boven komen drijven.  De mensen, die aangesteld werden om de waarde van ons geld te beschermen, zijn dat geld waardeloos aan het maken om de gevolgen van hun onwaarschijnlijke fouten te verdoezelen.  Het moment zal komen waarop de ontelbare slachtoffers zich zullen realiseren wat er gebeurd is en/of wat de verschrikkelijke gevolgen van het gekonkel van de corrupte centrale bankiers zijn.  Ik zal er alles aan doen om de constructie van de grootste Ponzi piramide uit de geschiedenis op een begrijpelijke manier uit te leggen aan de slachtoffers.

Hoe meer aandeelhouders/slachtoffers/burgers mij komen helpen bij deze strijd, hoe sneller de strijd gestreden zal zijn.

Gordels vast en volle kracht vooruit!

zaterdag 25 april 2015

Geldigheid Algemene vergadering?

De tijd vliegt voorbij, de hoogste tijd om U aan te melden voor de algemene vergadering!!!!!

De aandeelhouders op naam sturen een mailtje of bellen naar de coördinaten die weergeven werden op de uitnodiging.

De aandeelhouders met aandelen op rekening bij hun bank of broker moeten hun instelling opdracht geven om hen aan te melden voor de algemene vergadering.

Ik deed het als volgt:

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Hierbij meld ik U dat ik, in hoedanigheid van aandeelhouder op naam van de Nationale Bank van België, de algemene vergadering dd. maandag 18 mei 2015 zal bijwonen.

Gelieve te noteren dat ik het nodige voorbehoud maak betreffende de rechtsgeldigheid van deze vergadering.  De datum van de algemene vergadering werd op een erg ongebruikelijke manier verplaatst zonder dat de aandeelhouders hierover geraadpleegd werden.  Daarenboven werden de aandeelhouders op naam niet schriftelijk verwittigd van het feit dat de datum van de algemene vergadering gewijzigd werd. Daarom stel ik mij de vraag of deze algemene vergadering geldig zal kunnen beraadslagen.

Mijn gegevens:
Erik Geenen
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx


Met vriendelijke groeten,

Erik Geenen.

Gelet op de abnormale gang van zaken en het absurde feit dat de aandeelhouders op naam niet schriftelijk op de hoogte gebracht werden, is het misschien aan te raden dat alle aandeelhouders op naam voorbehoud maken.

Mocht er een aandeelhouder op naam zijn, die de vergadering niet kan bijwonen omdat hij te laat op de hoogte was van het verplaatsen van de datum van de algemene vergadering lijkt mij de kans groot dat we de vergadering ongeldig kunnen laten verklaren.  Mocht ik het zelf een dag later geweten hebben, zou ik in het buitenland vertoefd hebben en zou ik de vergadering dit jaar niet hebben kunnen bijwonen.  Het kan dus wel degelijk.

MOCHT ER IEMAND IN DEZE SITUATIE VERKEREN, HAD IK DAT GRAAG VERNOMEN!

woensdag 22 april 2015

Voorbereidingen algemene vergadering maandag 18 mei!

Voor het eerst kwamen meer dan twintig mensen opdagen op onze voorbereidende vergadering in Sint-Niklaas vorige week.  Hartelijk dank aan alle aanwezige aandeelhouders!!!!  Het is moeilijk uit te leggen hoeveel deugd zoiets doet.

Tijdens de vergadering werd de nadruk gelegd op volgende belangrijke punten;

  1. de aandeelhouders op naam werden niet schriftelijk op de hoogte gebracht van het verschuiven van de datum van de algemene vergadering zodat de vergadering misschien niet geldig zal kunnen samenkomen.  Er wordt bekeken of we hiertegen juridische stappen kunnen ondernemen zodat de vergadering op een later tijdstip dit jaar moet herdaan worden:
  2. vanaf vandaag beginnen we met de voorbereidingen van de algemene vergadering van volgend jaar.  Zo'n belangrijke gebeurtenis vergt meer dan enkele weken voorbereiding;
  3. iedere aandeelhouder tracht om zoveel mogelijk andere aandeelhouders te overtuigen om de algemene vergadering bij te wonen;
  4. iedere aandeelhouder wordt opgeroepen om een aantal schriftelijke vragen te stellen.  Het bij wet verplaatsen van de datum van de algemene vergadering, het niet notuleren van de antwoorden op de schriftelijke vragen, het opnieuw betalen van de ongewettigde 24,4 miljoen euro voor een schuld van de Staat............  De arrogantie en het machtsmisbruik, die dit dossier omringen, roepen ontelbare vragen op.  Stel ze!!!!!!!!  Maar zorg er wel voor dat je ermee kunt scoren!  Geen vragen als: waarom krijgen wij niet evenveel als de Staat? Het antwoord daar luidt: omdat de Staat nu eenmaal recht heeft op 80% van de taart.  Door evenveel te vragen als de Staat schiet je in je eigen voet.  Waarom de Staat 99,9% krijgt in plaats van de 80% waar de Staat recht op heeft, is wel een aanvaardbare vraag.  Gebruik je fantasie en scoor!  Mail je schriftelijke vragen tijdig door aan het adres dat op de uitnodiging staat;
  5. op maandag 18 mei verzamelen we vanaf 11.30 uur aan de ingang van de Nationale Bank aan de Berlaimont 14 in plaats van aan de ingang van het auditorium!!!!!!!!!!
  6. we zullen onze rechten verdedigen op alle mogelijke manieren op voorwaarde dat het gebeurt op een deftige, fatsoenlijke manier.  Groene petten gaan zich niet te buiten aan vulgariteiten of baldadigheden;
  7. aandeelhouders, die het zich niet kunnen veroorloven om met een groene pet te paraderen, worden verzocht om een opvallende groene toets in hun kledij te verwerken;
  8. onlangs werden vijfhonderd nieuwe petten (kostprijs +/-4,5 euro per stuk) en 2000 verpakkingen NBB4EVER kauwgum (geleverd).  Aangezien ik sedert vele jaren al die kosten zelf gedragen heb en ik ongeveer tien procent van mijn uitgaven kon dekken door giften van andere aandeelhouders, vroeg een deelnemer aan de vergadering op welke manier hij mijn acties mee kon ondersteunen.  Aandeelhouders die een financiële bijdrage willen leveren, kunnen dit doen door overschrijving op rekening  BE53 8500 6845 8453 BIC: SPAABE22 op naam van Erik Geenen Acties NBB;
  9. nu is het te laat doch na de vergadering zou iedereen er voor moeten zorgen dat minstens één aandeel op naam gesteld wordt bij de Nationale Bank om administratieve en juridische problemen te vermijden in verband met het bijwonen van de algemene vergadering, de ontvangst van documenten en dergelijke meer.  Ik ben al bijna tien jaar aan het hameren op het belang van het op naam stellen van aandelen, het wordt tijd dat de aandeelhouders hier werk van maken.


Omwille van dringende familiale aangelegenheden zal ik dit jaar niet voor de volle honderd procent kunnen gaan in de aanloop naar de algemene vergadering van maandag 18 mei.  Volgend jaar zal ik er ter compensatie dubbel zo hard invliegen.

We vechten een strijd die we niet kunnen verliezen doch met enkele mensen krijg je het machtigste bastion van het land niet tegen de vlakte.  Op het moment dat de gedupeerde aandeelhouders massaal opkomen voor hun rechten in een dossier waarbij alle Belgen systematisch beroofd worden zullen de muren van Jericho vallen.

Al loopt de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel!
Eendracht maakt macht!
Samen staan we sterk!