dinsdag 27 september 2022

Quo vadis Nationale Bank?

In maart 2001 betrad ik de Nationale Bank arena en wat oorspronkelijk bedoeld was als een eenmalig bijwonen van de Algemene Vergadering resulteerde in een strijd die 21 jaar later nog steeds voortduurt.  Ik had een aantal eenvoudige vragen voorbereid en het feit dat die vragen met bulderende lachsalvo's van tafel geveegd werden, zorgde voor de nodige prikkelingen.  De observatie, dat die belangrijke mensen blijkbaar geen flauw benul hadden van de geschiedenis van de Bank, deed me besluiten om mij bijzonder goed voor te bereiden voor de algemene vergadering van 2002.  In 2002 lanceerde Deminor zijn aanval en achteraf bleek dat Deminor zich al vier jaar lang voor aan het bereiden was en al geruime tijd poogde om via discrete onderhandelingen tot een akkoord te komen.

Het grote probleem in het NBB dossier is dat de gemaakte fouten, de plundering van de reserves, de onkunde en de corruptie iedere verbeelding overtreft maar tevens dat de Nationale Bank, dankzij het feit de de Bank ongeveer 9% van de aandelen van de BIB in handen heeft, wereldwijd over enorm veel macht beschikt waardoor men in staat is om zelf persreuzen als Reuters en Bloomberg af te dreigen.  Een groot deel van het verhaal kunt U volgen op deze blog en ik ga vandaag niet te ver uitweiden omdat ik mij op de essentie en de actualiteit wil richten.

Aanvankelijk leek de strijd de goede richting uit te gaan doch vanaf het begin was het probleem dat er zich veel te weinig aandeelhouders aansloten bij Deminor.  De parasieten, ook gekend als Free Riders, dachten dat Deminor en clowns zoals ikzelf de zaak wel zou regelen en dat zij "gratis" zouden kunnen meegenieten als de verwachte regeling er zou komen.  De gierigheid bedroog de wijsheid en toen het aantal aangesloten aandelen in de jaren daarna stelselmatig begon af te brokkelen, werd Deminor op een bepaald moment gedwongen om de handdoek in de ring te gooien, Deminor is uiteraard geen liefdadigheidsinstelling.

Voor de Belgische politici en hun corrupte marionetten bij de Nationale Bank waren twee getallen cruciaal, namelijk het aantal aangesloten aandelen bij de juridische procedures en het aantal aandeelhouders dat zich aanmeldde voor de Algemene Vergadering.  Aangezien deze aantallen jaar na jaar afbrokkelden, werd het voor de booswichten kwestie om de zaak dood te laten bloeden.  Het feit dat ook vrij snel bleek dat de Belgische rechters bereid waren om de wensen van de Belgische overheid boven het recht van de slachtoffers te plaatsen en de Belgische pers, net zoals bij het Electrabelverhaal en de bankencrisis, niets liever deed dan de andere kant uit te kijken, versterkte de hardnekkigheid van politiek en NBB.  In de loop der jaren werden tijdens de algemene vergaderingen tal van spectaculaire schandalen blootgelegd doch telkens weer verscheen daarvan weinig of niks in de openbaarheid.  In plaats van aandacht te besteden aan onwaarschijnlijk belangrijk nieuws werden deze zaken netjes verzwegen en vervangen door holle frasen en de propaganda van de corrupte directie.

Toen kwam de bankencrisis en vanaf toen ging het van kwaad naar erger waarbij we in een situatie verzeilden waarbij de Nationale Bank deelnam aan de absurde opkoopprogramma's van de ECB.  Het massaal aankopen van waardeloze schulden van failliete eurolanden was een absurditeit waartegen ik mij vanaf het begin sterk verzet heb.  Mijn stelling was dat zoiets geen probleem was indien zulke zelfmoordacties ondernomen werden door centrale banken die volledig eigendom waren van de respectievelijke Staten doch dat dit niet kon voor een beursgenoteerde centrale bank waarvan 50% van de aandelen in het bezit van privé aandeelhouders was.

Tussen 2002 en 2006 groeide het NBB verhaal uit tot een bijna volledige dagtaak waarbij ik heel veel opzoekingswerk deed en allerlei initiatieven opzette om meer mensen te informeren en warm te maken doch nadat ik in mijn eigen regio een info-avond organiseerde waarop slechts een handvol geïnteresseerden opdaagden, dacht ik eraan om de handdoek in de ring te gooien.  Net op dat ogenblik verschijnt er iemand op het toneel die mij belooft dat hij mij zal bijstaan en helpen waar mogelijk.  Dat ging een tijd heel goed doch achteraf gezien bracht de inbreng van die brave ziel de zaak meer schade dan voordeel bij.  Het werd een probleem dat zich regelmatig bleef herhalen.  Heilige beloftes bleken holle woorden, gegeven woorden werden verbroken en ettelijke keren eindigde bijstand en hulp in regelrecht verraad.  De opdracht was eenvoudig: Proberen om zoveel mogelijk mensen te informeren en te mobiliseren op een manier dat het voor iedereen plezant bleef doch meestal begonnen deze medestanders na een tijdje hun eigen koers te varen en onwaarschijnlijk domme dingen te doen.  Verschillende keren stonden we op het punt om een doorbraak te forceren doch evenveel keren werden die doorbraken verhinderd, soms door onverwachte gebeurtenissen zoals de dood van Jean-Luc Dehaene doch meestal gewoon door regelrechte sabotage van zogenaamde medestanders die dachten dat ze het warme water hadden uitgevonden.

Het is wat het is, zegt men dan.  Na de begrijpelijke opgave van Deminor bleven Jaak Van Der Gucht en ik de forcing voeren doch steeds bleef "onvoldoende steun" het probleem.  Nadat Jaak de VZW RESPE(C)T had opgericht, om de financiële pijn van zijn talrijke rechtszaken te verlichten, blijkt ook hier dat veel te weinig aandeelhouders bereid zijn om een inspanning te leveren.  Mensen met meer dan honderd aandelen sluiten zich aan met één aandeeltje en leunen achterover in hun luie zetel.

Misschien is het desastreuze nieuws van vorige week (21 september 2022), schrapping van het dividend en het vooruitzicht op enorme verliezen, daarom nu een final boarding call.  Wellicht gaan de aandeelhouders nu moeten kiezen tussen een enorm verlies slikken of eindelijk de handen aan de ploeg slaan om recht te doen geschieden.  De NBB-story is een eindeloos verhaal van machtsmisbruik, bedrog, oplichting, plunderen van de reserves, corruptie, wanbeheer en sinds 2008 langzaam maar zeker het opzetten van roekeloze acties om zware fouten uit het verleden toe te dekken.

Wat mij betreft mogen zulke flagrante schendingen tegen de regels van deugdelijk bestuur niet ongestraft blijven doch zonder de nodige steun kunnen Jaak en ik de strijd tegen de machtigste organisatie van het land, de Belgische politiek, justitie en de zwijgende pers niet winnen.  De enorme waarde van het aandeel Nationale Bank en de vele miljarden, die in de loop van de jaren onterecht naar de Schatkist versluisd werden, werden allemaal uitvoerig op deze blog belicht en werden door Jaak en mij ieder jaar aan de kaak gesteld via onze schriftelijke vragen op de algemene vergadering.  Zelf heb ik steeds gesteld dat ik minstens duizend aandeelhouders nodig heb op die algemene vergadering om de zaak in de goede richting te duwen, dit jaar waren het er een paar tientallen. 

De kwestie is zodoende eenvoudig:

De misdrijven, die in de loop van de jongste decennia bij de Nationale Bank gepleegd werden, gebeurden op de kap van iedere Belgische burger in het algemeen en de privé aandeelhouders van de Bank in het bijzonder.  De enorme verarming, die de Belgische samenleving staat te wachten, is voor een belangrijk stuk het gevolg van de fouten die de onbekwame, politieke marionetten bij de Nationale Bank op hun geweten hebben.  De hautaine monetaire analfabeten dachten dat ze ten alle tijde met hun wanbeheer zouden wegkomen doch hun onkunde en arrogantie zorgden er tevens voor dat ze geen rekening hielden met hetgeen zich nu afspeelt.  Net als de commerciële bankiers in 2008 niet begrepen wat er hen overkwam, begrijpen de centrale bankiers vandaag niet wat hen nu overkomt.  Ik weet het, dat klinkt ongelooflijk doch het is wel de eenvoudige waarheid.  ZE WETEN HET NIET!

De vragen luiden zodoende:

Zijn er voldoende aandeelhouders bereid om eindelijk hun steentje bij te dragen om de kosten voor de juridische strijd te delen voor het definitief te laat is?

Zijn er voldoende mensen bereid om één of meerdere aandelen te kopen om meer dan duizend aandeelhouders op de been te krijgen om de algemene vergadering bij te wonen en eventueel andere acties op te zetten? 

De klok tikt!!!!  Als de bom ontploft vooraleer we ons fatsoenlijk georganiseerd hebben, zal de chaos compleet zijn en krijgen we misschien de kans niet meer om nog te reageren.


"In the midst of a perfect storm!" Carsten Brzenski 26-09-22

Vooraleer over te gaan tot de hoofdschotel even naar de conferentie bij de Nationale Bank gisteren alwaar nogmaals duidelijk bleek dat de mensen, die verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis, nog steeds niet begrijpen wat er werkelijk aan de hand is.

Iedereen staart zich blind op de hoge inflatie doch dat is slechts het gevolg van hetgeen de voorbije decennia gebeurde in de monetaire wereld.  De essentie van de huidige crisis is het feit dat overheden en centrale bankiers ons geld waardeloos gemaakt hebben.  Daardoor is een situatie ontstaan waarbij er minstens een devaluatie van 85% nodig is om orde op zaken te stellen.

Dat de  verantwoordelijken voor deze ramp hiervoor niet verantwoordelijk gesteld willen worden, spreekt voor zich en daarom werden twee zondebokken in de strijd gegooid.  Vandaag zijn zij die het geflikt hebben niet langer verantwoordelijk voor wat er gebeurt, het is de schuld van het Covid19 virusje en Putin.  Dat was het fundament waarop de conferentie van gisteren gebouwd was.

In mijn voorgaande post legde ik al uit wat er voorafging aan de huidige crisis en hoe het spel gespeeld werd.  Eerst nog even de korte speech meegeven die ik aan het eind van de conferentie in de groep gooide:

Dames en heren, mijn naam is Erik Geenen en ik ben aandeelhouder van de beursgenoteerde Nationale Bank van België.

Jaren op voorhand voorspelde ik de financiële crisis van 2008;

In 2007 gaf ik aan dat die crisis begonnen was en hoe de overheden en centrale banken zouden reageren als de bom zou ontploffen;

Verder voorspelde ik dat de financiële crisis zou eindigen met een grote oorlog.

Gelet op deze feiten is het misschien nuttig dat U even luistert naar de boodschap die ik U vandaag wil meegeven:

De financiële crisis van 2008 was een crisis van teveel schulden en een rente die te laag was om het risico van die schulden te dekken en deze crisis werd nooit opgelost.  Integendeel, overheden en centrale bankiers maakten het probleem onnoemelijk veel groter door massaal veel meer schulden te creëren en de te lage rente op nul te zetten.  Deze kamikaze acties vernietigden de waarde van ons geld en wij gaan daarvoor de rekening betalen.  De crisis van vandaag is geen nieuwe crisis, het is de laatste fase van de financiële crisis van 2008."

Ik schat dat er ongeveer 300 mensen aanwezig waren op deze conferentie en tijdens de receptie kwamen welgeteld drie mensen om meer uitleg vragen.  Nogmaals een duidelijk illustratie van het feit dat de kudde de realiteit niet wil aanvaarden.  Het feit dat hun pensioen, hun levensverzekering, hun spaarcenten... zullen verpulverd worden, is psychologisch te dramatisch om te verwerken.  Het is comfortabeler om de realiteit te verdringen en te geloven dat het wel in orde zal komen.  Dit is normaal, het is altijd zo geweest en het is de reden waarom het in de eindfase allemaal razendsnel gaat en meer dan 95% van de kudde totaal verrast is.

Houd dit steeds in Uw achterhoofd en maak U niet druk als mensen afwijzend reageren als U hen probeert te waarschuwen voor hetgeen op ons afkomt.

woensdag 27 april 2022

Geschiedenis, realiteit, fictie, propaganda, leugens, bedrog... Waar ligt de waarheid?

 • 1944: De Amerikaanse dollar wordt de wereld-reserve-munt en "as good as gold"!
 • 1971: Nixon schort de mogelijkheid om dollars om te wisselen in goud "tijdelijk" op en geeft hiermee de VS de gelegenheid om al hun problemen op te lossen met  nieuwe schulden;
 • 1987-1988: De grote Wall Street crash wordt opgelost met massa's vers geld;
 • 1988-2008: Iedere nieuwe crisis wordt in de Westerse wereld en Japan opgelost met massale hoeveelheden vers fiat geld/schulden.  Om de overheden te vrijwaren voor een faillissement worden de intresten systematisch verlaagd tot een niveau waarbij de intresten niet meer volstaan om de risico's van die schulden te dekken;
 • 2008: Dit piramidespel implodeert;
 • 2008-2019: Een probleem van teveel schulden en een te lage rente, om het risico van die schulden te dekken, wordt "opgelost" met meer schulden en een nul-rente;
 • September 2019: Deze "Russische" roulette  eindigt met de fatale kogel.  Tot op vandaag weten we nog steeds niet wat er toen op de Amerikaanse rep-markt gebeurde doch het was een fenomenaal, nooit gezien spektakel quasi niet bericht werd;
 • Januari 2020: De situatie op de Amerikaanse rep-markt is compleet uit de hand gelopen en kan wellicht enkel opgelost worden door het financieel systeem tijdelijk plat te leggen om de enorme, onzichtbare problemen op te lossen;
 • Februari-april 2020: Omwille van een "veredeld" verkoudheidsvirus wordt wereldwijd de economie stilgelegd waardoor er geen nood meer is om het financieel systeem on hold te zetten.  Tussen september 2019 en januari 2020 moest de Federal Reserve het plafond voor hun interventies op de repo-markt verhogen van 75 tot 1.500 miljard dollar per dag!  Eveneens werden de maximum-termijnen voor het terugbetalen van die tussenkomsten enorm verlengd;
 • Maart 2020-februari 2022: De ongrondwettelijke, absurd idiote Covid19 maatregelen hebben wereldwijd de economie ontregeld en zorgt op alle vlakken voor problemen op het gebied van transport, aanbod, oncontroleerbare prijsstijgingen... Ondertussen is de schuld van de Amerikaanse overheid gestegen tot boven de 30.000 miljard dollar en dit maakt dat, dankzij de forse stijging van de inflatie en de noodzaak om de rente fors op te trekken, de Verenigde Staten van Amerika de facto failliet zijn.  Uiteraard mogen al deze negatieve evoluties niet gekoppeld worden aan de desastreuze Covid19 maatregelen.  Zodoende zou een grote oorlog voor heel wat spelers en zeker voor de bankroete VS een geschenk uit de hemel zijn.  Vergeet hierbij vooral niet dat de VS reddeloos verloren zijn indien de wereld weigert om de Amerikaanse dollar verder als de wereldreservemunt te aanvaarden.  Saddam Hoessein en Moamar Kadhafi probeerden al eens om deze verstandige beslissing te nemen en werden hiervoor vermoord.
2010 (?) - 2022
De CIA creëert in Oekraïne een situatie die een rechtstreekse bedreiging vormt voor de strategische veiligheid van Rusland.  Na het begin van de financiële crisis in 2008 is president Putin in Rusland begonnen met het afbouwen van schulden en het fors opdrijven van de Russische goudreserves.  Iedereen en vooral de VS begrijpen dat dit op termijn een bedreiging vormt voor het overleven van de USD als wereldreservemunt.

Als de status van de USD als wereldreservemunt wegvalt zijn de VS de facto failliet omdat zij dan niet meer in staat zullen zijn om hun enorme schulden goedkoop te financieren met waardeloze dollars.  Zoals steeds in de geschiedenis hebben koningen, keizers, dictators en andere lieverds op dat moment geen andere keuze dan op zoek te gaan naar een duivel in het buitenland en een oorlog te beginnen om de wereld te redden.

Europa staat vandaag op een scharnierpunt van de geschiedenis.  Gaan wij een uitzichtloze oorlog beginnen tegen een nucleaire grootmacht die gesteund wordt door China en India?  We zien de situatie in en rond Oekraïne nu al meer dan twee maanden dag na dag escaleren en in plaats van over vrede te onderhandelen en een oplossing te zoeken, horen we enkel praten over het leveren van meer en zwaardere wapens aan Oekraïne.  Als Rusland hierdoor gedwongen wordt om de levering van onmisbare grondstoffen stop te zetten en kernwapens in te zetten... Wie gaat daarvoor de rekening betalen denkt U?  Ik zal deze moeilijke vraag beantwoorden: U, Uw kinderen, Uw kleinkinderen en alles wat daar achter komt?

Wat hebben wij te maken met de situatie in Oekraïne?
Wie heeft er in het conflict tussen Rusland en Oekraïne het gelijk aan zijn kant?
Ik vraag U beleefd om deze vraag niet te beantwoorden vooraleer de gebeurtenissen van de jongste dertig jaar en de standpunten van Oekraïne EN Rusland grondig onder de loep te nemen.

zaterdag 8 januari 2022

Het waarom van de HCQ/ivermectie repressie!

Het is nog veel te vroeg om klaarheid te scheppen over alle vragen rond de Covid19 vaccins, die zullen pas over enkele jaren beantwoord kunnen worden.  Ondertussen moeten we wereldvreemde politici en hun experten op hun woord geloven terwijl hooggeschoolde, bekwame mensen met een andere mening monddood gemaakt worden.

 • Hoe veilig zijn die onvoldoende geteste, experimentele vaccins?
 • Hoe zit het met de balans tussen voor- en nadelen?
 • Wat is het nut van een vaccin als je om de drie maanden een booster moet hebben?
 • Hoe groot is de vaccinatieschade?
Vooral die laatste vraag is bijna onmogelijk te beantwoorden omdat er teveel ontsnappingsroutes zijn.  Wie kan met zekerheid zeggen of iemand, die een hartaanval of beroerte kreeg, hetzelfde probleem niet gehad zou hebben zonder vaccinatie?

Waar we heden wel zekerheid over hebben is uitermate belangrijk:
 • De Covid19 vaccins zijn slechts op de markt konden komen dankzij nood-goedkeuringen;
 • Die nood-goedkeuringen konden enkel verleend worden als er geen werkende medicijnen tegen het Covid19 virus bestonden;
 • Sinds maart 2020 kwamen wereldwijd berichten van belangrijke wetenschappers en bezorgde dokters allerhande dat zeer goede resultaten werden geboekt met HCQ en ivermectine.  In plaats van deze belangrijke informatie fatsoenlijk te onderzoeken en de betrokken mensen een plaats te gunnen in het debat werden deze professionals belachelijk gemaakt en werden de efficiënte, extreem veilige, goedkope geneesmiddelen taboe verklaard.  Zelfs dokters met patiënten die aan het sterven waren, mochten ze niet gebruiken.
Proberen het leven van een stervende mens te redden door veilige, goedkope geneesmiddelen, die al decennialang op de markt waren, te gebruiken....  Wat kan daar fout mee lopen?  Dat de stervende patiënt sterft?  Neen, wat dat stond al vast.  In een leven of dood situatie zijn er maar twee mogelijkheden.  Als het sterven geen risico meer was dan blijft als enige risico over dat de patiënt geneest.  Dat is echter een absurd risico dat het doel van geneeskunde, het genezen van zieke mensen, volledig ondergraaft tenzij... het genezen van die patiënten de noodgoedkeuring van die vaccins onmogelijk zou maken en die vaccins om één of andere reden belangrijker waren dan mensenlevens.

Antwoorden op de vragen rond de efficiëntie en de veiligheid van de Covid19 vaccins kunnen vandaag onmogelijk gegeven worden doch gans het Covid19 verhaal zou veel duidelijker worden als men wereldwijd massaal op een verantwoorde en gecontroleerde manier HCQ en ivermectine zou inzetten zonder het levensnoodzakelijke zink te vergeten en zonder absurde overdoseringen toe te dienen.

Als ervaringsdeskundige weet ik hoe goed HCQ/zink werken in een dosering van
200 mg HCQ en 100 mg zink tweemaal per dag.

Ik heb met mijn eigen ogen al gezien hoe stervende mensen, volledig opgegeven door de artsen en nog hoogstens één dag te leven hadden, na vijf dagen bijna volledig hersteld waren en maanden later zo gezond als een vis hun leven verderzetten.  Deze week heb ik het zelf aan den lijve ondervonden: Dinsdagavond zwaar ziek met hoge koorts en alle andere omikron-symptomen, mijn vrouw idem dito.  Na vier dagen HCQ/zink in de hoger vermelde dosering beiden zo goed als volledig hersteld.

De reden waarom men deze goed werkende, zeer veilige, goedkope geneesmiddelen verbied, is daarom volgens mij duidelijk.  Als deze middelen massaal ingezet worden en duidelijk wordt dat ze wel degelijk bijzonder efficiënt zijn, zou het grootste deel van alle Covid19 verhalen compleet onderuit halen en zou heel veel belangrijke mensen in verlegenheid brengen.

Daarom is volgens mij de eis om HCQ en ivermectine terug verkrijgbaar te maken belangrijker dan de strijd tegen de maatregelen!

Bij de strijd tegen de maatregelen is het bijzonder moeilijk om de mensen, die zich laten leiden hebben door de propaganda en die zich reeds verschillende malen hebben laten vaccineren, te overtuigen.  Bij die strijd zijn veel van die mensen onze regelrechte vijanden, als je de commentaren volgt weet je genoeg.  Als de eis, om het verbod op goedkope, prachtige medicijnen je belangrijkste strijdpunt wordt, zullen links en rechts nog wel wat radicalen en trollen zijn die dat zullen tegenwerken doch meer dan 80% van de mensen zal daar geen bezwaar tegen maken.  Als die medicijnen al tientallen jaren op de markt zijn en ivermectine zelfs een nobelprijs opgeleverd heeft...  Indien correct toegediend minder schadelijk dan aspirine en paracetamol?  Daar kan geen zinnig mens bezwaar tegen hebben.

De Covid19 elite zal zich om heel begrijpelijke redenen met hand en tand verzetten doch de massa zal dit niet begrijpen en wie weet zal het bij velen de ogen openen.

Kunnen we van HCQ en ivermectine strijdpunt nummer één maken?
Is het mogelijk om via deze omweg onze vrijheid terug te winnen en een eind te maken aan alle onzinnige maatregelen, QR codes en verplichte vaccinaties?

maandag 27 december 2021

Twitter: Een belangrijke schakel in de dictatoriale ketting.

Voor iedere dictatuur zijn propaganda en censuur levensnoodzakelijke instrumenten en sinds het begin van de Covid19 komedie worden we daar dagelijks mee geconfronteerd.

Op 22 december reageerde ik als volgt op een propaganda Tweet van de Keniaanse overheid en de WGO:

"I am seeing many terrible things happening to vaccinated people.  So, I am not convinced that those not fully tested experimental vaccines are safe.  Moreover it seems that those vaccines are not working, in Israel people are getting their 4th injection.  Why not treat Covid19 patients with HCQ?" 

Enkele minuten later bleek ik geblokkeerd.  Iedereen kon nog wel mijn Twitter account zien doch zelf kon ik mijn account niet meer openen, laat staan volgen wat er op Twitter gebeurde of reageren op Tweets.

Als je geblokkeerd wordt, krijg je twee opties:

 1. Je verwijdert de tweet die men "gevaarlijk" vindt en daarmee beken je dat je een zware overtreding hebt begaan;
 2. Je kan beroep aantekenen.
Ik tekende op een correcte manier en beleefd beroep aan tegen mijn blokkering en na een uur kreeg ik bericht dat mijn beroep verworpen was.  Daar na kreeg ik opnieuw dezelfde opties als hierboven aangegeven.  Ik tekende dus opnieuw beroep aan waarbij ik dit keer aangaf dat er in de wetenschappelijke wereld geen eensgezindheid is over het hele Covid19 gebeuren en dat de toekomst zal duidelijk maken wie het bij het rechte eind heeft.  Ik eindigde mijn beroep met de vraag of een bedrijf als Twitter in zulke materie beter niet neutraal blijft.  Dat is ondertussen vier dagen geleden en sindsdien ontving ik geen teken van leven meer.  Het is dus duidelijk dat je geen keuze hebt, je verwijdert je tweet, waarmee je bekent dat je een fout hebt gemaakt of je blijft geblokkeerd.  Eergisteren sprak ik nog met iemand die al twee maanden in die situatie zit.

Daarom zal ik vanaf vandaag op Twitter braaf blijven, hier en daar wat retweeten, zachte commentaar leveren en voor de belangrijke zaken mijn reactie hier posten.

Het is misschien nuttig dat zoveel mogelijk volgers deze boodschap en de link naar mijn Blog overbrengen op Twitter.