woensdag 27 april 2016

Belangrijk intermezzo: absurditeit in het kwadraat!

Hoe de Nationale Bank ieder jaar 2,9% intrest betaalt aan de Staat op geld dat door de Staat van de Bank gestolen werd:

In 2012 kondigde het ministerie van Financiën aan dat minister Vanackere de oorlogsschuld van de NBB ging kwijtschelden doch deze informatie was compleet verkeerd hetgeen aantoont dat zelfs de verantwoordelijke minister niet wist hoe de vork juist aan de steel zat.   De waarheid is als volgt:

Na de Tweede Wereldoorlog bleek dat, na de verrekening van alle posten, de Staat nog een schuld van 35 miljard frank had bij de Nationale Bank.

Om de Staat in die moeilijke tijden een plezier te doen, werd overeengekomen dat de Staat slechts 0,1% rente zou betalen op die schuld doch dat men zo snel mogelijk de schuld zou aflossen;

Zoals gebruikelijk pleegde de Belgische Staat woordbreuk en uiteindelijk werd er slechts één miljard frank terugbetaald zodat er een schuld van 34 miljard frank bleef openstaan waar de Staat slechts 0,1% rente op betaalde; Het spreekt voor zich dat die 0,1% bijlange niet volstond om de gevolgen van de inflatie te compenseren zodat die 34 miljard koopkrachtsgewijs jaar na jaar in waarde verminderde waardoor de privé aandeelhouders van de NBB uiteraard gevoelige schade leden;

Uiteindelijk zal de Belgische Staat, gedwongen door de bepalingen van het Verdrag van Maastricht, in 1991 die 34 miljard frank terugbetalen met staatsleningen en toen kwam men op het briljante idee om de privé aandeelhouders opnieuw te beroven; Dankzij de wet van 2 januari 1991 betaalt de NBB ieder jaar 24,4 miljoen euro aan de Belgische Staat voor het geld dat de Staat schuldig was aan de Bank.

De redenering hierachter was de volgende:
Tot de nieuwe onteigening van april 2009 was de beruchte 3% regel van toepassing. Die 3% regel stelde dat de Bank alle inkomsten op de rentedragende activa die boven de 3% lagen, moest afdragen aan de Staat; stel dat die 34 miljard aan staatsleningen, die de Staat in 1991 aan de Bank gaf ter aanzuivering van die schuld, een rente van 7% opleverden dan ging er van die 7% automatisch 4% naar de Staat (7%-3% = 4%); Aangezien de Staat voorheen slechts 0,1% betaalde op die schuld, die reeds in de jaren vijftig had moeten aangezuiverd zijn, kwamen de onafhankelijke directeurs van de Bank met de minister van Financiën overeen dat de Bank jaarlijks het verschil tussen de resterende 3%, die voor de Bank waren, en de 0,1% rente die de Staat vroeger op die schuld betaalde aan de Staat verschuldigd was; Sedert 1991 betaalde de NBB aldus 2,9% op die 34 miljard, zijnde 986 miljoen frank per jaar aan de Staat; Na de invoering van de euro werd die 986 miljoen frank dus 24,4 miljoen euro.  Een onwaarschijnlijk schandaal, waarbij de privé aandeelhouders van de Bank voor de zoveelste keer bedrogen werden, doch in een bananenrepubliek als België blijken dergelijke wanpraktijken geen hindernis te zijn voor oneerlijke politici en onafhankelijke bestuurders van een beursgenoteerd bedrijf.

Toen men bij de nieuwe onteigening in 2009 die 3% regel afschafte, was de Bank uiteraard die 24,4 miljoen euro helemaal niet meer verschuldigd aan de Staat doch aangezien men waarschijnlijk dacht dat tussen al die miljarden niemand oog zou hebben voor dat relatief kleine bedrag bleef men jaarlijks die 24,4 miljoen euro doorstorten aan de Schatkist.

Eerst de aandeelhouders beroven door die 34 miljard frank te laten wegrotten door de inflatie; Vervolgens diezelfde aandeelhouders laten betalen voor het onrecht dat hen aangedaan werd.
De NBB story, een hallucinant verhaal van een oneindige reeks van onteigeningen zonder compensatie.

Algemene Vergadering 17 mei 2016 Vraag 3Vraag 3

Op 14 januari 2015 verspreidde de Nationale Bank een communiqué waarin werd meegedeeld dat de datum van de algemene vergadering verplaatst werd van de laatste maandag van de maand mei naar de derde maandag van de maand mei omdat de ECB sedert 2014 een informeel feestje organiseert tijdens het laatste weekend van mei.  Blijkbaar is een informele happening van de ECB voor de onafhankelijke directie van de NBB belangrijker dan de jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming.  Deze belangrijke beslissing werd niet genomen op een bijzondere algemene vergadering, zoals het hoort, doch via een wet die goedgekeurd werd op 25 april 2014.

a.    Kan de onafhankelijke directie van de Bank bevestigen dat de algemene vergadering in 2017 plaatsvindt op maandag 15 mei?

b.  Kan de onafhankelijke directie van de Bank verzekeren dat eventuele ondemocratische wijzigingen van de statuten in de toekomst niet gedurende acht maanden verzwegen worden doch onverwijld schriftelijk gemeld worden aan de aandeelhouders op naam?

Algemene Vergadering 17 mei 2016 Vraag 2Vraag 2

Tijdens de algemene vergadering van de Nationale Bank in 2015 werd de vertegenwoordiger van KBC opnieuw benoemd als stemopnemer.  KBC is één van de instellingen die, gedreven door hebzucht, de overheidsfinanciën zodanig in het rood geduwd hebben dat ons sociaal model op termijn zal desintegreren.  Nadat de overheid haar burgers liet opdraaien voor de excessen van KBC & co krijgen de banken nu de gelegenheid om, dankzij kunstmatig lage rentevoeten, hoge kunstmatige winsten te genereren.  De Belgische burgers, wier toekomst bedreigd wordt door de hebzucht van de banken, betalen, via de kunstmatig lage rentevoeten, een derde keer voor het kunstmatig overeind houden van de financiële instellingen.

a. Is het ethisch en moreel verantwoord om een vertegenwoordiger van een organisatie als KBC, die onze samenleving onherstelbare schade heeft toegebracht, te benoemen als stemopnemer tijdens de algemene vergadering van een instituut als de NBB? 

b. Is het ethisch en moreel verantwoord dat een instituut als de NBB een door haar gecontroleerde instelling als KBC benoemt als stemopnemer tijdens de Algemene Vergadering der aandeelhouders?

c. In hoeverre kan een stemopnemer als KBC, die gecontroleerd wordt door de Nationale Bank, zich verzetten indien de notulen geen correcte weergave geven van het verloop van de Algemene Vergadering zoals beschreven in vraag 1?

Algemene Vergadering 17 mei 2016 Vraag 1Vraag 1

Zoals de voorbije dertien jaar stel ik vast dat de notulen van de algemene vergadering van vorig jaar absoluut niet weergeven wat er zich op de algemene vergadering afgespeeld heeft en dat de directie van de Bank weigert de antwoorden op de gestelde vragen te notuleren.  De directie verschuilt zich achter een wet die om één of andere reden hoofdaandeelhouders bevoordeelt en de rechtsgang voor kleinere aandeelhouders onwaarschijnlijk bemoeilijkt.

a. Is het voor een instelling als de Nationale Bank, die zich steeds weer beroept op het Algemeen   Belang, geen erezaak om meer te doen dan het minimum dat een slechte wet oplegt?

b. Waarom blijft de onafhankelijke directie van de NBB weigeren om een correcte weergave van de algemene vergadering te geven in de notulen?

c. Waarom blijft de onafhankelijke directie van de NBB weigeren om de antwoorden op de gestelde vragen te notuleren?

d. Ligt de reden voor het niet notuleren van de antwoorden op de gestelde vragen in het feit dat de onafhankelijke directie van de Bank zich al vele jaren in alle mogelijke bochten moet wringen om niet verstrikt te raken in het web van leugens en bedrog dat men gesponnen heeft om de illegale onteigeningen zonder compensatie en het illegaal plunderen van de reserves van de Bank te maskeren?

zondag 17 april 2016

17 mei ALGEMENE VERGADERING NBB!!!!!!

Beste vrienden,

Op dinsdag 17 mei, nog exact een maand te gaan, vindt de 166ste algemene vergadering van de Nationale Bank van België plaats.  Die algemene vergadering is een absolute must voor iedere aandeelhouder die ooit een redelijke koers wil zien voor zijn aandelen.  Zoals ik in het verleden talloze malen heb voorgerekend is een NBB aandeel meer dan twintigduizend euro waard en weerspiegelt de huidige koers niet eens de waarde van de deelneming van de Bank in het kapitaal van de Bank voor Internationale Betalingen.  De Nationale Bank van België heeft bijna tien procent van het kapitaal van de BIB in handen en die participatie is meer waard dan de huidige koers van de Bank.

De huidige monetaire situatie dwingt de directie van de Bank en de regering in de hoek waar ooit zeer zware klappen zullen vallen.  Iedereen herinnert zich hoe de plunderaars van onze reserves zich jaar na jaar verdedigden met de slogan "dat winstmaximalisatie voor de Bank geen prioriteit was".  Met deze stelling ben ik het altijd eens geweest doch vandaag zijn de centrale banken zelfs niet meer bezig met een gezond en evenwichtig beleid, zij creëren vandaag opzettelijk verliezen.  Dat is voor de NBB uiteraard een brug te ver aangezien nog steeds 50% van de aandelen in handen is van privé beleggers.  Als winstmaximalisatie geen doel is voor een centrale bank dan is opzettelijk verlies maken het zeker niet en al helemaal niet indien er nog één cent privékapitaal in die bank zit.

Verder heeft de Bank noodgedwongen haar reserveringspolitiek aangepast en ook daar wordt een open goal gecreëerd.  In het verleden hebben de onafhankelijke directeurs van de Bank immers het grootste deel van de reserves weggeschonken aan de Staat en nu moet men de reserves gaan spijzen omdat ze niet voldoen om de bijkomende risico's van het dwaze QE beleid te dekken.

Voorts werd er vorig jaar opnieuw 24,4 miljoen euro afgedragen aan de Staat als gevolg van de walgelijke deal uit 1991 alwaar de Bank een schadevergoeding betaalde omdat de Staat haar oorlogsschulden nooit terugbetaald had aan de Bank.  Een absurditeit die je nooit uitgelegd krijgt aan iemand die het dossier niet een beetje kent.  Omwille van mijn gerichte vragen over deze schandelijke praktijk moesten zowel de directie als de minister van Financiën reeds enkele keren publiekelijk toegeven dat die 24,4 miljoen euro, zeker na de wetswijziging betreffende de winstverdeling in 2009, absoluut zeker niet meer verschuldigd was.  Ondanks deze schuldbekentenis blijft men lekker doorgaan met de uitbetaling van 24,4 miljoen euro waarvan men zelf zegt dat men die niet verschuldigd is.

De enige reden waarom men het aandurft om met dergelijke wanpraktijken verder te gaan, is de redenering dat de aandeelhouders niet voldoende lef hebben om aan te geven dat trop te veel is.  En hier wringt uiteraard het schoentje!  Het NBB dossier is zo'n aaneenschakeling van schandalen en flagrante wanpraktijken dat die zaak in 2004 geregeld zou geweest zijn indien de aandeelhouders zich in voldoende aantallen achter Deminor geschaard hadden.  Het feit, dat de meeste aandeelhouders in 2002 dachten dat Deminor alles wel zou regelen zonder dat zij hun steentje moesten bijdragen, maakt dat we veertien jaar later nog steeds knokken tegen een tegenstrever die zich quasi onkwetsbaar acht.  Gelukkig hielden enkele dapperen de kaars brandend en het hangt van U en alle andere aandeelhouders af of we met die kaars ooit een reusachtig vuurwerk kunnen ontketenen.

De kwestie blijft om zoveel mogelijk aandeelhouders op de algemene vergadering te krijgen om de druk op de ketel te houden.  Hierbij dient U rekening te houden met het feit dat onze tegenstrever vandaag het (QE) zwaard van Damocles boven het hoofd heeft hangen.

Indien U geschokt bent door het door onze beleidsmakers gevoerde wanbeleid van de jongste decennia, waardoor België langzaam afglijdt naar het niveau van een failed state, dan bent U het aan Uw nageslacht verplicht om fysiek aanwezig te zijn op dinsdag 17 mei.  Uw kinderen en ikzelf rekenen alvast op U!


Met vriendelijke groeten,

Erik Geenen.