woensdag 29 mei 2019

Voorbereidingen algemene vergadering 2020!

Na negentien jaar strijd krijg ik, dankzij de publicaties in MacroTrends, de recente voordracht bij Goud999 en de reacties na de jongste algemene vergadering, eindelijk het gevoel dat we greep op de situatie beginnen te krijgen.  We gaan vanaf nu beginnen met de voorbereidingen van de algemene vergadering van volgend jaar en ik heb mijn eerste vragen dan ook al uitgetypt.

De macht van de Nationale Bank is enorm en wordt ondersteund door de Belgische regeringen, justitie en supranationale instellingen zoals het IMF en de Bank voor Internationale Betalingen.  Historisch heeft de NBB een zeer groot aantal aandelen (9%) van de BIB in portefeuille waardoor de invloed van ons land in die instellingen even groot is als die van de VS!  Door die cluster van macht worden we in de media reeds lang doodgezwegen en de financiële instellingen durven de aankoop van Nationale Bank aandelen zelfs niet in overweging nemen uit angst voor sancties van de Nationale Bank en het FSMA, de regelgevers voor financiële instellingen.  De topman van het FSMA en de gouverneur van de Nationale Bank zijn beiden ex-kabinetschefs van Didier Reynders, de minister die aan het roer stond toen grote stukken van de reserves van de NBB naar de Schatkist versluisd werden om de staatsschuld kunstmatig te verlagen.  Hierbij werden zware fouten gemaakt en het eigendomsrecht van de privé aandeelhouders op een onwaarschijnlijke manier verkracht.  Logisch gevolg is uiteraard dat die Reynders pionnen alles op alles zetten om dat potje gedekt te houden.

Met betrekking tot de participatie van de NBB in de Bank voor Internationale Betalingen nog dit:
Op de algemene vergadering werd de directie opnieuw gedwongen om kleur te bekennen omtrent de waarde van die BIS aandelen.  Volgens de directie zijn die aandelen vandaag 5.600 euro per aandeel Nationale Bank waard!!!!!  Die participatie is op zich dus meer waard dan het dubbele van de huidige koers!  Een beter voorbeeld om de enorme onderwaardering van het NBB aandeel te onderstrepen kun je uiteraard niet vinden.

De privé aandeelhouders van de Bank vechten dus tegen het totale Belgische systeem/establishment dat zich als een duivel in een wijwatervat weert om het dossier uit de media te houden.  Zonder internet zou deze strijd hopeloos zijn en dat is de grote fout die onze tegenstrevers gemaakt hebben.  Toen de strijd in 2002 in volle hevigheid losbarstte hield niemand rekening met fenomenen als Twitter, Facebook en weet ik veel.  Om de bovenhand te houden maakten onze tegenstrevers onwaarschijnlijke fouten met in het achterhoofd het idee dat de privé aandeelhouders hun strijd zouden moeten staken omdat ze in de politieke rechtbanken geen gehoor vonden en doodgezwegen werden in de media waardoor ze in de woestijn werden gedreven alwaar roepen een vermoeiende bezigheid is die tot dehydratatie leidt.  Dankzij Twitter & co gaat de waarheid toch haar rechten krijgen en komt Boontje uiteindelijk om zijn loontje.   Doch om dat te bewerkstelligen hebben Jaak Van Der Gucht en ikzelf wel jullie steun nodig!

Word aandeelhouder en kom volgend jaar naar de algemene vergadering!
Koop je aandelen liefst rechtstreeks bij de Nationale Bank zodat ze ineens op naam staan!
Overtuig vrienden en familie om hetzelfde te doen!
RETWEET ZOVEEL MOGELIJK ONZE RELEVANTE TWEETS!!!!!
Likes zijn leuk, maar dat is zowat het enige!
Retweeten is een kleine moeite om de Blijde Boodschap zo ver mogelijk uit te dragen.

Bezoek ECB?

In het verleden organiseerde ik reeds driemaal een bezoek aan de ECB in Frankfurt.  Telkens werd een volle bus groene petten daar hoffelijk ontvangen en kregen we een mooie presentatie en een heerlijke lunch aangeboden.  Dankzij de verkeerde informatie van de Nationale Bank aan de ECB in verband met het dossier van de onwaarschijnlijke 24,4 miljoen euro wordt de ECB nu rechtstreeks mee in het debat gezogen zodat het misschien tijd is om dit initiatief te herhalen.  Ik zou dit dan willen organiseren twee weken voor de Algemene Vergadering van 18 mei 2020 en ik stel voor om dit te doen in de week van 4 mei.  Die bezoeken worden lang op voorhand geboekt en ik zal dus moeten bekijken welke data beschikbaar zijn.  De vorige keren kwam de kostprijs per persoon op vijftig euro, luxe bus, ontbijtkoeken, drinkgeld chauffeur inclusief, dat zal vandaag wellicht wel een beetje meer zijn.

Dan had ik vier vragen:
Zijn er mensen geïnteresseerd om mee naar Frankfurt te gaan in de eerste helft van mei 2020?
Indien ja, gaat Uw voorkeur naar een dagtrip zoals vorige keren of maken we daar een citytrip van met twee overnachtingen?
In het geval van de citytrip: Zoek ik naar de goedkoopste opties of mag het een beetje meer zijn? Niet overdreven uiteraard doch ligging en comfort hebben uiteraard hun prijs.
Zijn er aandeelhouders die connecties hebben met autocarverhuurders en of reisorganisaties die ons eventueel speciale voorwaarden kunnen bieden?

Graag jullie reacties op   erikgeenen@hotmail.com .

dinsdag 28 mei 2019

Opmerkingen aangehecht aan de notulen van de Algemene Vergadering


Bijlage notulen algemene vergadering NBB dd. 20 mei 2019

Opmerkingen van Erik Geenen, privé aandeelhouder van de Bank

Na grondige lezing van de notulen van hoger vermelde algemene vergadering is het duidelijk dat deze notulen geen realistische weergave zijn van het verloop van de algemene vergadering.

Onder meer volgende zaken ontbreken in deze notulen:

Er wordt in de notulen geen melding gemaakt van het feit dat alle directieleden regelmatig de vergadering verlieten zonder de vergadering te schorsen zoals de wet voorziet.  Het feit dat dit gebeurde om zich te voorzien van drank en voedsel terwijl de aandeelhouders heel vroeg zonder levensmiddelen gezet werden, is in deze geen verzachtende omstandigheid.  De algemene vergadering heeft in totaal bijna negen uur geduurd, uit de notulen kan op geen enkele manier afgeleid worden wat er zich in die tijdspanne afgespeeld heeft.  Het is aangewezen dat de Bank het voorbeeld van de Zwitserse nationale bank (SNB) volgt waarbij het volledige verloop van de algemene vergadering op internet kan geraadpleegd worden.  Op die manier bestaat er geen mogelijkheid om achteraf te discussiëren over wat er al dan niet op de vergadering verteld werd.

Opnieuw weigert de directie van de Bank om de antwoorden op de schriftelijke vragen te notuleren.  Dit geeft de Regentenraad de gelegenheid om in de toekomst, in functie van uit welke richting de wind waait, steeds andere antwoorden op dezelfde vragen te formuleren.  Twee voorbeelden:

1.   Op mijn schriftelijke vraag 1 over het goud verschuilde directeur Vanackere zich dit jaar achter achterhaalde juridische uitspraken aangezien de Bank de jongste jaren verschillende keren toe moest geven dat het goud wel degelijk van de Bank is.  Mijn historisch overzicht hieromtrent laat hierover trouwens geen enkele twijfel bestaan.  Die juridische uitspraken kwamen er op basis van een verkeerde voorstelling van de feiten en werden zodoende geveld door rechters die foutief geïnformeerd waren door de advocaten van de Bank en de Staat.  Het feit, dat de antwoorden van de Regentenraad niet genotuleerd worden, creëert een situatie waardoor de directie ieder jaar een ander verhaal kan vertellen;

2.   Op mijn vraag 4 over de compleet verkeerde informatie, waarmee de ECB misleid werd over het beschamende verhaal van de onterechte jaarlijkse betaling van 24,4 miljoen euro aan de Belgische Staat, werd een onaanvaardbaar wereldvreemd antwoord gegeven dat bijzonder behulpzaam zou geweest zijn om in mijn correspondentie met de ECB hieromtrent te gebruiken.

Al jarenlang wordt het probleem van die 24,4 miljoen euro uitvoerig besproken in de vergadering en de directie geeft sinds 2012 uitdrukkelijk toe dat die 24,4 miljoen niet meer verschuldigd is sinds de nieuwe wet over de winstverdeling van 2009 omdat met die wet een einde gesteld werd aan de beruchte drie-procentregel waarop die verwerpelijke betaling van 24,4 miljoen gebaseerd was.  In de communicatie met de ECB wordt door de Bank uitdrukkelijk gesteld dat die 24,4 miljoen sowieso naar de Staat gaat en dat het dus weinig verschil maakt of het via die jaarlijkse betaling verloopt of via de regels van de nieuwe winstverdeling.  Dit is een flagrant verkeerde voorstelling van de feiten: Volgens de nieuwe regels uit 2009 zou hiervan over het boekjaar 2018 minstens de helft naar de reserves gegaan zijn.  In de notulen wordt van deze belangrijke opmerkingen geen enkele melding gemaakt.

In de notulen wordt tevens geen melding gemaakt over mijn opmerkingen over de nieuwe winstverdeling uit 2009.  Wijlen gouverneur Coene was de drijvende kracht achter de open geldkraan en de nulrente van de ECB.  Hij wist dus als geen ander dat de NBB onder de oude drie procentregel niet meer bij machte zou zijn om extra geld naar de Staat te sluizen.  In het oude stelsel van de drie procentregel zou de Belgische Staat vorig jaar buiten het gewone dividend niks extra ontvangen hebben.  Door de nieuwe regels uit 2009 kan de onafhankelijke Regentenraad toch jaarlijks onterecht honderden miljoenen euro’s naar de Schatkist blijven overhevelen terwijl die in de huidige omstandigheden veel beter in de reserves zouden blijven.

Na de behandeling van de schriftelijke vragen kregen de aanwezige aandeelhouders niet de gelegenheid om alle relevante mondelinge vragen te stellen en werd de algemene vergadering beëindigd op een manier die de aandeelhouders het recht geeft om stappen te ondernemen om de vergadering nietig te laten verklaren.
De lijst van opmerkingen is eindeloos doch voor dit jaar houd ik het hierbij.  Indien de directie blijft weigeren, om minstens de antwoorden op de schriftelijke vragen van de aandeelhouders te notuleren, zal ik genoodzaakt zijn om volgend jaar meer volledig te zijn.
Gedaan te Brussel op 28 mei 2019.
Erik Geenen, privé aandeelhouder van de Nationale Bank van België.

donderdag 23 mei 2019

Aangetekende brief regentenraad ivm ondertekening notulen.


Dames en heren regenten,Ik verwijs naar de algemene vergadering van de Bank dd. 20 mei 2019.

Op het einde van deze vergadering gaf ik te kennen dat ik in mijn hoedanigheid van aandeelhouder op naam mee de notulen wilde ondertekenen.  Dit is de regel bij alle beursgenoteerde vennootschappen en toch werd mijn verzoek geweigerd.Al jarenlang weigert de directie van de Bank de antwoorden op de vragen van de aandeelhouders te notuleren met als gevolg dat men naderhand ongelimiteerd deze antwoorden aanpast in functie van hetgeen de directie het beste uitkomt.  Daarom kon directeur Vanackere dit jaar opnieuw uitpakken met “het goud is van de Staat” terwijl het de voorbije jaren stelselmatig “het goud is van de Bank” was.De voorbije decennia werden bij de NBB onwaarschijnlijke fouten gemaakt en waren de aandeelhouders het slachtoffer van systematische onteigeningen zonder enige vorm van compensatie (Grondwet artikel 16).  De onafhankelijke regentenraad stapelt de fouten op mekaar, controleert zichzelf en verleent zichzelf kwijting.  Ieder mens met een beetje gezond verstand weet dat zoiets altijd leidt tot willekeur, machtsmisbruik en decadentie.  Bij het doorsluizen naar de Schatkist van meer dan tien miljard euro uit de reserves sedert begin deze eeuw, een flagrante misdaad ten opzichte van alle Belgische burgers, werden de rechten van de privé aandeelhouders volledig genegeerd.  Het feit dat dit gebeuren goedgepraat werd door politiek benoemde Belgische rechters, die ofwel niet begrepen waarover het ging of in opdracht op maat geschreven arresten afleverden, verandert niks aan de realiteit.  Het feit dat men nu opnieuw via de wet van 25 april 2019, de fouten die gemaakt werden tegen de wet van 28 juli 2011 omtrent de genderquota bij beursgenoteerde bedrijven, post factum probeert te vergoelijken is een prachtige illustratie van hoe het er in de geesten van de regenten en Belgische politici aan toe gaat.Tot zo ver mijn korte interventie, gelieve te noteren dat ik, in mijn hoedanigheid van aandeelhouder op naam, de notulen van de vergadering mede wens te ondertekenen.  Ik wens tevens dat deze brief aan de notulen wordt aangehecht.   Met beleefde groeten,

                                                                                 Erik Geenen.

woensdag 22 mei 2019

Antwoorden op de schriftelijke vragen!

Gedurende vele jaren hebben we heel hard gevochten om antwoorden te krijgen op de vele legitieme vragen die zich stelden en dat werpt de jongste jaren steeds meer vruchten af.  Nog steeds wordt er heel veel rond de hete potten gedraaid doch langzaam maar zeker beginnen steeds meer zaken duidelijk te worden.  De Bank weigert nog steeds hardnekkig de antwoorden te notuleren zodat zij de handen vrijhoudt om bepaalde verhalen te kunnen wijzigen in de toekomst.  Zo was het dit jaar opmerkelijk om te noteren dat men, nadat men de jongste jaren verschillende keren had toegegeven dat het goud wel degelijk van de Bank was, nu opnieuw teruggreep naar "het goud is van de Staat".  Daarom is het belangrijk om jaar na jaar de werkelijk gegeven antwoorden te verwerken in de nieuwe vragen voor het volgende jaar.  Over het goud van de Bank bestaat geen enkele twijfel en om de werkelijke situatie beter te begrijpen is mijn vraag 1 van dit jaar een zeer goede leidraad.

Cruciaal in het Nationale Bank dossier is het feit dat men uit overmoed soms zware fouten maakt doch dat men die fouten dan naderhand probeert recht te trekken door nieuwe wetten te maken.  Zo verschuilde men zich over mijn vragen over de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top van de Bank achter het feit dat de Nationale Bank niet gebonden was aan de wet van 28 juli 2011 omtrent het quotum van 33% vrouwen in raden van bestuur bij beursgenoteerde ondernemingen.  Blijkbaar heeft men op 25 april 2019 nog vlug een wet gestemd waardoor men suggereert dat de Bank niet gebonden was aan de wet van 28 juli 2011 doch dat men zich nu toch naar die wet zal schikken tegen de algemene vergadering van volgend jaar.  Met andere woorden: Men heeft gezondigd tegen de wet uit 2011 doch dit wordt acht jaar na datum goedgepraat door een wet van 28 april 2019!  Opnieuw behaalden de privé aandeelhouders hiermee een belangrijke overwinning.

Uiteraard gaf men niet openlijk toe dat men gelogen had tegen de ECB over de jaarlijkse betaling van 24,4 miljoen euro aan de Staat.  Op mijn vraag vier volgde een heel lang welles en nietes spelletje doch het staat wel degelijk allemaal zwart op wit op papier op de website van de ECB.  De directie van de Nationale Bank verschuilt zich achter het feit dat men bij de ECB de zaak verkeerd vertaald heeft.  Volgens de weledelhooggeboren directeurs van de NBB is men bij de ECB dus niet in staat om een eenvoudige tekst begrijpend te lezen en correct te vertalen.  Dit dossier ga ik nu verder met de ECB opnemen en daar zullen ongetwijfeld de nodige gevolgen uit voortvloeien.

Belangrijkste vaststelling uit de twee vorige alinea's:
In 2012 brak ik het 24,4 miljoen schandaal open en kwam de belofte dat dit zo snel mogelijk ging stopgezet worden.  De brief aan de ECB dd. 4 oktober 2012 spreekt boekdelen (zie mijn vraag 4).  Ondanks de belofte uit 2012 aan de aandeelhouders en aan de ECB is deze absurde diefstal nog steeds niet stopgezet.  In het geval van het niet naleven van de vennootschapswetgeving, in verband met de vertegenwoordiging van vrouwen in de raad van bestuur, slaagt men er op een mum van tijd in om een wet door het parlement te sluizen om de inbreuk goed te praten en aan te kondigen dat het vanaf volgend jaar gedaan zal zijn.

Op mijn vraag 7 over het eventueel repatriëren van het goud van de Bank kwam als antwoord dat het blijkbaar veiliger zit in Londen en Canada.  Volgens een bron uit de Nationale Bank zou 80% van ons goud bewaard worden bij de Bank of England.  Uit veiligheidsredenen kon men dit echter niet bevestigen.  Waarschijnlijk is de directie bang dat we het zelf zullen gaan halen.

Op mijn vraag 8 over de verloning van de gouverneur als lid van de raad van bestuur bij de Bank voor Internationale Betalingen.  De gouverneur ontving vorig jaar voor zijn mandaat bij de BIB:
een vergoeding van 37.500 Zwitserse frank;
een toeslag van 35.000 Zwitserse frank;
Normaal gezien moeten op vergoedingen van die supranationale instellingen geen belastingen betaald worden doch na mijn vragen hierover de jongste jaren blijkt men hier toch ook een beetje voorzichtiger geworden en werd er blijkbaar beslist dat de gouverneur op deze vergoeding toch belastingen moet betalen in Belgenland.

Vraag 9 kreeg als antwoord dat de directeurs hun kosten moeten bewijzen en dat de grootste kostenpost de buitenlandse reismissies zijn.  Vorig jaar waren er voor de zeven directieleden 160 buitenlandse reizen weggelegd of ongeveer twee buitenlandse verplaatsingen per maand per directeur.  Hoeveel er betaald werd voor kostenvergoedingen mochten de aandeelhouders niet weten.

Mijn vraag tien over de toekomstige vastgoedverkopen aan de Berlaimontlaan te Brussel:
In 2021 zou het gebouw van de drukkerij verkocht worden met een grondoppervlak van 4.100 vierkante meter;
Tegen 2028 zouden er gebouwen verkocht worden met een grondoppervlakte van 17.850 m²:
In totaal worden er in hartje Brussel in de komende tien jaar gebouwen verkocht met een totale grondoppervlakte van 21.950 m².  Dat zal wellicht een aardige duit opbrengen voor de aandeelhouders.

Op mijn vraag 11 over hoe het mogelijk is dat een aandeel met een intrinsieke waarde van meer dan 35.000 euro dat de jongste tien jaar de reserves zag aangroeien met 8.630 euro kwam het antwoord dat dit te wijten was aan de werking van de beurs.  Vertaald betekent dit dat het ligt aan de domheid van de kudde.

Vraag 12:
De beruchte jaarlijkse onterechte betaling van 24,4 miljoen euro per jaar komt overeen met een strafrente van 2,9% op een schuld van de Staat aan de Bank van 843 miljoen euro uit 1948.  De Bank betaalt dus een strafrente van 2,9% op een schuld van de Staat aan de Bank, in een normale wereld zou dat juist andersom zijn.  Het wordt echter nog erger als je te horen krijgt dat die strafrente, omdat de Staat zijn verplichtingen niet nakwam, een halve procent hoger ligt dan de rente die we vorig jaar voor die 843 miljoen ontvangen hebben.  Een flagrante aanfluiting van de regelgeving rond deugdelijk bestuur die niet zonder gevolgen zal blijven!

Vraag 15:
De directie weigerde te antwoorden op de vraag hoeveel de activa van de Bank waard zijn doch tijdens een later kruisverhoor leerden we dat de huidige waarde van de participatie van de Nationale  Bank in de Bank voor Internationale Betalingen 5.600 euro per aandeel bedraagt.  U leest het goed: Onze participatie in de BIB, een peulschil in de totaliteit van de activa van de NBB, is vandaag op zijn eentje 5.600 euro per aandeel NBB waard of 133% meer dan de huidige beurskoers!

Algemene vergadering Nationale Bank dd. 20 mei 2019

Allereerst een hartelijk woord van dank aan alle aandeelhouders die maandag de moeite deden om de algemene vergadering in levende lijve bij te wonen.  Een aantal uren in discussie gaan met zes beroepsleugenaars / politiek benoemde oplichters is altijd een ervaring waar je veel uit leert.  Dit jaar leerden we onder andere dat onze tegenstrevers blijkbaar heel bang zijn.  Er waren honderd aandeelhouders fysiek aanwezig op de vergadering en op momenten dat de spanning hoog opliep bleek dat er naast een aantal politieagenten in burger ook tientallen veiligheidsmensen aanwezig waren die zorgvuldig het half dozijn criminelen in bescherming namen tegen de mensen die door de booswichten bestolen worden.  De onwaarschijnlijke veiligheidsmaatregelen tonen aan dat de overbetaalde politieke marionetten schrik hebben en dat is een bijzonder goed teken.

Uiteraard is honderd aanwezige aandeelhouders veel te weinig en zolang de aandeelhouders niet de moeite willen doen om naar die algemene vergadering af te zakken gaat men nooit stappen ondernemen om de privé aandeelhouders te geven waar ze recht op hebben.  Een Nationale Bank aandeel is meer dan 35.000 euro waard en het noteert vandaag, na  het knippen van de coupon, welgeteld 2.400 euro.  In zulke situaties is de kans heel klein dat je de volle pot krijgt doch 25.000 euro per aandeel moet haalbaar zijn.  Iedere aandeelhouder kan voor zichzelf uitrekenen wat het verschil tussen een koers van 2.400 of 25.000 euro voor hem of haar betekent.  Diezelfde aandeelhouder moet evenwel beseffen dat men dit niet op een gouden schoteltje zal aanbieden, er zal een inspanning moeten geleverd worden.  Zoals eerder reeds ontelbare malen werd herhaald moet iedereen goed begrijpen dat we in deze zaak strijden tegen het volledige machtsapparaat van de Belgische Staat inclusief de "onafhankelijke" rechtbanken en bevriende internationale instellingen zoals het IMF en de Bank voor Internationale Betalingen.  Financiële instellingen, beleggingsbladen en media allerhande houden zich koest uit angst voor mogelijke negatieve gevolgen zoals extra audits, het weigeren van bepaalde vergunningen, niet meer uitgenodigd worden op persbriefings van de oppermachtige Nationale Bank enzovoort.

Zoals ik op voorhand ook aangekondigd had waren er opnieuw verschillende problemen met aandeelhouders die niet correct aangemeld waren en die zodoende niet toegelaten werden tot de vergadering.  Laat daarom Uw aandelen op naam zetten of koop één of meerdere aandelen rechtstreeks bij de Nationale Bank.  Een mens is nooit te oud om te leren en zodoende leerde ik maandag van een nieuwe rekruut dat je ook rechtstreeks bij de Nationale Bank een rekening kunt openen om aandelen te kopen.  De nodige informatie over hoe je dit moet aanpakken vind je in onderstaande links:

https://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/shareholders/inlichtingenblad_effrek_partic.pdf

fhttps://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/shareholders/n/instructions_ordres_bourse_nl.pdf

Aandelen op naam hebben grote voordelen:
Het risico van het faillissement van je financiële tussenpersoon en/of het misbruiken van jou effecten door diezelfde tussenpersoon wordt hierdoor uitgesloten;
Je loopt nooit het risico dat jou aandeelhouderschap in twijfel getrokken wordt, je aandelen staan immers ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Bank;
Blijkbaar moet je op aandelen op naam niet de nieuwe taks betalen als je portefeuille groter is dan 500.000 euro;
Je wordt automatisch schriftelijk uitgenodigd voor de algemene vergaderingen.

Als je dus op de NBB trein stapt, met de bedoeling om de reis van 2.400 naar +20.000 euro uit te zitten, heeft het op naam aanhouden van je aandelen alleen maar voordelen!

maandag 13 mei 2019

Algemene vergadering Nationale Bank vraag 16

Begin 2017 publiceerde journaliste Véronique Goossens haar boek "De Geldmakers".
In dit boek stelde zij openlijk de onafhankelijkheid van de Nationale Bank in vraag en werden onder andere gouverneur Jan Smets, FSMA voorzitter Jean-Paul Servais en verschillende politici stevig op de korrel genomen.

Tijdens de voordrachten, naar aanleiding van het verschijnen van haar boek, riep zij het publiek op om naar de algemene vergadering van de Bank te komen en verzekerde zij dat zijzelf ook zeker aanwezig zou zijn.  Tegen mij persoonlijk vertelde zij dat ze eraan dacht om een vervolg op haar boek te schrijven.  Tot een paar weken voor de vergadering zij plots aankondigde dat zij niet naar de algemene vergadering zou komen omdat zij en ik citeer "reeds teveel tijd in het NBB dossier had gestoken en zich met andere zaken wilde bezighouden".

Na zestien jaar strijd tegen de corruptie en het wanbeheer bij de Bank hadden we eindelijk een journaliste gevonden die zich wilde ingraven in het dossier en bereid was haar nek uit te steken.  Dat zij zo kort voor de algemene vergadering het geweer van schouder veranderde verraste mij volkomen en ik dacht dat er een middel gevonden was om Véronique Goossens te chanteren.

Tot Véronique Goossens plotseling zonder de nodige diploma's en ervaring gebombardeerd werd tot hoofdeconoom van staatsbank Belfius.  Toen was het uiteraard duidelijk dat er actieve corruptie gebruikt was om een kritische journaliste van het Nationale Bank dossier af te halen.
Dat er iemand zonder de nodige diploma's of ervaring benoemd wordt tot hoofdeconoom van een grote staatsbank is op zich een mirakel;
Doordat die tot hoofdeconoom gepromoveerde journaliste eveneens een boek gepubliceerd had, waarbij de belangrijkste toezichthouders en enkele politici in een slecht daglicht geplaatst werden, verandert het mirakel echter in een omkoopaffaire.

De voorstel zal wellicht al volgt geklonken hebben:
Trek Uw handen af van het Nationale Bank dossier en wij zorgen ervoor dat U hoofdeconoom wordt bij Belfius waar U niet bang hoeft te zijn voor Uw job en U "x" maal meer verdient dan bij Uw huidige werkgever.  Aangezien U betaald wordt door de belastingbetaler is het niet belangrijk dat U over de nodige diploma's en ervaring beschikt.  Wat denkt U?  Hebben we een deal?

Kwam dit briljante idee van de Nationale Bank of uit de politiek?

zaterdag 11 mei 2019

Schriftelijke vragen algemene vergadering NBB vervolg


Vraag 6
In het jaarverslag lees ik dat vorig jaar de laatste goudlening werd terugbetaald.  Het risico, van het uitlenen van fysiek goud met als onderpand obligaties van dubieuze debiteuren met een waardering in fiat geld dat door de politiek van de centrale banken waardeloos wordt gemaakt, is enorm.  Verder bleek uit het verleden dat deze goudleningen werden toegekend tegen een verwaarloosbare vergoeding.
Kan de directie verzekeren dat de aandeelhouders nooit meer geconfronteerd zullen worden met dergelijke roekeloze operaties?

Vraag 7
Zoals de jongste weken nogmaals duidelijk geïllustreerd werd, leidt de voortdurende financiële crisis tot valuta- en handelsoorlogen.  In dergelijk labiel klimaat, waarbij wereldwijd de meeste landen tot over hun oren in de schulden zitten, moet er rekening gehouden worden met de meest onwaarschijnlijke situaties.  Onlangs verzocht Venezuela, het recentste slachtoffer van de oorlog om olie, de Bank of England tot de repatriëring van Venezuela's fysiek goud hetgeen door de Bank of England geweigerd werd.  Dit voorval bewijst nogmaals dat je nooit zeker bent dat je over je fysiek goud kunt beschikken indien dit door iemand anders bewaard wordt.
Gaat de Nationale Bank eindelijk het weinige goud dat ons nog rest repatriëren zodat we ons geen zorgen meer moeten maken over wat er met dat goud, in welke omstandigheid dan ook, gebeurt?

Vraag 8
De gouverneur van de Bank ontvangt naast zijn verloning van de NBB eveneens de vergoeding als bestuurder bij de BIB.
Hoeveel ontving gouverneur Smets vorig jaar voor de uitoefening van dit mandaat?
Is het ondertussen al duidelijk of hierop belastingen moeten betaald worden?

Vraag 9
Naast hun verloning als directeur ontvangen de directieleden van de Bank ook onkostenvergoedingen.
  1. Zijn deze onkostenvergoedingen forfaitair of worden zij vergoed in functie van de door de betrokken directeurs bewezen uitgaven?
  2. Hoeveel betaalde de Bank vorig jaar als onkostenvergoedingen voor de directieleden?

Vraag 10
Uit diverse bronnen vernam ik dat een groot deel van de gebouwen in de Berlaimontlaan te koop zullen worden aangeboden.
  1. Over welke gebouwen gaat het hier?
  2. Wat is de totale grondoppervlakte waarop deze gebouwen staan?
  3. Werd er een raming gemaakt over de mogelijke verkoopopbrengst?

Vraag 11
Het voorbije jaar stegen de reserves opnieuw met 772 euro per aandeel.
De voorbije tien jaar stegen die reserves met 8.630 euro per aandeel.
Buiten de realiteit van willekeur, machtsmisbruik en schending van het eigendomsrecht door de overheid en haar marionetten bij de Bank:
Kan de directie andere elementen aanhalen waardoor de koers van het aandeel minder dan een derde bedraagt van de waardestijging door de toevoeging aan de reserves tijdens de voorbije tien jaar?

Vraag 12
Nogmaals terugkomend op de onterechte betaling van de inmiddels beruchte 24,4 miljoen euro aan de Staat:
Die onterechte betaling had betrekking op een oorlogsschuld van 842.837.980 euro waarbij de Staat over gans de lijn in gebreke bleef en de Staat er, door politiek gekonkel en wanbestuur bij de Bank, in slaagde om geld te verdienen als schuldenaar die in gebreke bleef.  Het is duidelijk dat de opbrengst van die hoofdsom van afgerond 843 miljoen euro vorig jaar minder opbracht dan de 24,4 miljoen die de vrijgevige Regentenraad vorig jaar opnieuw en in tegenstelling met de informatie waarover de ECB beschikt aan de Staat schonk:
Wat was de exacte opbrengst van de hoofdsom van 843 miljoen euro in 2018?

Vraag 13
Het goud van de Bank;
De participaties in de BIB, ECB, IMF…;
De gebouwen;
De reserves;
Eventuele andere activa.
Kan de directie een beeld geven van de waarde van de deze activa per aandeel?

maandag 6 mei 2019

Oproep aan Twitteraars!

Het dossier van de Nationale Bank wordt tegengewerkt door de Nationale Bank, ECB, IMF, BIS, politici, rechtbanken, financiële instellingen, de media en alles wat ook maar iets te maken heeft met politiek en macht in dit land.

Zonder internet en sociale media was deze strijd zinloos geweest en was ze reeds in 2005 een stille dood gestorven doch nieuwe technologie creëerde de mogelijkheid om de strijd gaande te houden en overeind te blijven.

Ik stel echter vast dat heel veel mensen blijkbaar schrik hebben of het nut niet inzien om mijn Tweets te retweeten.  Dit is echter levensnoodzakelijk om een zo breed mogelijk publiek te kunnen bereiken.  Likes zijn tof doch een like + een retweet zijn dodelijk.  Dus alstublieft retweet mijn boodschappen over de Nationale Bank.  Eendracht maakt macht!

Algemene vergadering maandag 20 mei!

U kunt U deze week nog inschrijven om de algemene vergadering bij te wonen!
Geef Uw financiële tussenpersoon opdracht om de nodige formaliteiten te vervullen voor het bijwonen van de algemene vergadering en dit liefst zo snel mogelijk!

In tegenstelling tot verschillende valse berichten die rondgaan moeten Uw aandelen niet op naam staan!!!  Ook aandeelhouders met aandelen op rekening bij een bank of broker kunnen zich dus inschrijven voor de algemene vergadering!

Het allerbelangrijkste is Uw fysieke aanwezigheid om de goudrovers te tonen dat het verzet tegen de malversaties en de onteigeningen zonder compensatie van de privé aandeelhouders van de Bank geen stille dood zal sterven!

Maandag 20 mei
11 uur 30: verzamelen aan de ingang van het auditorium van de Bank aan de Warmoesberg 61 te Brussel op een kwartiertje wandelen van het Centraal Station;
12 uur: optocht met onze spandoeken naar de hoofdingang van de Bank aan de Berlaimontlaan;
13 uur: terug aan de ingang van het auditorium om de nodige formaliteiten te vervullen en een kleine lunch te nuttigen;
14 uur: aanvang van de algemene vergadering.

Ik werd de voorbije weken overspoeld met mails en ik heb die spijtig genoeg niet allemaal kunnen beantwoorden, ik hoop dat ik daarvoor op jullie begrip mag rekenen.  Voor mij persoonlijk is de voorbereiding van de vergadering en het samenstellen van de schriftelijke vragen nu een prioriteit.

Wees op tijd en verlaat het gebouw niet tenzij U naar huis wilt!
Een aandeelhouder mag te laat komen doch bij de Nationale Bank hebben ze een strategie ontwikkeld waar men vrij snel na de aanvang van de vergadering de toegangsdeuren blokkeert en zo hebben al heel wat aandeelhouders, die nog snel een boodschap wilden doen na zich ingeschreven te hebben, ervaren dat ze bij terugkomst voor een gesloten deur stonden.

Ik krijg veel vragen over hoe lang de vergadering zal duren.
Dat weet uiteraard niemand.
Belangrijkste is dat U fysiek aanwezig bent als de vergadering van start gaat.
Bij het begin van de vergadering worden de normale formaliteiten afgewerkt waarna de directie begint aan haar propaganda en dit wordt dan gewoonlijk gevolgd door een late lunch.
Daarna begint de vragenronde en gelet op de recente ontwikkelingen en de hete hangijzers zou de vergadering dit jaar weleens kunnen duren tot na middernacht.

U moet natuurlijk niet blijven tot op het einde doch het zou fijn zijn indien U tot een uur of zes/zeven zou kunnen blijven.  Houd er rekening mee dat de directie fouten begint te maken als de vermoeidheid toeslaat, dat heeft de jongste jaren tot interessante onthullingen geleid.  Indien U dus de moed kunt opbrengen om tot het einde te blijven kan dit een leerrijke ervaring worden.

Nogmaals: belangrijk is dat U fysiek aanwezig bent als de vergadering van start gaat.

Drie zaken zijn van cruciaal belang: VOLK-VOLK-VOLK!
Als U aandeelhouder bent kunt U zich nog inschrijven!
De aandelen noteren nu tegen minder dan tien procent van de werkelijke waarde!
Indien U wenst dat de aandelen boven twintigduizend euro gaan moet U beseffen dat dit niet vanzelf zal gebeuren, U zult als aandeelhouder op moeten komen voor Uw rechten!

De strijd tegen de corruptie en het leegroven van de reserves bij de Nationale Bank is niet alleen een oorlog om geld, het gaat voornamelijk over het vrijwaren van het Algemeen Belang en het verdedigen van het eigendomsrecht!

Zorg in ieder geval voor wat proviand indien U van plan bent om wat langer te blijven.
Een paar sandwiches, mars, snickers, chocolade of ander lekkers en een flesje water zijn altijd nuttig als de snoodaards een uithongeringsstrategie uitgedokterd hebben, een strategie die dikwijls gebezigd wordt als de raad van bestuur de vergadering zo kort mogelijk wil houden.

Bereid U ook voor op strenge veiligheidscontroles bij het betreden van het auditorium.  Tegenwoordig gelden ongeveer dezelfde procedures zoals op een luchthaven.  Stoute mensen willen zich een beetje veilig voelen!

zaterdag 4 mei 2019

Desinformatiecampagne Algemene Vergadering Nationale Bank!!!!

Blijkbaar is er een desinformatiecampagne aan de gang om mensen te ontmoedigen zich in te schrijven voor deelname aan de algemene vergadering van maandag 20 mei.

Verlies niet uit het oog dat de Nationale Bank al jarenlang alles in het werk stelt om zo weinig mogelijk aandeelhouders op de algemene vergadering te krijgen.  Financiële tussenpersonen worden aangespoord om hun cliënten te ontmoedigen zich in te schrijven.  Media en banken krijgen duidelijke instructies het NBB dossier niet te bespreken, de aandelen ondanks de enorme onderwaardering niet in de picture te plaatsen en cliënten te ontmoedigen de aandelen te kopen.  Je kunt het je soms niet voorstellen tot wat de hoge heren in staat zijn om het dossier uit de belangstelling te houden.

Momenteel word ik overspoeld door mails van mensen die me melden dat hun financiële tussenpersoon hen meedeelde dat je enkel de algemene vergadering van de Bank kunt bijwonen als je aandelen op naam staan.

Dit is manifest onwaar!!!!

Aandeelhouders, die hun aandelen op rekening hebben staan bij een bank of broker, moeten hun financiële tussenpersoon de opdracht geven om het nodige te doen met het oog op het deelnemen aan de algemene vergadering van de Nationale Bank.

De tussenpersoon in kwestie moet dan de Bank verwittigen van je komst en verklaren dat je aandeelhouder van de NBB bent.

De uiterste datum voor aanmelding is 14 mei!

Het is uiteraard niet verstandig om te wachten tot het allerlaatste moment, donderdag 9 mei lijkt mij om veiligheidsredenen de ultieme datum om het nodige te doen.

Indien U zich al aangemeld heeft:
Vergeet dan begin volgende week niet te controleren of U correct bent aangemeld!

donderdag 2 mei 2019

Vraag 5 deugdelijk bestuur en gelijke behandeling aandeelhouders


Algemene vergadering Nationale Bank schriftelijke vragen Erik Geenen.

Vraag 5  betreffende deugdelijk bestuur

De jongste twintig jaar heeft de directie van de Bank onterecht meer dan tien miljard euro in de Schatkist gestort.  In vergelijking met de vele miljarden die de Regentenraad de jongste twintig jaar zonder enig protest overhevelde naar de Schatkist lijkt de jaarlijkse schenking van 24,4 miljoen euro voor de leden van de Regentenraad wellicht een peulschil.  Daarom wil ik bij deze nogmaals vermelden dat de privé aandeelhouders van de Bank dit jaar een netto-dividend-aalmoes ontvangen van een kleine 19,4 miljoen euro, 20% minder dan het peulschil van 24,4 miljoen dat de Regentenraad bewust en tegen beter weten in jaarlijks aan de Staat schenkt.

De regels van deugdelijk bestuur houden in dat er van een raad van bestuur verwacht wordt dat zij de vennootschap beheren als een goed huisvader, het eigen vermogen verdedigen en alle aandeelhouders gelijk behandelen.

Daarom volgende vragen:

Als je de enorme bedragen, die de jongste twintig jaar onterecht overgeheveld werden naar de Staat (50% van de aandelen), vergelijkt met het aalmoes waarmee de privé aandeelhouders (50% van de aandelen) bedacht werden:

Hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat men jaar na jaar doorgaat met het betalen van 24,4 miljoen euro, waarvan iedereen weet dat het sinds 2009 totaal ongepast is terwijl ik ieder jaar blijf herhalen dat dat toetje van 24,4 miljoen hoger ligt dan het totale netto dividend dat naar de privé aandeelhouders gaat?

Wat heeft de Regentenraad sedert 2009 gedaan om deze jaarlijkse diefstal stop te zetten?

Welke stappen heeft de Regentenraad ondernomen om de onterecht betaalde sommen sedert 2009 terug te vorderen van de Staat?

Als we rekening houden met het akkoord van de ECB en de informatie die de Bank overmaakte aan de ECB werd de betaling stopgezet op 1 januari 2012.  Dit betekent dat de Bank, nadat ze de ECB op de hoogte had gebracht dat de praktijk stopgezet was, toch nog onterecht zevenmaal 24,4 miljoen of 170,8 miljoen aan de Schatkist schonk.

Welke stappen gaat de Regentenraad in 2019 ondernemen om die 170,8 miljoen terug te vorderen?

Indien de Staat weigert om die 170,8 miljoen euro terug te betalen;

Aangezien de Regentenraad er prat op gaat dat de winstverdeling uitsluitend haar bevoegdheid is waarbij geen enkele andere partij een vinger in de pap te brokken heeft en dit ook door de ECB zo geïnterpreteerd wordt:

Gaat de Regentenraad dan als drukkingsmiddel, buiten het normale dividend, geen extra betalingen meer doen aan de Schatkist zodat voor eens en voor altijd blijkt dat dat statement wel degelijk klopt?

In hoeverre strookt dit dwaze verhaal met de regels rond deugdelijk bestuur, het beheer van het eigen vermogen van de vennootschap en de gelijke behandeling van de aandeelhouders?

woensdag 1 mei 2019

Vraag 4 Liegen tegen de ECB zwart op wit!


Algemene vergadering Nationale Bank schriftelijke vragen Erik Geenen.

Vraag 4  de onterechte jaarlijkse betaling van 24,4 miljoen euro aan de StaatHet verhaal van de absurde jaarlijkse betaling van 24,4 miljoen euro aan de Staat omdat de Staat haar verplichtingen tegenover de Bank niet nakwam gaat ieders verstand te boven.  De directie gaat al jaren akkoord dat deze betaling ongepast is doch blijft ze wel slaafs uitvoeren.

Nu blijkt uit de informatie op de website van de ECB dat de ECB op 4 oktober 2012 een brief ontving van de gouverneur van de Nationale Bank, in naam van minister van Financiën Steven Vanackere, met de vraag of de ECB akkoord ging met het schrappen van die betaling van 24,4 miljoen euro omdat dit niet meer gepast was na de wetswijziging omtrent de winstverdeling in 2009.  Het verhaal is helder en klaar de opmerkingen van de ECB spreken voor zich.  Brief van de ECB aan de Nationale Bank van België dd. 29 oktober 2012:

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 4 oktober 2012 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Gouverneur van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB), zulks in naam van de Belgische Minister van Financiën om een advies inzake een ontwerp van wet tot intrekking van een regel inzake de winstverdeling tussen de NBB en de Belgische Staat en tot wijziging van de Wet van 28 juli 1948 betreffende de sanering van de balans van de NBB (hierna het ‘wetsontwerp’). De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 127, lid 4 en artikel 282, lid 5 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het derde streepje van artikel 2, lid 1 van Beschikking 98/415/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de raadpleging van de Europese Centrale Bank door de nationale autoriteiten over ontwerpen van wettelijke bepalingen1, aangezien het voorstel de NBB betreft. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.  

 1. Doel van het Voorstel Het wetsontwerp beoogt de schrapping met ingang van 1 januari 2012 van het derde lid van artikel 3, onder b) van de wet van 29 juli 1948 inzake de sanering van de balans van de NBB, welke bepaling een stand-alone verplichting voor de NBB behelst om de Belgische Staat jaarlijks een bedrag van 986 miljoen Belgische frank (24,4 miljoen EUR) te betalen.  Deze in 1991 ingevoerde verplichting beoogde de neutralisering van meeruitgaven voor de Belgische Staat welke uitgaven voortvloeien uit de eenmalige omzetting van de geconsolideerde vordering van de NBB op de Belgische Staat in vrij verhandelbare tegen marktvoorwaarden rentende effecten, welke vordering 34 miljard Belgische frank beloopt. Op basis van de toen geldende distributieregels diende de Belgische Staat de netto-financiële opbrengsten te ontvangen die 3% van het verschil tussen het gemiddelde bedrag van de rentegevende activa van de NBB en haar op jaarbasis berekende vergoede passiva te boven gingen. Rekening houdend met een aanpassing van 0,1% op deze 3% (vanwege de gedeeltelijke compensatie voor de instandhouding van de bankbiljetten omloop), leidde de toepassing van de voornoemde ‘3%-regel’ op de 34 miljard Belgische franks die overeenkomen met het totaalbedrag van de vrij verhandelbare tegen marktvoorwaarden rentende effecten tot een opname in de balans van de NBB van het bedrag 24,4 miljoen EUR2. Vervolgens werd bij artikel 2 van de Wet van 3 april 2009 tot wijziging van de financiële bepalingen van de Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (hierna de ‘Organieke Statuten van de NBB’) de 3%-regel ingetrokken. Artikel 3 voerde in artikel 32 van de Organieke Statuten van de NBB een nieuwe winstverdelingsregel in, volgens welke regel de jaarlijkse winsten van de NBB als volgt worden toegedeeld: a) van het overschot van de jaarlijkse NBB-winsten na toekenning aan de aandeelhouders van een eerste dividend van 6% het kapitaal van de NBB, wordt een door het Directiecomité voorgesteld en door haar Regentenraad vastgesteld bedrag onafhankelijk toegekend aan het reservefonds of aan de beschikbare reserves; b) vervolgens wordt van de resterende winst aan de aandeelhouders een tweede door de Regentenraad vastgesteld dividend toegekend van minimaal 50% van de netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van het reservefonds en de beschikbare reserves; en c) tenslotte wordt het saldo toegekend aan de Staat. De artikelen 2 en 3 van die wet traden op 1 januari 2009 in werking. De ECB werd inzake deze nieuwe winstverdelingsregel geraadpleegd en stelde Advies CON/2009/4 vast.

2. Algemene opmerkingen 

Elke overdracht van middelen van een nationale centrale bank aan een lidstaat, hetzij in de vorm van een winstverdelingsregeling of een equivalent daarvan, dient de dienaangaande door het Verdrag opgelegde beperkingen te respecteren, met name het beginsel van onafhankelijkheid van de centrale bank krachtens artikel 130 van het Verdrag, en het in artikel 123, lid 1 vastgelegde verbod op monetaire financiering.

 3. Specifieke opmerkingen

Het ontwerp van wet trekt de stand-alone verplichting voor de NBB om de Belgische Staat jaarlijks een vast bedrag van 24,4 miljoen EUR te betalen, in. De ECB begrijpt dat NBB sedert de intrekking van de 3%-regel in 2009 dit stand-alone bedrag is blijven betalen dat evenwel in haar jaarrekening als een kostenpost werd opgenomen, derhalve het bedrag van 24,4 miljoen EUR in mindering brengend op het totale aan de Staat conform artikel 32 van de Organieke Statuten van de NBB uit te keren bedrag. Aangezien deze verplichting formeel niet strookt met de (nieuwe) winstverdelingsregels van artikel 32 van de Organieke Statuten van de NBB doet intrekking ervan het risico van inconsistente winsttoedeling teniet. De winsten zullen nu uitsluitend onderworpen zijn aan de Organieke Statuten van de NBB. Daarenboven begrijpt de ECB dat de overeenkomst tussen de NBB en het Ministerie van Financiën met de details inzake de toepassing van artikel 3, onder b) van de Wet inzake de sanering van de balans van de NBB, werd beëindigd. Zulks zou wederom de algemene financiële onafhankelijkheid van de NBB versterken, omdat de discretionaire bevoegdheid van de NBB niet langer wordt beperkt door de vereisten rekening te houden met vaste jaarlijkse betalingen aan de Belgische Staat.  

 Dit Advies wordt op de website van de ECB gepubliceerd. 

 Gedaan te Frankfurt am Main, 29 oktober 2012.Uit dit document van de ECB blijkt duidelijk dat de Nationale Bank de ECB voorgelogen heeft.  Volgende passage strookt namelijk niet met de waarheid:

“De ECB begrijpt dat NBB sedert de intrekking van de 3%-regel in 2009 dit stand-alone bedrag is blijven betalen dat evenwel in haar jaarrekening als een kostenpost werd opgenomen, derhalve het bedrag van 24,4 miljoen EUR in mindering brengend op het totale aan de Staat conform artikel 32 van de Organieke Statuten van de NBB uit te keren bedrag.”

Verder is de ECB duidelijk dat de betaling van die 24,4 miljoen euro niet strookt met de nieuwe wetgeving:

“Aangezien deze verplichting formeel niet strookt met de (nieuwe) winstverdelingsregels van artikel 32 van de Organieke Statuten van de NBB doet intrekking ervan het risico van inconsistente winsttoedeling teniet. De winsten zullen nu uitsluitend onderworpen zijn aan de Organieke Statuten van de NBB.”

Doch de ECB kan de absurde situatie toch laten passeren omdat de ECB begrepen heeft dat die onnozelheid ondertussen werd beëindigd op 1 januari 2012:

“Daarenboven begrijpt de ECB dat de overeenkomst tussen de NBB en het Ministerie van Financiën met de details inzake de toepassing van artikel 3, onder b) van de Wet inzake de sanering van de balans van de NBB, werd beëindigd.”

Dit document van de ECB toont aan:

  1. Dat de Nationale Bank en minister Vanackere de ECB bewust valse informatie toegespeeld hebben;
  2. Dat de ECB in de mening verkeert dat die betaling van die 24,4 miljoen euro op 1 januari 2012 werd stopgezet!

Aangezien de toenmalige minister van Financiën Steven Vanackere momenteel directeur van de Nationale Bank is kan hij misschien deze onwelriekende zaak toelichten:

Waarom loog U tegen de ECB dat die betaling van 24,4 miljoen euro sowieso in de Schatkist zou gestort worden via de winstverdeling?

Waarom liet U de ECB in de waan dat die betaling vanaf 1 januari 2012 zou stopgezet worden?

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat die betaling, volgens de informatie van de ECB stopgezet op 1 januari 2012, in 2019 nog steeds betaald werd?

Vraag 3 betreffende de benoeming van Steven Vanackere


Algemene vergadering Nationale Bank schriftelijke vragen Erik Geenen.

Vraag 3  Waarom Steven Vanackere in plaats van Mia De Schamphelaere?Uit verschillende bronnen vernam ik dat mevrouw Mia De Schamphelaere tot vier dagen voor de benoeming van Steven Vanackere voorbestemd was om directeur van de Bank te worden. Hoe komt het dat een bekwame vrouw als Mia De Schamphelaere (eerste auditeur bij het Rekenhof en censor van de Nationale Bank sedert 2013) in laatste instantie opzijgeschoven werd om een politieke krokodil als Steven Vanackere in haar plaats te benoemen?Heeft de directie van de Bank op enige manier geprotesteerd tegen deze gang van zaken of de betrokken politici gewezen op de wet van 28 juli 2011 en de vragen die ik de voorbije jaren stelde op de algemene vergadering over de ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top van de Bank?

Is deze historie een zoveelste bewijs van het feit dat de directie van de Bank geen enkele macht heeft en enkel uit te voeren heeft wat de regering haar opdraagt?

Toen koning Albert II op 28 juli 2011 de wet betreffende de vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur bekrachtigde was Steven Vanackere vicepremier in de regering Leterme II:

Hoe past het aanvaarden van zijn benoeming als directeur van de Nationale Bank in het ethische plaatje van directeur Vanackere? 

Vond directeur Vanackere het gepast om een benoeming te aanvaarden die flagrant ingaat tegen een wet die uitgevaardigd werd door een regering waarvan hijzelf lid was? 

Vindt directeur Vanackere dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet uitgezonderd hijzelf?

Vraag 2 betreffende de vertegenwoording van vrouwen bij de Nationale Bank


Algemene vergadering Nationale Bank schriftelijke vragen Erik Geenen.Vraag 2    Betreffende de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top van de NBB:De voorbije jaren stelde ik tijdens de algemene vergadering gerichte vragen over de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top van de Bank.  Ieder jaar gaf de directie toe dat vrouwen ondervertegenwoordigd waren op de hoogste niveaus doch dat daar verandering in zou komen.  Groot was dan ook mijn verbazing toen eind vorig jaar de heer Steven Vanackere benoemd werd als nieuwe directeur van de NBB waardoor er nu geen vrouwen meer zetelen in de directie.Doch het probleem situeert zich niet alleen op het directieniveau, over gans de lijn is de vertegenwoordiging van dames in de hoogste regionen van de Bank onwaarschijnlijk laag.  Laat ons even overlopen:Directie: nul vrouwen op zes is nul procent;

Regentenraad:  1 vrouw op 16 =  6%;

College van censoren: 2 dames op 10 =  20%;

Departement chefs: 1 vrouw op 11 =  9%;

Autonome diensten: 1 vrouw op 12 =  8%;

Algemene diensten:  2 vrouwen op 23 = 9%;

Dienstchefs:  6 dames op 26 =  23%;

Eerste 70 senior staffleden: 4 dames op 70 = 6%.De ondervertegenwoordiging van het vrouwelijke geslacht op de hoogste echelons blijkt zodoende niet enkel een probleem binnen de directie van de Bank maar een systematische, historisch gegroeide discriminatie.Op 28 juli 2011 ondertekende koning Albert II een wet die bepaalt dat een derde van de leden van een beursgenoteerde vennootschap van een ander geslacht moet zijn dan de overige twee derde.  Tot nader order betekent dit dat één op drie leden van de raad van bestuur een vrouw moet zijn.Bij de beursgenoteerde Nationale Bank is de Regentenraad wat de raad van bestuur is in andere beursgenoteerde vennootschappen.  Met één vrouw op zestien leden vertegenwoordigt die ene vrouw slechts zes procent van de leden van de raad van bestuur.Als het over de plundering van de reserves en de systematische discriminatie van de privé aandeelhouders gaat verschuilt de directie zich al twintig jaar achter: “Het is de wet, wij respecteren de wet”.  Als het een eenvoudige wet betreft, om discriminatie van vrouwen tegen te gaan blijkt de wet blijkbaar niet meer zo belangrijk.

Vragen:

Is de wet voor de directie van de Nationale Bank enkel belangrijk als het in hun kraam of in die van hun opdrachtgevers past?

Hoe past dit beschamende verhaal in het epistel over deugdelijk bestuur in het jaarverslag op pagina 193 en volgende?

Waarom blijkt het moeilijk voor politici om zich te schikken naar de wetten die ze opleggen aan de rest van de bevolking?