vrijdag 22 mei 2015

Vraag 1 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 1

Zoals de voorbije twaalf jaar stel ik vast dat de notulen van de algemene vergadering van vorig jaar absoluut niet weergeven wat er zich op de algemene vergadering afgespeeld heeft en dat de directie van de Bank weigert de antwoorden op de gestelde vragen te notuleren.

a.       Waarom blijft de onafhankelijke directie van de NBB weigeren om een correcte weergave van de algemene vergadering te geven in de notulen?

b.      Waarom blijft de onafhankelijke directie van de NBB weigeren om de antwoorden op de gestelde vragen te notuleren?

c.       Het is al vele jaren duidelijk dat de onafhankelijke directie van de Bank zich in alle mogelijke bochten moet wringen om niet verstrikt te raken in het web van leugens en bedrog dat men gesponnen heeft om de illegale onteigeningen zonder compensatie te vergoelijken.  Ligt hier de reden voor het niet notuleren van de antwoorden op de gestelde vragen?

Vraag 2 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 2

Tijdens de algemene vergadering van de NBB vorig jaar werd de vertegenwoordiger van KBC opnieuw benoemd als stemopnemer.  KBC is één van de instellingen die, gedreven door hebzucht, de overheidsfinanciën zodanig in het rood geduwd hebben dat ons sociaal model op termijn zal desintegreren.  Nadat de overheid haar burgers liet opdraaien voor de excessen van KBC & co krijgen de banken nu de gelegenheid om, dankzij kunstmatig lage rentevoeten, hoge kunstmatige winsten te genereren.  De Belgische burgers, wier toekomst bedreigd wordt door de hebzucht van de banken, betalen, via de kunstmatig lage rentevoeten, een derde keer voor het kunstmatig overeind houden van de financiële instellingen.  Is het ethisch en moreel verantwoord om een vertegenwoordiger van een organisatie als KBC, die onze samenleving onherstelbare schade heeft toegebracht, te benoemen als stemopnemer tijdens de algemene vergadering van een instituut als de NBB?

Vraag 3 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 3

Op 14 januari 2015 verspreidde de Nationale Bank een communiqué waarin werd meegedeeld dat de datum van de algemene vergadering verplaatst werd van de laatste maandag van mei naar de derde maandag van de maand mei omdat de ECB sedert vorig jaar een informeel feestje organiseert tijdens het laatste weekend van mei.  Blijkbaar is een informele happening van de ECB voor de onafhankelijke directie van de NBB belangrijker dan de jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming.  Deze belangrijke beslissing werd niet genomen op een bijzondere algemene vergadering, zoals het hoort, doch via een wet die goedgekeurd werd op 25 april 2014.

1.       Waarom werden de aandeelhouders niet op de hoogte gebracht van deze nieuwe wet op de algemene vergadering van maandag 26 mei 2014?

2.       Hoe komt zo’n wet uit de lucht vallen?

3.       Op welk moment wist de onafhankelijke directie van de Bank dat deze wet ingeroepen zou worden om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen?

4.       Aandeelhouders hebben verschillende motieven om hun aandelen op naam te laten stellen bij de vennootschap waarvan zij aandeelhouder zijn.  Eén van de belangrijkste redenen is ongetwijfeld de zekerheid tijdig geïnformeerd te worden over belangrijke zaken zoals buitengewone algemene vergaderingen, statutenwijzigingen enzovoort.  De datum van een gewone algemene vergadering is bij iedere vennootschap een jaar op voorhand gekend en kan slechts gewijzigd worden op een buitengewone algemene vergadering. Waarom verwittigde de Nationale Bank haar aandeelhouders op naam niet schriftelijk van het feit dat de datum van de algemene vergadering op een hoogst ongebruikelijke manier gewijzigd werd?

5.       Kan het feit, dat de onafhankelijke directie van de Nationale Bank het vertikte om de aandeelhouders op naam niet schriftelijk op de hoogte te brengen van de wijziging van de datum van de algemene vergadering, ingeroepen worden als legitieme reden om de algemene vergadering van maandag 18 mei 2015 ongeldig te laten verklaren?

Vraag 4 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 4

De voorbije jaren leerden we dat de onafhankelijke directie van de Nationale Bank totaal machteloos staat tegen de willekeur van de politici aan wie ze hun lucratieve benoeming te danken hebben.  De onafhankelijke directeurs van de NBB verschuilen zich achter het smoesje dat zij de wet moeten  naleven zelfs als die wet complete dwaasheid is.  De voorbije twee jaar gaf de directie van de Bank noodgedwongen toe dat de Staat absoluut geen recht heeft op de uitkering van de op pagina 75 vermelde 24,4 miljoen euro.

a.       Als de ECB een informeel feestje organiseert, wordt er op één, twee, drie een nieuwe wet gefabriceerd om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen.  Waarom kunnen de onafhankelijke directeurs van de Bank niet hetzelfde forceren als hun privé aandeelhouders jaar na jaar bestolen worden?

b.      Als de onafhankelijke directeurs van de NBB niet de macht hebben om oneerlijke praktijken een halt toe te roepen: waarom hebben we die dure vogels dan nodig?

c.       Beseffen de onafhankelijke directeurs van de Bank dat de Staat, enkel en alleen door deze onterechte schenking van 24,4 miljoen euro, meer ontvangt dan het totale nettodividend dat dit jaar als aalmoes aan de privé aandeelhouders wordt uitgekeerd?

d.      Welke acties gaat de onafhankelijke directie van de Bank ondernemen om de onterecht uitgekeerde sommen sedert 2009 terug te vorderen?

Vraag 5 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 5

Om de zaken overzichtelijk te houden, is het misschien best om één van mijn vragen van vorig jaar, waarop trouwens een onbevredigend antwoord kwam dat bovendien niet genotuleerd werd, opnieuw te stellen.  Na de Tweede Wereldoorlog hebben de privé aandeelhouders van de NBB zware offers gebracht om de nood van het Belgische volk te lenigen.  Eén van die offers was het toekennen van een lening van 35 miljard frank tegen een rente van één procent aan de Belgische Staat.  De Belgische Staat kwam echter zijn verplichtingen niet na en uiteindelijk betaalde de Staat slechts één miljard frank terug en bovendien moest de NBB via een onbegrijpelijke constructie sedert 1991 jaarlijks 24,44 miljoen rente betalen op het geld dat de Staat schuldig was aan de Bank.  In 1991 werd de openstaande schuld van de Staat aan de Bank omgezet in vrij verhandelbare staatsschuld.  Een beroofde schuldeiser moest met andere woorden een boete gaan betalen aan de schuldenaar omdat die laatste zijn verplichtingen niet nagekomen was.  Deze korte inleiding om aan te geven hoe ver de absurditeit in het Nationale Bank verhaal gedreven wordt.

Nadat de privé aandeelhouders door de wet van 2009 opnieuw een forse onteigening zonder compensatie moesten ondergaan, zijn die jaarlijkse betalingen van de bewuste 24,4 miljoen aan de Staat helemaal buitenaards en zonder vorm geworden.  Tijdens de algemene vergadering van de voorbije twee jaar beloofde de onafhankelijke directie van de NBB dat zij deze onterecht aan de Staat gestorte bedragen zouden terugvorderen en dat er dan eventueel een extra dividend aan de privé aandeelhouders zou kunnen toegekend worden.

a.       Werd aan deze onbegrijpelijke praktijk ondertussen definitief een einde gesteld?

b.      Hoeveel miljoen euro werd er in de periode 2009-2014 onrechtmatig aan de Staat overgemaakt in dit dossier?

c.       Werden deze sommen ondertussen terug overgemaakt aan de NBB?

d.      Werden hierop intresten betaald door de Staat?

e.      Heeft de onafhankelijke directie van de Bank al zicht op het moment waarop dat extra dividend zal worden uitbetaald?

f.        Hoeveel bedroeg het verlies in koopkracht voor de Nationale Bank, die het gevolg was van het feit dat de Staat de verschuldigde 34 miljard verzuimde terug te betalen en ze in 1991 zogezegd vereffende door ze om te ruilen in verhandelbare staatsschuld?

g.       Volgens mijn berekeningen zou het effectieve verlies voor de privé aandeelhouders van de NBB hier ongeveer vierduizend euro per aandeel bedragen.  Stemt dit overeen met de berekeningen van de onafhankelijke directie van de NBB hieromtrent?

Vraag 6 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 6

Blijkbaar zijn de onafhankelijke directeurs heel stipt in het naleven van de wetten die, door de mensen die hen benoemd hebben, gestemd worden.  Gelet op het feit dat de onafhankelijke directeurs van de NBB sedert 2002 elke dialoog met hun privé aandeelhouders geweigerd hebben: Bestaat er een wet die zegt dat de onafhankelijke directeurs van de Nationale Bank geen contact mogen hebben met hun privé aandeelhouders die 50% van het kapitaal in handen hebben?

Vraag 7 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 7

Volgens het Verdrag van Maastricht mogen de nationale centrale banken uit de eurozone geen geld lenen aan hun nationale overheden.  Tegelijkertijd kopen de centrale banken van de eurozone massaal staatsschuld op om de failliete overheden kunstmatig overeind te houden.  Gelet op de inhoud van vraag 5 weten we ondertussen dat de Belgische Staat haar verplichtingen tegenover de Bank niet kan of wil nakomen.  Gelet op de ervaringen sedert 1948 weten we dat de Staat een totaal onbetrouwbare partner is die telkens weer constructies opzet of wetten fabriceert om aan haar verplichtingen te ontsnappen of om beslag te leggen op fondsen die niet toekomen aan de Staat.

a.       Is het, gelet op het voorgaande, niet raadzaam om schuldpapier van dergelijke onbetrouwbare partner te mijden als de pest?

b.      De partij die schuldpapier van een schuldenaar bezit, leent ontegensprekelijk geld aan die schuldenaar: hoe valt dit te rijmen met de bepaling van het Verdrag van Maastricht hieromtrent?

c.       Aangezien de Bank haar obligaties tot op eindvervaldag behoudt, is de Bank de partij die op eindvervaldag terugbetaald wordt door de schuldenaar: Betaalt een schuldenaar zijn schulden niet af aan de partij aan wie hij het geleende geld schuldig is?

Vraag 8 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 8

Onlangs begonnen de centrale banken van de eurozone aan operatie Monetaire Euthanasie ook QE genaamd zodat de burgers niet begrijpen waarover het gaat.  Door haar deelname aan operatie Monetaire Euthanasie gaat de Nationale Bank nog een stap verder dan simpelweg geld lenen aan de Belgische Staat.  Door deel te nemen aan dit perverse spel zorgt de Bank er voor dat de Belgische Staat quasi ongelimiteerd gratis geld kan blijven ontlenen.

a.       Waar staat in het Verdrag van Maastricht dat de Nationale Bank de financieringsbehoefte van de overheid moet verzekeren en er tegelijkertijd voor moet zorgen dat diezelfde Staat geen rente meer moet betalen op de schuld die ze uitgeeft?

Vraag 9 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 9

Operatie Monetaire Euthanasie (QE) is het logische gevolg van het feit dat de overheden in 2008/2011 de failliete banken kunstmatig overeind hielden waardoor een nachtmerrie zonder einde realiteit werd.  Enkel terminaal zieke geesten geloven dat zulke kamikazestunts een positief resultaat zullen opleveren.  Mensen met een klein beetje gezond verstand begrijpen dat de centrale banken door deze zelfmoordoperatie het geld van de burgers waardeloos aan het maken zijn om zo de problemen van de overheden op te lossen.  In 1850 werd de Nationale Bank opgericht met als doel de koopkracht van ons geld te waarborgen.  Na de liquidatie van gouverneur Hautain in 1926, de laatste onafhankelijke gouverneur van de Bank, werd de Bank steeds meer een speeltje van de Belgische politici waardoor onze munt meer dan 99% van z’n waarde verloor.

a.       Wordt het niet de hoogste tijd dat de Bank zich terug gaat bezighouden met het verdedigen van de koopkracht van ons geld en het Algemeen Belang in plaats van er voor te zorgen dat een falende, virtueel failliete overheid gratis geld ter beschikking krijgt?

Vraag 10 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 10

In het verleden staken verschillende onafhankelijke directeurs van de Bank de draak met de volgens hen irrealistische schattingen van de waarde van een NBB aandeel die sommige privé aandeelhouders naar voor brachten.  Ondertussen is gebleken dat de schattingen van die privé aandeelhouders veel dichter de realiteit benaderen dan de onwaarschijnlijk ondergewaardeerde beurskoers van het NBB aandeel.

Wat is de huidige waarde per NBB aandeel van volgende activa:

a.       De participatie van de Nationale Bank in de Bank voor Internationale Betalingen?

b.      Het vastgoed van de NBB?

c.       De portefeuille met de rentedragende activa die eigendom zijn van de NBB?

d.      Andere activa die toebehoren aan de NBB?

Vraag 11 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 11

Had de Bank op 31 december 2014 nog goudleningen uitstaan? 

Indien het antwoord op deze vraag bevestigend is:

a.       Over hoeveel ton gaat het?

b.       Aan welke partijen werd dit goud ontleend?

c.       Welke vergoeding ontving de Bank voor deze dwaze praktijken?

d.      Hoe werd die vergoeding verwekt in de boekhouding van de Bank?

e.      Wanneer worden deze dwaze praktijken beëindigd?

Vraag 12 en 13 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 12

Begrijpen de onafhankelijke directeurs van de Nationale Bank van België dat het uitlenen van waardevol fysiek goud tegen virtueel waardeloos onderpand aantoont dat zij geen flauw benul hebben van de risico’s waarmee zij hun aandeelhouders opzadelen?

 

 

Vraag 13

Blijkbaar verkocht de Bank vorig jaar weer een kleine hoeveelheid waardevol fysiek goud. 

Hoe werd deze verkoop exact verwerkt in de boekhouding van de Bank?

Vraag 14 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 14

De jongste dertien jaar was het goud, dat zonder enige twijfel eigendom is van de Bank, volgens de onafhankelijke directie van de Bank en een aantal corrupte rechters achtereenvolgens:

1.       Van niemand en van iedereen;

2.       Eigenlijk van de Staat;

3.       Een soort van fiduciaire eigendom;

4.       Een actief dat tot het vermogen van de Bank behoort.

Recentelijk beweerde de advocaat van de Bank voor de rechtbank dat het goud van de NBB in feite een soort van bevroren vermogen is.

a.       Kunnen de onafhankelijke directeurs van de Bank na dertien jaar eindelijk eens uitleggen hoe de vork nu juist aan de steel zit?

b.      Hoe komt het dat al het smeltwater altijd naar de Staat vloeit als een deel van dat bevroren vermogen verkocht wordt?

Vraag 15 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 15

Sinds de recentste onteigening zonder compensatie van de privé aandeelhouders van de Bank in 2009 mogen de onafhankelijke gouverneurs de vergoeding, die hij ontvangt van de Bank voor Internationale Betalingen, in eigen zak steken terwijl deze vergoeding voor de onteigening van 2009 toekwam aan de NBB.  Hoeveel ontving onafhankelijk gouverneur Coene vorig jaar van de BIB?

Vraag 16 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 16

Opnieuw stel ik vast dat het eerste dividend, het belangrijkste dividend voor de privé aandeelhouders van de NBB, nominaal nog steeds op hetzelfde niveau staat als in 1851 terwijl de onderliggende munt sedert 1914 meer dan 99% in waarde daalde.  Op het moment dat de Nationale Bank van België werd opgericht, bestond er geen inflatie en stond het begrip gelijk met monetaire ketterij, dit zou zo blijven tot 1914.  Gelet op operatie Monetaire Euthanasie (QE) wordt dit aanslepende probleem nog belangrijker.

a.       Wanneer gaat dit eerste dividend aangepast worden aan de evolutie van de koopkracht?

b.      Hoeveel zou het eerste dividend in nominale termen moeten bedragen om  dezelfde koopkracht te hebben als in de negentiende eeuw?

c.       Indien de onafhankelijke directeurs van mening zijn dat het eerste dividend voor de privé aandeelhouders behouden moet blijven op het niveau van 1851: Zou het dan niet wenselijk zijn dat de vergoedingen die de onafhankelijke directeurs van de Bank ontvangen eveneens naar het niveau van 1851 gebracht worden zodat de onafhankelijke directeurs en de privé aandeelhouders op dezelfde voet behandeld worden?

Vraag 17 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 17

Wanneer gaat men voor de berekening van de opbrengsten van de activa, die toebehoren aan de aandeelhouders,  rekening houden met een vergoeding voor het gebruik van het vastgoed van de Bank?

Vraag 18 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 18

Vraag aan onafhankelijk directeur Dechaene:

Als Belg en aandeelhouder van de Nationale Bank ben ik uitermate verheugd dat de kracht van verandering ook bij de NBB haar intrede deed.  De jongste tien jaar woonde ik meer dan honderd voorstellingen van het NBB jaarverslag bij en ik kan met grote stelligheid verzekeren dat het tempo van directeur Dechaene tot op heden door geen enkele andere directeur van de Bank geëvenaard werd.  Na de bazooka van Draghi bij de ECB hebben we nu bij de Nationale Bank de mitraillette van directeur Dechaene.

Het klinkt krijgshaftig doch een bazooka blijft tot nader order gevaarlijk oorlogstuig bestemd om te vernietigen.  Door die bazooka nu ook daadwerkelijk te gebruiken neemt de ECB heden zeer actief deel aan de globale valuta-oorlog.  De grafieken van de balansen van de centrale banken tonen aan dat men wereldwijd de gekste toeren uithaalt om valuta’s te devalueren en failliete overheden kunstmatig overeind te houden met gratis geld.  Iedereen, die enkele minuten nadenkt, weet dat de QE of Monetaire Euthanasie van de ECB om twee redenen onmogelijk kan werken.  Die twee voor de hand liggende redenen zijn de volgende:

·         Indien dergelijk dwaze ingreep wel zou werken, zijn alle crisissen uit het verleden onnodig geweest.  Men had immers iedere crisis ongedaan kunnen maken door simpelweg extra geld te drukken.  Het monetaire kerkhof ligt vol met de slachtoffers die vielen toen men in het verleden hetzelfde probeerde te doen.  Geld drukken zonder fatsoenlijk onderpand maakt onherroepelijk al het bestaande geld waardeloos;

·         De tweede reden is voor de hand liggende eenvoudige logica: 

·         1. Alle “ontwikkelde” landen zitten met hetzelfde probleem namelijk teveel schulden en te weinig groei om het gewicht van die schulden te kunnen blijven dragen;

·         2. Al die probleemlanden maken vandaag dezelfde fout.  Ze drukken de rente naar nul door enorme hoeveelheden gratis geld in de markten te pompen;

·         3. Aangezien iedereen dezelfde fouten maakt, blijft het status quo behouden.  De enige verandering zit hem in het feit dat het probleem voor iedereen groter wordt.

De directeurs van de Nationale Bank zijn wellicht goed onderlegde, intelligente mensen die even goed als ik weet dat dergelijke QE onzin nooit kan werken.  Daarom deze twee eenvoudige vragen:

1.       Vindt U dat er een foute redenering zit in mijn nuchtere logica?

2.       Gelooft U in de slaagkansen van het QE programma en aanvaardt U, met het oog op de geschiedschrijving,  de volle verantwoordelijkheid voor de onvermijdelijke drama’s die eruit zullen voortvloeien?

Vraag 19 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 19

Eind vorig jaar werd onafhankelijk SPA directeur De Batselier opgevolgd door NVA afgevaardigde Tom Dechaene.  Hoe komt het dat het CV van onafhankelijk directeur Dechaene nog steeds niet voorhanden is op de website van de Nationale Bank?

Vraag 20 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 20

Enkele maanden geleden werd vice-gouverneur Mathias Dewatripont gedegradeerd en vervangen door onafhankelijk Didier Reynders’ directeur Pierre Wunsch.  Dit wekte op alle fronten verbazing op.

Professor Mathias Dewatripont is een internationaal gewaardeerd econoom met een indrukwekkend CV en een baken van hoop in de poel van politieke incest bij de Nationale Bank van België.

Onafhankelijk vice-gouverneur Pierre Wunsch legde, gelet op zijn CV, een indrukwekkend politiek parcours af doch viel tijdens de jongste algemene vergaderingen verschillende keren door de mand omwille van zijn gebrek aan kennis over monetaire aangelegenheden, goud en de geschiedenis van de Nationale Bank.

Kan de onafhankelijke directie van de Bank eens duidelijk uitleggen waarom onafhankelijk vice-gouverneur Pierre Wunsch beter gekwalificeerd is om, in geval van nood, onafhankelijk gouverneur Smets op te volgen dan professor Dewatripont?

Met andere woorden: op welke vlakken is Pierre Wunsch meer geschikt dan professor Mathias Dewatripont om gouverneur van de Nationale Bank te worden?

dinsdag 19 mei 2015

De waarde van het NBB aandeel


Op mijn vraag over de waarde van het NBB aandeel werd dit jaar voor het eerst een duidelijk antwoord gegeven.  De antwoorden van de directie worden cursief weergegeven.
 
Vraag 10

In het verleden staken verschillende onafhankelijke directeurs van de Bank de draak met de volgens hen irrealistische schattingen van de waarde van een NBB aandeel die sommige privé aandeelhouders naar voor brachten.  Ondertussen is gebleken dat de schattingen van die privé aandeelhouders veel dichter de realiteit benaderen dan de onwaarschijnlijk ondergewaardeerde beurskoers van het NBB aandeel.

Wat is de huidige waarde per NBB aandeel van volgende activa:

a.       De participatie van de Nationale Bank in de Bank voor Internationale Betalingen?
Historische waarde die fors onder de werkelijke waarde ligt: 824 euro per aandeel.

b.      Het vastgoed van de NBB?
Historische waarde die fors onder de werkelijke waarde ligt: 1.005 euro per aandeel.

c.       De portefeuille met de rentedragende activa die eigendom zijn van de NBB?
Waarde op 31 december 2014: 11.300 euro per aandeel.

d.      Andere activa die toebehoren aan de NBB?  50 euro per aandeel.
 
Zonder rekening te houden met de waarde van het goud, waarvan de directie dit jaar opnieuw toegaf dat het goud eigendom is van de Bank, komt de onderschatte waarde van een aandeel volgens de directie zodoende uit op niet minder dan 13.174 euro per aandeel.

De reden voor de gigantische onderwaardering van het aandeel is volgens de directie te wijten aan speciale omstandigheden.  Dit laatste dient gelezen te worden als volgt:
"De enorme onderwaardering van het NBB aandeel is te wijten aan de orgie van willekeur en ongezien machtsmisbruik die al enkele decennia woekert bij de Nationale Bank."

Wie helpt mij om een einde te stellen aan de misbruiken bij de Nationale Bank wetende dat het deze praktijken zijn die ons land financieel geruïneerd hebben?

Met andere woorden: Klagen en kankeren of het kwaad bestrijden?

Alle beetjes helpen!

Na de voorbereidende vergadering in Sint-Niklaas publiceerde ik onder andere het volgende:

onlangs werden vijfhonderd nieuwe petten (kostprijs +/-4,5 euro per stuk) en 2000 verpakkingen NBB4EVER kauwgum (geleverd).  Aangezien ik sedert vele jaren al die kosten zelf gedragen heb en ik ongeveer tien procent van mijn uitgaven kon dekken door giften van andere aandeelhouders, vroeg een deelnemer aan de vergadering op welke manier hij mijn acties mee kon ondersteunen.  Aandeelhouders die een financiële bijdrage willen leveren, kunnen dit doen door overschrijving op rekening  BE53 8500 6845 8453 BIC: SPAABE22 op naam van Erik Geenen Acties NBB;

Verschillende mensen meldden mij achteraf dat zij geprobeerd hadden om een overschrijving te doen doch dat dit niet lukte omdat ze een foutmelding kregen.  Ik had inderdaad het laatste cijfer verkeerd ingetikt hetgeen nu rechtgezet is.  Het hierboven weergegeven rekeningnummer is het correcte.

zondag 17 mei 2015

Maandag 18 mei Algemene Vergadering Nationale Bank

Morgen wordt de hoogmis van het meest corrupte Belgische instituut opgedragen te Brussel.  Alle Belgische burgers zijn het slachtoffer van de plundering van de reserves van de Nationale Bank om politieke spelletjes te financieren.  Uiteraard zijn de privé aandeelhouders van de Nationale Bank nog wat meer benadeeld dan de rest van de bevolking doch dat alle Belgen zwaar de pineut zijn in dit schandaaldossier staat als een paal boven water.  Morgen krijgen alle gedupeerden de kans om te protesteren tegen het gekonkel bij de Bank en tegen de zware gevolgen die dit zal hebben voor hun spaarcenten, pensioenen en nageslacht.

Samenkomst vanaf half twaalf aan de hoofdingang van de Nationale Bank aan de Berlaimontlaan 14 te Brussel op een steenworp van het Centraal Station.

Vanaf twaalf uur ontrollen we onze spandoeken en beginnen we met het uitdelen van onze gadgets aan voorbijgangers.

Omstreeks 13 uur trekken we in stoet van de Berlaimont naar het auditorium aan de Warmoesberg.

Voor het veertiende jaar op rij lijken de weergoden ons goedgezind, dat ziet er alvast goed uit.

maandag 4 mei 2015

Greece: the simple truth!

De negatieve commentaren over de luie Grieken, die hun afspraken niet nakomen, blijven de massa beïnvloeden.  Propaganda heeft een immens effect op de massa en vooral op hen die de geschiedenis niet kennen.


Wie zijn de ware schuldigen voor het Griekse drama?


Het antwoord op deze vraag is helemaal niet moeilijk.  De echte verantwoordelijken voor de situatie in Griekenland zijn de politici en centrale bankiers die Griekenland toe lieten treden tot de eurozone terwijl ze verduiveld goed wisten hoe de vork aan de steel van Hellas zat.  De Europese verantwoordelijken waren volledig op de hoogte van het feit dat alle Griekse cijfers fictieve wishfull numbers waren.


Het feit dat de huidige ECB voorzitter Mario Draghi van 2002 tot 2005 vice-chairman European Affairs was bij Goldman Sachs en zodoende perfect op de hoogte is van de perfide constructies, die het mogelijk maakten dat Hellas een euroland kon worden, zou iedere EU burger tot nadenken moeten stemmen.


Heeft iemand ooit berekend hoeveel winst Goldman Sachs realiseerde door Griekenland bewust het faillissement in te jagen?  Was dat een paar tientallen miljarden of meer dan honderd miljard dollar?  En toen werd Mario Draghi "toevallig" president van de ECB.........