zaterdag 31 mei 2014

Dingen veranderen!

Uiteraard is het nu heel goed mogelijk dat Johan Van Overtveldt directeur bij de NBB wordt in plaats van professor Vuye.  Hendrik Vuye zetelt vanaf nu in het parlement en kan misschien beter op andere plaatsen ingezet worden.

In de politiek verandert alles razendsnel en pionnen worden verschoven of opgeofferd alsof het niks is.

In mijn vorige post gaf ik de informatie weer die mij in maart 2011 werd doorgeseind door enkele parlementsleden.

Mysterie opgelost?

Ik heb nooit begrepen waarom ik bij de N-VA op een bijzonder vuile manier geliquideerd werd.  Het onwaarschijnlijke verhaal van mijn schrapping als lid publiceerde ik enkele weken geleden op deze blog. Vandaag verscheen er in De Tijd een artikel genaamd "De oorlogsmachine van Bart De Wever" en daarin vinden we volgende passage:

"Na de overwinning in 2010 zag De Wever in dat het zo niet verder kon.  Hij gaf Piet De Zaeger de opdracht een organisatie die naam waardig uit te bouwen.  De Zaeger: 'Ik ben meteen beginnen aanwerven.'  Het valt op: veel van de mensen die vandaag aan de touwtjes trekken, zijn er toen bijgekomen.  In de eerste plaats geldt dat voor Guy Clémer, het hoofd van de studiedienst en volgens vriend en vijand een klasbak.

"Hij is een van de geheime wapens van onze partij", zegt Hendrik Vuye, professor staatsrecht aan de universiteit van Namen, die ook bleef plakken na de onderhandelingen, waaraan hij als extern expert voor de N-VA deelnam.  "Clémer is een cijferman, niemand kent de finesses van de financieringswet zo goed als hij.  Maar los van dat heeft hij ook een indrukwekkend netwerk.  Hij werkte bij Voka en was een tijdlang hoofdeconoom van Guy Verhofstadt.  Hij is lid van de Hoge Raad van Financiën en heeft goed banden met Luc Coene (Nationale Bank) en het bedrijfsleven."

Bij de mensen die in de leeuwenkuil van de N-VA werken, is ook een anoniem topbankier die al jaren hand-en spandiensten aan de N-VA levert.

Gelet op mijn strijd tegen de Nationale Bank en de vuile oorlog met KBC-CERA komen er nu misschien enkele ontbrekende stukken van de puzzel bovendrijven.

Als die anonieme topbankier zetelt in de raad van bestuur van KBC en de topman van de N-VA studiedienst (Guy Clémer) de voormalige hoofdeconoom van Guy Verhofstadt was die goede banden heeft met Luc Coene begint één en ander zin te krijgen.

Professor Hendrik Vuye kreeg volgens een betrouwbare bron in 2011, als compensatie voor de benoeming van Luc Coene tot gouverneur van de Nationale Bank, de verzekering dat hij in de loop van 2014 directeur zou mogen worden bij diezelfde NBB.

Gelet op de verkiezing van professor Vuye lijkt dit laatste niet evident doch als Norbert De Batselier, onmiddellijk na zijn aftreden als voorzitter van het Vlaams Parlement onafhankelijk directeur kon worden bij de Nationale Bank moet dat voor kamerlid Vuye uiteraard ook wel lukken.

Als voor deze hogere belangen dan een lid moet geliquideerd worden op een manier die totaal tegen de statuten van de partij ingaat: so what?

Boeiend verhaal, wordt vervolgd.

vrijdag 30 mei 2014

De Tijd 30/05/2014 pagina 14 Kaaiman: HOOLIGANS

"Koentje Geens is een leugenaar, tralala lala." Indien men dit jolige deuntje zou horen opstijgen uit een studentencafé in Leuven of van op een redactiefeestje van De Tijd, men zou het kunnen wijten aan de overconsumptie van spiritualiën, of aan het voortschrijdend inzicht.  Indien het evenwel te horen is op de algemene aandeelhoudersvergadering van de Nationale Bank van België, dan is een kwestie van hoger belang aan de orde.

Het lied werd ingezet door een man met een groene pet, die dus lid moet geweest zijn van de christelijke vakbond, vermoedelijk een slachtoffer van de misdadige manier waarop ze bij het ACW omgaan met het spaargeld van hun leden, maar het werd dra overgenomen door de hele zaal.  De sfeer werd zelfs lichtjes obsceen toen vooraan de voorzitster, NBB-directeur Marcia De Wachter, een oude gewoonte getrouw bovenop de tafel klom en met zowel gevaar voor haarzelf als voor de toeschouwers gevaarlijke zwaaiingen van heup en rok de maat aangaf.  Uw Kaaiman is ooit per ongeluk op een eroticabeurs beland en was daar getuige van een decadente demonstratie door Antilliaanse karakterdanseressen.  Wat zich eerder deze week in het auditorium van de Nationale Bank afspeelde, deed daar weinig voor onder.

De aanleiding van het rumoer was een vergoeding van 25 miljoen euro die de Nationale Bank ieder jaar uitdeelt aan de regering, die er op haar beurt een paar aanhankelijke partijsoldaten mee pleziert.  Volgens de directie van de Bank wordt die vergoeding ten onrechte uitgekeerd, en dus wordt ze uitgekeerd, we bevinden ons tenslotte in België.  Waarom Koentje Geens een leugenaar is, tralala lala, werd door de koorleden niet expliciet verduidelijkt, want dat wordt in kringen van financieel deskundigen als evident beschouwd.  En wordt met ieder rapport van Eurostat zwart op wit bewezen.  Citeren we ook vicepremier Didier Reynders: "Ik stond in Vlaanderen geboekstaafd als de slechtste minister van Financiën ooit.  Ik ga ervan uit dat ik na de doortocht van Steven Vanackere en Koen Geens nu de op twee na slechtste minister van Financiën ooit ben."

De aandeelhoudersvergadering van de Nationale Bank degradeerde de jongste hooliganacties bij Standard Luik tot een theekransje.  Roepen, tieren, brullen, lallen, zuipen, proppen schieten, bloembakgooien, stoelengevecht.....  Na een tijdje werd het portret van Walthère Frère-Orban in brand gestoken en noemde een nozem op de derde rij directeur Norbert De Batselier "een kaviaarsocialist".  Dat laatste naar waarheid.

We lezen voor uit het ooggetuigenverslag van de geschokte reporter van De Tijd: "Een aandeelhouder met veel expertise beweerde dat verscheidene directeurs van de Nationale Bank de basisbeginselen van de boekhouding niet kennen."  De basisbeginselen van de boekhouding niet kennen!  Bij de Nationale Bank!  Daar gaat ons laatste houvast.  Dezelfde expert: "Als ik in het jaarverslag lees dat de verkoop van de sportclub goed beheer is van het vastgoed, dan beschouw ik dat als humor."  Een sportclub?  Bij de Nationale Bank?  Dat kan toch enkel een petanquevereniging zijn?  En die is verkocht?  Hoeveel brengt de verkoop van een petanquebaan op?

Het komt ons voor dat na het - op instigatie van het Joenk - opzijschuiven van eregouverneur Fons Verplaetse de ernst in onze belangrijkste financiële instelling er niet op vooruit is gegaan.  Die Marcia De Wachter is misschien een verstandige juffrouw, maar helaas ook een tikje te frivool.

Kaaiman (Koen Meulenaere) De Tijd 30 mei 2014 pagina 14 


De Tijd bijdrage Kaaiman!!!!!!!!!!!

Vandaag iedereen naar de krantenwinkel om De Tijd te gaan kopen!

De bijdrage van Kaaiman is vandaag volledig gewijd aan de algemene vergadering van de Nationale Bank!

Ik moet nu naar de dokter want ik denk dat ik scheurbuik van't lachen heb.

Wellicht zorgt deze column voor hilarische taferelen bij de ECB.

Kaaiman, de belangrijkste reden waarom ik in januari mijn abonnement op De Tijd verlengd heb!

Schriftelijke vragen algemene vergadering CERA 7 juni 2014

Vraag 3

De voorbije jaren waren de vennoten getuige van het meningsverschil dat bestond tussen de raad van bestuur van CERA en mij.  De raad van bestuur was van mening dat het aangaan van een illegale lening van 600 miljoen euro, om KBC aandelen op krediet te kopen, een briljante zet was die de vennoten voorspoed ging brengen terwijl ik van mening was dat die onverantwoorde gok nooit had mogen gebeuren.  In mijn volgende vraag zullen we zien dat deze gok CERA in totaal meer dan 500 miljoen euro gekost heeft of meer dan 1.250 euro per vennoot.


Is de raad van bestuur van CERA nu bereid om toe te geven dat de bestuurders van CERA in 2007 een zware fout maakten door een illegale lening van 600 miljoen euro aan te gaan bij KBC om bijkomend KBC aandelen te kopen op krediet op een moment dat het volledige vermogen van de meer dan 400.000 CERA vennoten reeds in KBC geïnvesteerd was? 


Vraag 4


Mijn standpunt is altijd geweest dat de geviseerde transacties uit 2007 een strafrechtelijke inbreuk was op artikel 629 van het Wetboek Vennootschappen.
Op het moment dat CERA die lening aanging bij KBC luidde artikel 629 van het Wetboek Vennootschappen als volgt:

“Het is een naamloze vennootschap verboden middelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stellen met het oog op het verkrijgen van haar eigen aandelen of winstbewijzen door een derde of de inschrijving van een derde op certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen. Dit verbod is van openbare orde.  Enig voorschot of zekerheid toegestaan in artikel 629 is nietig of vernietigbaar.  Bovendien zijn de bestuurders van de vennootschap ondeelbaar en hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de vennootschap en derden voor de geleden schade voortkomend uit dergelijke overtreding en strafrechtelijk aansprakelijk voor dergelijke inbreuk op artikel 629 Wetboek Vennootschappen.”

Gaat de raad van bestuur van CERA akkoord met mijn stelling dat de lening uit 2007 strijdig was met artikel 629 van het Wetboek Vennootschappen dat in voege was op het ogenblik dat die lening werd toegestaan door KBC?


Bijgevolg: Gaat de raad van bestuur van CERA de door de vennoten geleden schade verhalen op KBC?

Schriftelijke vragen algemene vergadering CERA 7 juni 2014

Vraag 1

De voorbije jaren maakten de bestuurders van CERA er een gewoonte van om via allerlei manipulaties en propaganda de algemene vergadering om te toveren tot een spektakel waarbij zoveel mogelijk tijd werd gerekt voor de aanvang van de vragenronde.  De bedoeling achter deze praktijken is heel duidelijk: men wil de vennoten zo lang mogelijk aan het lijntje houden zodat ze prikkelbaar zijn tegen het moment dat de vragenronde begint.  Tegen de tijd dat de vragenronde begint, willen de meeste vennoten aan tafel, zijn zij extra beïnvloedbaar en kunnen zij makkelijk opgeruid worden tegen de vraagstellers.  

Ik hoop dat men deze spelletjes dit jaar achterwege laat en zich concentreert op hetgeen werkelijk aan de orde is: het enorme verlies als gevolg van de illegale lening uit 2007.


Vraag 2


Op de algemene vergadering van CERA van 8 juni vorig jaar uitten de CERA vennoten hun ongenoegen door tegen de revisor en de onterechte extra vergoeding van honderdduizend euro voor de revisor te stemmen.  Vooral de extra vergoeding voor de revisor werd met een zeer grote meerderheid weggestemd en met een overweldigende meerderheid als we rekening houden met het feit dat CERA met een groot aantal eigen aandelen mee stemde.

Op 28 september 2013 werden op een gemanipuleerde buitengewone algemene vergadering exact dezelfde agendapunten goedgekeurd.  Gelet op de beslissing van de vennoten op de algemene vergadering van 8 juni 2013 zou men verwacht hebben dat er toch minstens wijzigingen aan de voorgelegde agendapunten zouden worden aangebracht doch zelfs dat bleek niet mogelijk.  De gemanipuleerde buitengewone algemene vergadering van 28 september 2013 keurde de punten goed die door de vennoten op de gewone algemene vergadering massaal werden weggestemd.

Is dit wat de raad van bestuur van CERA verstaat onder “inspraak van vennoten”?

Prijzen van toen!

Het feit, dat de privé aandeelhouders van de Nationale Bank systematisch verarmen omwille van de inflatie die politici en centrale bankiers creëren, vormt de kern van mijn betoog.  Omdat de Nationale Bank een speciale vennootschap is, die vooral het Algemeen Belang hoort te dienen, werd er bij de oprichting van de Bank voorzien dat de aandeelhouders een vast dividend van 6% op het kapitaal zouden krijgen en daarbovenop een bonusdividend als er mooie resultaten geboekt werden.  Omdat er tussen 1850 en 1914 geen inflatie bestond, was dit geen enkel probleem doch toen politici en bankiers na de Eerste Wereldoorlog inflatie gingen gebruiken als middel om hun problemen op te lossen, veranderde de situatie.

Een eerste dividend van 6% op het kapitaal betekende 60 frank per aandeel en tot 1914 hield die 60 frank uit 1850 zijn waarde doch toen de frank zijn waarde begon te verliezen, begon de stiekeme beroving van de privé aandeelhouders van de Nationale Bank.

Om de evolutie van de waarde van onze munt in beeld te brengen, ben ik constant op zoek naar oude facturen of boeken waarin prijzen en lonen uit het verleden vermeld worden.  Op deze blog heb ik hiervan al heel wat voorbeelden gebracht.  Vorige week kreeg ik van een vriend het Jaarboek 1985 van de Heemkundige Kring van Malle te leen en daarin was heel wat interessante informatie te vinden.

Op pagina 122 wordt verteld hoe Frederik van Renesse, heer van Malle, in 1529 een huis van groot aanzien koopt in Breda voor 2.400 rijnsguldens.  Het huis, Van Elderen genaamd, was van groot aanzien en gelegen kort bij het kasteel van de prinsen van Nassau.  In het boek "Beschryving der Stadt en Lande van Breda" van Thomas Ernst van Goor uit 1744 wordt het huis Van Elderen omschreven als "het grootste en aanzienlykste gebouw der Stadt".  In 1744 had het huis Van Elderen echter plaats gemaakt voor "zes byzondere wooningen" die samen een grote oppervlakte beslaan.  Als ik het goed opgezocht heb, had Frederik van Renesse ongeveer 8 kilogram goud betaald voor het grootste huis van Breda, palende aan het kasteel van de prinsen van Nassau.  Een rijnsgulden woog blijkbaar 3,5 gram doch ik kon nergens het juiste goudgehalte vinden.  Indien er iemand is die mij deze informatie kan doorseinen, zal ik daarvoor erg dankbaar zijn.

In het Jaarboek 1985 van de Heemkundige Kring van Malle vinden we op pagina's 172 tot 184 eveneens tal van elementen terug uit de dagboeken van een smid uit Malle tussen 1908 en 1917.  Ik geef jullie graag volgende voorbeelden mee:
drij uren aan het maesien gewerkt...............................1,05 frank
twee uren gewerkt aan de montur...............................0,80 frank
twee niewe wielen voor een ploeg.............................35,00 frank
een niew spijker egt van 64 tande van 15mm.............38,00 frank
een baken gemaekt van het zaej masien.......................0,50 frank
een hoej maesien gemaekt...........................................1,00 frank
een lat gerepareert in het dorsmaesien..........................0,50 frank
twee niewe kar banden weege 100 kilo......................35,00 frank
twee niewe kar banden weege 136,5 kilo...................47,77 frank
twee bussen vastgezet met 12 ijzeren spijen..................0,72 frank
twee witte plaeten voor een sijk bak.............................1,20 frank
den as van den waegen verlengt....................................5,00 frank
twee gedraejde assen met bussen 152 kilo..................79,04 frank
ijzerwerk aan een niew slej 24 kilo out ijzer...................5,00 frank
ijzerwerk voor een niewe krowwaegen..........................3,50 frank
twee niewe hoefijzers....................................................1,80 frank
twee niewe hoefijzers voor een pone (pony)..................1,50 frank
twee hoefijzers verzet...................................................0,90 frank
een hoefijzer verzet met de naght ('s nachts)..................0,90 frank
een stier gerinkt............................................................1,10 frank
een dubbele rink voor een stier.....................................1,50 frank
een verken gerinkt........................................................0,50 frank
een naemijzer voor de beeste te branden.......................2,00 frank
een niew schup.............................................................1,00 frank
een niew rijf..................................................................2,00 frank
een niew engelze sleutel.................................................5,00 frank
een engelze sleutel gerepareert.......................................0,75 frank
een zaeg gemaekt..........................................................0,30 frank
een niew zaeg voor beene door te zaegen......................3,00 frank
van een riek een rijf gemaekt.........................................0,70 frank
een klink boutje in een troefel gemaekt..........................0,10 frank
een niew engelze zasi....................................................3,50 frank
een pik gehaert.............................................................0,10 frank
twee kilo spel naegels...................................................0,60 frank
150 zweetse naegels.....................................................3,40 frank
twee kilo loot................................................................0,70 frank
een niew ketting van 10,5 kilo........................................9,50 frank
zeven kilo buis met een plaet voor de sijkpomp..............7,00 frank
een sijk pomp gerepareert.............................................1,00 frank
twee ijzers voor den bril van 't huisken van 2,5 kilo........1,00 frank
de buis gezaegt voor het pissijn......................................0,75 frank
een niew poortje voor het verkenskot weegt 16,5 kilo....8,00 frank
een hof poortje weege samen 58 kilo............................60,00 frank
een niewe pot in den cuzenjeer (kookfornuis).................4,00 frank
een niew bandje aan het wiel van het was maesien..........1,00 frank
een niewe emmer...........................................................1,30 frank
een niewe bojem in een drinke bus.................................0,75 frank
een poleepel gemaekt....................................................0,30 frank
een kofi moolen gerepareerd..........................................0,35 frank

een niewe sijkkar gemaekt: 1 niew kraen, twee niew kar bande weege 150 kilo, een as van 40 kilo, 2 leunze, 2 bussen, acht dom bande, 6 as bande, 2 slikvangers, 2 kruk lejen met kettingkes en spijen, 51 vijsbouten, 2 tilfons, 180 naegels, 2 hoeken, 1 naemplaatje............125 frank

Ziezo, zo hebben we opnieuw wat meer voeling met de prijzen voor de consument in het Vlaemsche land uit de periode 1908 en 1917.

woensdag 28 mei 2014

CERA: opzettelijke slagen en verwondingen!

Op de algemene vergadering van zaterdag 7 juni 2008 protesteerde ik hevig tegen de illegale lening van 600 miljoen euro die CERA in 2007 bij KBC aanging om bijkomend KBC aandelen te kopen.  Ook KBC Ancora, de beursgenoteerde vennootschap waarvan CERA ongeveer 58% bezit, leende op hetzelfde moment eveneens 600 miljoen euro om hetzelfde te doen als hoofdaandeelhouder CERA.  Dit betekent dat CERA rechtstreeks en onrechtstreeks in totaal ongeveer 950 miljoen euro ging lenen om bijkomend KBC aandelen te kopen.   In mijn voorbereidende post toonde ik al aan dat deze gang van zaken tot 8 oktober 2008 een strafrechtelijke inbreuk was op artikel 629 van het Wetboek Vennootschappen.

De Raad van Bestuur van CERA verweet mij toen dat ik geen toekomstvisie had en dat deze lening en de daarmee aangekochte KBC aandelen een briljante zet zouden blijken in de toekomst van CERA.  Sinds 2008 kwam ik op iedere algemene vergadering van CERA tussen om het onverantwoorde risico aan de kaak te stellen en om uitleg te vragen over het waarom van deze dwaze transactie.  De raad van bestuur van CERA bleef tot op de algemene vergadering van 8 juni 2013 deze inbreuk op de Vennootschapswetgeving met vuur verdedigen.  Het belangrijkste argument was het fabeltje dat CERA en Ancora door een wetswijziging genoodzaakt waren hun belang in KBC op te drijven tot boven de 30%.  Door een zeer omvangrijke operatie werd in november vorig jaar het belang van CERA en Ancora in KBC teruggebracht tot 21,3%, blijkbaar was een participatie van 30% ineens geen vereiste meer.

Omdat de revisor van CERA op de algemene vergadering van 8 juni 2013 weg werd gestemd door de vennoten organiseerde CERA op zaterdag 28 september 2013 een gemanipuleerde buitengewone algemene vergadering om zonder enig schaamtegevoel de weggestemde moties van de algemene vergadering in juni ongewijzigd door te drukken.  Het respect van CERA voor de wensen van haar vennoten kan op geen betere manier geïllustreerd worden.  Op de gemanipuleerde buitengewone algemene vergadering van 28 september 2013 werd met geen woord gerept op de reusachtige operatie die op til was.

Op 18 november 2013 verschijnt in de pers het bericht dat Cera en Ancora respectievelijk 14,1 en 4,7 miljoen KBC aandelen verkochten aan een prijs van 39,15 euro per aandeel.  Voor CERA levert de verkoop van 14,1 miljoen KBC aandelen een slordige 552 miljoen euro op.

Uiteraard moeten we bij dit alles rekening houden met de intresten die CERA moest betalen op die illegale lening van 600 miljoen.  Als we rekening houden met een vriendenprijsje jaarlijkse rente van 3,5% voor de illegale lening van 600 miljoen komt de kostprijs voor deze illegale lening voor de zes jaar tussen 2007 en 2013 uit op 147 miljoen euro.

CERA verstrekte in 2007 geen exacte cijfers over de exacte prijs die ze betaalden doch ze kochten 6.405.900 KBC aandelen.  Als we rekening houden met de koersevolutie van KBC in de periode van de aankopen moet de gemiddelde koers van die aankopen ongeveer 98 euro per aandeel geweest zijn.

CERA betaalde dus ongeveer 630 miljoen euro voor die 6,4 miljoen KBC aandelen;
daarbovenop betaalde CERA op 7 jaar ongeveer 150 miljoen euro intresten op die illegale leningen;
ik houd geen rekening met de ontvangen dividenden van KBC als compensatie van het deel van CERA in de intresten die Ancora betaalde op haar illegale lening bij KBC.

We mogen dus stellen dat die 6,4 miljoen aandelen CERA in totaal ongeveer 780 miljoen euro gekost hebben.

In november vorig jaar verkoopt CERA vervolgens 14,1 miljoen KBC aandelen die 552 miljoen euro opbrengen en blijft CERA met een schuld van 88 miljoen euro zitten.  Die 88 miljoen euro is 52 miljoen euro meer dan de 36 miljoen euro schuld van CERA op 31 december 2006.  Daartegenover staat dat de vlottende activa per 31 december 2013 ongeveer 33 miljoen euro hoger lagen dan op 31 december 2006.  CERA hield per 31 december 2013 een cash buffer aan van 62 miljoen euro om uittredende vennoten uit te kunnen betalen.  Tegelijkertijd probeert CERA vandaag nieuwe vennoten te verleiden om in te treden!

Wat heeft de aankoop van die KBC aandelen met een illegale lening de CERA vennoten nu gekost:
eerst en vooral is er het financiële verlies van 228 miljoen euro (780 - 552);
daarbovenop komt het verlies van 7.700.000 KBC aandelen omdat CERA 14,1 miljoen KBC aandelen moest verkopen om de put, die ontstond als gevolg van die illegale lening, te compenseren.

Als we de huidige beurskoers van KBC (43,72 euro) als maatstaf nemen dan resulteerde dit schouwspel in een financieel verlies van 43,72 X 7.700.000 = 336 miljoen euro.

In totaal kostte dit avontuur van de rijkelijk betaalde CERA bestuurders de CERA vennoten niet minder dan 564 miljoen euro of 22,75 miljard oude Belgische franken.

Hierbij houd ik geen rekening met het indirect verlies dat de CERA vennoten lijden door de participatie van 58% in KBC Ancora.  Als we dit verlies mee in overweging nemen verliezen de CERA vennoten wellicht meer dan 800 miljoen euro of meer dan 32 miljard Belgische frank.

Benieuwd hoe de vennoten dit heugelijke nieuws zullen ontvangen tijdens de algemene vergadering van zaterdag 7 juni 2014.

Al deze cijfers onder voorbehoud van nazicht en controle morgen.  Volgens mij zijn ze juist, mocht iemand ergens een fout ontdekken, stel ik het op prijs mocht ik daarvan verwittigd worden.

Benoeming gouverneur Luc Coene in 2011!

Naar aanleiding van een vraag van een lezer van De Tijd even volgende verduidelijking:

Vier van de acht onafhankelijke directeurs van de NBB werden in februari 2011 herbenoemd door een regering in lopende zaken.  Het betrof: Jan Smets, Marcia De Wachter, Françoise Masai en Jean Hilgers.

Tegelijkertijd werd vice gouverneur Luc Coene bevorderd tot onafhankelijk gouverneur van de NBB terwijl diezelfde Luc Coene in juni 2010 nog publiekelijk opgeroepen had om niet op de N-VA te stemmen. 

Dergelijke belangrijke politieke benoemingen kunnen normaal gezien niet door een regering in lopende zaken geregeld worden en gelet op de politieke machtspositie, die de N-VA toen reeds verworven had, is het absoluut zeker dat deze herbenoemingen en de bevordering van Coene tot gouverneur gebeurden met de zegen van de N-VA.

Mijn vraag, welke compensaties de N-VA voor het goedkeuren (laten passeren) van deze benoemingen ontvangen had, leidde tot mijn liquidatie als lid van de partij waarbij bewust tal van artikelen uit de N-VA statuten genegeerd werden.  Het gedetailleerde verhaal over mijn liquidatie bij de N-VA publiceerde ik enkele weken geleden op deze blog.

Op zulk moment besef je dat de partij haar ziel verkocht had aan de Duivel.

Hopelijk hebben ze bij de N-VA aan de nodige ontsnappingsclausules gedacht.

Tevens hoop ik dat alle N-VA leden en sympathisanten mijn verhaal blijven volgen en dat zij aan de verantwoordelijken van de partij vragen stellen over het waarom van mijn liquidatie en over het feit waarom de partijleiding hierbij bewust haar laars lapte aan haar eigen statuten.

Illegale leningen van KBC aan CERA en Ancora!

Straks zal ik de schade berekenen die de CERA vennoten leden door de illegale leningen die KBC in 2007 verstrekte aan CERA en Ancora om KBC aandelen te kopen.  Uiteraard zingen CERA, Ancora en KBC sedert 2008 hetzelfde liedje: die leningen waren niet illegaal.

Op het moment dat die leningen werden toegestaan luidde artikel 629 van het Wetboek Vennootschappen als volgt:
"Het is een naamloze vennootschap verboden middelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stellen met het oog op het verkrijgen van haar eigen aandelen of winstbewijzen door een derde of met het oog op de verkrijging of de inschrijving van een derde van certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen.  Dit verbod is van openbare orde.  Enig voorschot of zekerheid toegestaan in artikel 629 is nietig of vernietigbaar.  Bovendien zijn de bestuurders van de vennootschap ondeelbaar en hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de vennootschap en derden voor de geleden schade voortkomend uit dergelijke overtreding en strafrechtelijk aansprakelijk voor dergelijke inbreuk op artikel 629 Wetboek Vennootschappen". 

Op 8 oktober 2008 werd deze wet aangepast om de waanzinnige constructies rond DEXIA mogelijk te maken.  DEXIA leende daarop geld aan haar aandeelhouders, waaronder ARCO, om in te kunnen tekenen op de kapitaalverhoging van DEXIA.  Ondertussen weten we waartoe dit gekonkel geleid heeft.

In 2007 was de wet klaar en duidelijk: geld lenen aan CERA en ANCORA om aandelen KBC te kopen, was een strafrechtelijke inbreuk op artikel 629 Wetboek Vennootschappen en de bestuurders zijn ondeelbaar en hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de vennootschap voor de geleden schade.  De bestuurders van CERA en ANCORA waren of zijn eveneens van KBC en leenden zodoende dus geld aan zichzelf om op krediet KBC aandelen te kopen.  De schade voor CERA bedraagt meer dan 500 miljoen euro.  Gaan de bestuurders die schade vergoeden?

Vragen algemene vergadering dinsdag 26 mei 2015


Vraag 3

Vorig jaar leerden we dat de onafhankelijke directie van de Nationale Bank totaal machteloos staat tegen de willekeur van de politici aan wie ze hun lucratieve benoeming te danken hebben.  De onafhankelijke directeurs van de NBB moeten de wet naleven zelfs als die wet complete dwaasheid is.  Als een absurde wet de NBB verplicht om onterecht geld in de Schatkist te storten, kunnen de directeurs van de NBB blijkbaar niet anders dan dat idiote spel mee te spelen:
Waarom verzetten de onafhankelijke directeurs van de NBB zich niet tegen deze waanzin?
Als de onafhankelijke directeurs van de NBB niet de macht hebben om dergelijke oneerlijke praktijken een halt toe te roepen: waarom hebben we die dure vogels dan nodig?


Vraag 4

Blijkbaar zijn de onafhankelijke directeurs heel stipt in het naleven van de wetten die, door de mensen die hen benoemd hebben, gestemd worden.  Gelet op het feit dat de onafhankelijke directeurs van de NBB sedert 2002 elke dialoog met hun privé aandeelhouders geweigerd hebben: Bestaat er een wet die zegt dat de onafhankelijke directeurs van de Nationale Bank geen contact mogen hebben met hun privé aandeelhouders die 50% van het kapitaal in handen hebben?

Voilà, de eerste vier vragen voor volgend jaar staan al op papier.
Hierboven kunnen jullie alvast genieten van vraag 3 en 4.

Wat baat die lage koers?

Wellicht hebben de Belgische politici en hun marionetten bij de NBB in 2002 eerst gedacht dat ze het aandeel nog tegen de gemiddelde beurskoers uit die tijd van de beurs zouden kunnen halen.  Ik ben ervan overtuigd dat die mensen heel lang gedacht hebben dat de beurskoers hetzelfde was als de waarde.  Het besef, dat dit helemaal niet zo is, begint de jongste jaren langzaam maar zeker door te sijpelen.

Je kunt dit het best vergelijken met de veiling van een enveloppe.  Iedereen weet dat er in die enveloppe vijftienduizend euro zit doch om een onverklaarbare reden wil niemand meer betalen dan 3.400 euro voor die briefomslag en de verkoop wordt afgehamerd op 3.400 euro.  De koper opent zijn envelop en merkt dat er inderdaad vijftienduizend euro in de omslag zit.  Hoeveel is die envelop waard?  Is die envelop 3.400 of 15.000 euro waard?  De eenvoudige waarheid is de volgende: de koper heeft een koopje gedaan, hij heeft 3.400 euro betaald voor iets dat 15.000 euro waard is en in onze wereld zegt men dat de koper slechts een fractie van de werkelijke waarde betaald heeft.

Een Nationale Bank aandeel is meer waard dan 15.000 euro en iemand die er vandaag één koopt, betaalt 3.400 euro voor een envelop waar meer dan vijftienduizend euro inzit.  Die koper betaalt minder dan 22% van de werkelijke waarde van die NBB envelop.

Nadat de privé aandeelhouders in juni 2002 hun eerste juridische procedure ingeleid hadden, veranderde het Belgische parlement op 2 augustus 2002 de wet op basis van de argumenten die wij in ons verzoekschrift gebruikt hadden.  Dit is totaal onwettig en zoiets ondergraaft iedere geloofwaardigheid van de rechtsstaat doch dit is effectief wat er gebeurde: het spel was begonnen doch men paste de spelregels aan in functie van de behoeften van onze tegenstrevers.  Vervolgens werden de gunsten ingeroepen van het politieke Grondwettelijk Hof en de Belgische rechtbanken op alle niveau's.

Een hallucinant spektakel waarvan je enkel kunt hopen dat je er nooit mee te maken krijgt.  De tactiek van onze tegenstrevers was die van de uitputting.  De procedures, waarvan zij bepaalden hoe ze gingen aflopen, zo lang rekken tot iedereen moedeloos de handdoek in de ring zou gooien.  Deze tactiek werkte feilloos doch er was één ezel die zich niet wilde neerleggen bij dit spektakel van willekeur en machtsmisbruik.  Toevallig droeg die ezel mijn naam.

Nu zitten de slechte mensen in dit dossier met een probleem: ze kunnen moeilijk zomaar toegeven dat ze al die jaren gelogen en bedrogen hebben en dus blijven ze zich vastklampen aan hun strategie wellicht in de hoop dat ik vandaag of morgen doodval en dat er vervolgens niemand zo gek zal zijn om mijn rol over te nemen.

Welk voordeel hebben de onafhankelijke directeurs en hun opdrachtgevers van CD&V, VLD, SPA, MR, CDH en PS bij het kunstmatig laag houden van de koers van het Nationale Bank aandeel?

Het antwoord op deze vraag is tamelijk eenvoudig: ZIJ HEBBEN DAAR GEEN ENKEL VOORDEEL BIJ.

Reserve NBB +236.700.000 euro

Dankzij de toevoeging van 236,7 miljoen euro aan de reserves steeg de intrinsieke waarde van een Nationale Bank aandeel vorig jaar met 591,75 euro per aandeel.

De werkelijke opbrengst voor een aandeelhouder van de NBB is zodoende:
nettodividend 124,20 euro + stijging reserves 591,75 euro = 715,95 euro.

Een netto-opbrengst van 715,95 euro voor een aandeel dat 3.400 euro noteert, geeft een totale return van 21% voor de privé aandeelhouders van de NBB.  Een beetje beter dan een spaarboekje of een staatsbon.

Let op!
Nooit geld investeren in aandelen als je dat niet voor lange tijd kunt missen!!!!
Houd er rekening mee dat we strijden tegen een corrupte tegenstrever die met alle macht de beurskoers van het aandeel zo laag mogelijk wil houden!!!
Deze situatie zal pas eindigen als de privé aandeelhouders de handen in mekaar slaan om een eind te maken aan de corruptie, het machtsmisbruik en de willekeur die in en rond de NBB nog steeds heersen!

Het positieve gevolg van die corruptie, het machtsmisbruik en de willekeur is het feit dat je de kans krijgt om een aandeel te kopen tegen 3.400 euro terwijl het meer dan 15.000 euro waard is.

Koop er eentje of enkele en kom mij op dinsdag 26 mei 2015 helpen op de algemene vergadering van de Nationale Bank!

Normaal wordt de algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand mei doch aangezien dat volgend jaar een feestdag is (pinkstermaandag) wordt het de eerstvolgende werkdag zijnde dinsdag 26 mei 2015!!!!

Iedereen kan die datum nu al in zijn agenda blokkeren!!!!!!!!!!!!

Afscheid Cash/Moneytalk forum!

Gisteren namen we afscheid van het Cash/Moneytalk forum.  Het Cash forum heeft een cruciale rol gespeeld in het Nationale Bank dossier.  Terwijl de privé aandeelhouders van de NBB quasi doodgezwegen werden in de traditionele media, die liever de propaganda van de machtige bonzen van de NBB verspreidden, zorgde het Cash forum ervoor dat ik de kaars brandende kon houden.

Enkele maanden geleden werd ik op de hoogte gebracht dat het forum zou opgedoekt worden en gisteren was het dus zo ver.  Aangezien de stekker uit het forum getrokken werd op de dag na de algemene vergadering van onze NBB hebben de verantwoordelijken van Moneytalk het forum ons duidelijk de kans willen geven om hun kanaal te blijven gebruiken om de algemene vergadering voor te bereiden.  Daar kunnen we enkel dankbaar voor zijn.

Vanaf nu zal de actie verdergezet worden via deze blog en Erik Geenen Twitter.

L'Union fait la force en de waarheid overwint (Vincit Veritas) blijven mijn wapenspreuken.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!! (Tot de overwinning, voor altijd!) blijft onze strijdkreet.

Sommige mensen hebben problemen met deze beroemde uitspraak van Ernesto (Che) Guevarra doch voor mensen, die een leven in luxe opgeven om te strijden voor hun idealen en uiteindelijk zelfs hun leven opofferen, nadat ze verraden werden door hun kameraden die van koers veranderden eens ze de macht in handen hadden, zou iedereen respect moeten hebben.

De strijd tegen uitbuiting, machtsmisbruik en willekeur zou door iedere burger gevoerd moeten worden doch het is zoveel gemakkelijker om "te geloven" dat je er zelf voordeel uithaalt door het spel mee te spelen.  De pijnlijke gevolgen van deze desastreuze instelling zullen in de komende decennia gevoeld worden eens de voorraad morfine van de centrale bankiers uitgeput is.

dinsdag 27 mei 2014

Aandelen op naam!!!!!

Ook dit jaar werden we geconfronteerd met het tafereel dat we ieder jaar zien op de algemene vergadering van de Nationale Bank: een aantal aandeelhouders bleek niet aangemeld te zijn door hun financiële instelling.  Aangezien de NBB alles in het werk stelt om zo weinig mogelijk aandeelhouders toe te laten tot de vergadering leidt dit ieder jaar opnieuw tot de nodige problemen.

Daarom herhaal ik de oproep die ik al vele jaren lanceer:
LAAT EEN OF MEERDERE NATIONALE BANK AANDELEN OP NAAM ZETTEN!!!!!!

Dit heeft volgende voordelen:
1. U wordt schriftelijk uitgenodigd voor iedere vergadering;
2. U ontvangt automatisch alle documenten en jaarverslagen;
3. U betaalt nooit bewaarloon;
3. Uw dividend wordt automatisch op een bankrekening van Uw keuze gestort;
4. Als Uw bank in de toekomst in de problemen komt, staan Uw aandelen veilig op rekening bij de NBB!

Vroeger was het lastig om aan- of verkooporders te geven als U aandelen op naam had staan bij een bedrijf doch dankzij het internet is dit een eenvoudige formaliteit geworden.

Alleen voordelen en geen nadelen!
Waarom zou U dan nog twijfelen?

Hetzelfde geldt trouwens als U als langetermijnbelegger aandelen Solvay, Umicore of weet ik veel in portefeuille heeft.  En ik kan U één zaak garanderen: U wilt niet meemaken wat er gebeurt als Uw bank kopje onder gaat en Uw effecten gebruikt heeft om overlevingskredieten te verkrijgen.  Het mag niet maar het gebeurt wel degelijk!  En als het gebeurt, bent U vertrokken voor een lijdensweg die vele jaren kan duren terwijl het eindresultaat totaal onbekend is!

Waarde van een Nationale Bank aandeel!

Vraag 5
Tijdens de algemene vergadering van vorig jaar stak onze onafhankelijke gouverneur de draak met de irrealistische schattingen van de waarde van een NBB aandeel die sommige privé aandeelhouders naar voor brachten. Op dat ogenblik noteerde de koers van de NBB ongeveer 2.700 euro.
Wat is de waarde per NBB aandeel van volgende activa:
a. De participatie van de Nationale Bank in de Bank voor Internationale Betalingen?
b. Het vastgoed van de NBB?
c. De portefeuille met de rentedragende activa die eigendom zijn van de NBB?
d. Andere activa die toebehoren aan de NBB?


Naar aanleiding van mijn vraag 5 over de waarde van de verschillende activa van de NBB die eigendom zijn van de aandeelhouders kreeg ik volgend antwoord:

De directie van de Nationale Bank ging akkoord met mijn stelling dat de waarde van de participatie die de Nationale Bank bezit in de Bank voor Internationale Betalingen ongeveer gelijk moet zijn met de huidige koers van de Nationale Bank zijnde 3.400 euro per aandeel;

De waarde van het vastgoed bedraagt ongeveer 400 miljoen euro of 1.000 euro per aandeel;

De portefeuille met de rentedragende activa, die eigendom zijn van de NBB, is momenteel ongeveer 4,3 miljard euro waard of +/-10.750 euro per aandeel.

De totale waarde van deze activa bedraagt vandaag dus ongeveer 15.000 euro per aandeel.

Aangezien de directie van de NBB dit jaar voor het eerst moest toegeven dat het goud wel degelijk eigendom is van de Nationale Bank moeten we er in de toekomst voor zorgen dat de historische vergissingen die hieromtrent in het verleden gemaakt werden rechtgezet worden.  Voorlopig houden we met het goud nog geen rekening bij de berekening van de waarde doch het gaat hier over een zeer aanzienlijk bedrag.  Tegen de huidige prijzen is de 227 ton goud die de NBB nog bezit ongeveer 6,8 miljard euro waard.  Van deze waarde komt 20% toe aan de privé aandeelhouders.  Dit vertegenwoordigt vandaag 6.800 euro per aandeel voor de privé aandeelhouders.

Vergelijk de waarde per aandeel van 15.000 euro (zonder het goud) en 21.800 euro (inclusief het goud) met de huidige beurskoers van 3.500 euro per aandeel en trek Uw eigen conclusies.

Hoe is het mogelijk dat een aandeel, dat minimum 15.000 euro per aandeel waard is, amper 3.500 euro noteert?

Het antwoord luidt: dit is het gevolg van de willekeur en het machtsmisbruik dat al enkele decennia ingeburgerd is bij de Nationale Bank.  Met Uw hulp maak ik een einde aan die wantoestanden!

Onafhankelijke directeurs NBB unaniem!

Alle onafhankelijke directeurs van de NBB gaven gisteren één voor één toe dat de Staat helemaal geen recht meer heeft op die vergoeding van 24,44 miljoen euro voor de schuld van de Staat aan de Bank.

Deze jaarlijkse schenking aan de Staat is het gevolg van een geheim akkoord tussen de regering en de NBB uit 1991 en was vanaf het eerste moment een schandaal buiten categorie.  Enkele dagen geleden legde ik op deze blog gedetailleerd uit hoe de vork werkelijk aan de steel zit.

Het feit dat de onafhankelijke directeurs van de NBB deze niet-verschuldigde betaling, ondanks het feit dat ze het allemaal eens zijn dat de Staat er geen recht op heeft, niet simpelweg stopzet, toont twee zaken onweerlegbaar aan:
1. De onafhankelijke directeurs van de NBB zijn met handen en voeten gebonden aan de dictaten van de mensen die hen benoemd hebben;
2. De onafhankelijke directeurs van de NBB hebben niet de macht om de meest eenvoudige daden van deugdelijk bestuur uit te voeren.

Zulke onbegrijpelijke dwaasheden tasten de essentie van de democratische beginselen aan.

Belangrijkste lessen algemene vergadering 26 mei 2014!

Belangrijkste lessen van de algemene vergadering NBB gisteren:

 1. het goud is wel degelijk eigendom van de NBB hetgeen aangetoond wordt door het feit dat bij verkoop van het goud de boekwaarde van dat goud in de kas van de NBB gestort wordt!

 2. De NBB betaalt al jaren onterecht jaarlijks 24,44 miljoen euro aan de Staat terwijl de Staat daar helemaal geen recht op heeft!

 3. De onafhankelijke directeurs van de NBB hebben, in tegenstelling tot wat zij altijd hebben laten uitschijnen, helemaal niks in de pap te brokken, zij moeten simpelweg uitvoeren wat hen door de Belgische regering bevolen wordt.

zondag 25 mei 2014

Algemene vergadering Nationale Bank morgen!!!!!

Mag ik nogmaals benadrukken dat hetgeen zich voor de aanvang van de vergadering afspeelt zeer belangrijk is omdat er binnen niet gefilmd mag worden. Om op het nieuws te komen moeten we dus iets organiseren voor de vergadering begint!

Daarom verzamelen omstreeks 12 uur aan de ingang van het auditorium aan de Warmoesberg!

Om 12.30 uur met onze spandoeken naar de hoofdingang van de NBB aan de Berlaimontlaan om van daaruit verder te gaan om actie te voeren aan de ingang van de drukkerij.

Maak dat we met voldoende mensen zijn om onze spandoeken te dragen en DENK NIET DAT EEN ANDER HET WEL IN UW PLAATS ZAL DOEN!!!!

Alle Belgische burgers, die allen slachtoffer zijn van de plundering van de reserves van de NBB doch die geen aandeelhouder van de Nationale Bank zijn, worden vriendelijk uitgenodigd om mee te manifesteren voor de aanvang van de vergadering!

vrijdag 23 mei 2014

Eindeloze reeks schandalen!

Het NBB verhaal is een eindeloze aaneenschakeling van schandalen die gedoogd worden door de tot onafhankelijke directeurs benoemde politieke marionetten die enkel begaan zijn met de belangen van hun respectievelijke politieke partijen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt het bij de Nationale Bank wel tegen.

Zoals de verkoop van het NBB gebouw te Kortrijk dat verkocht werd voor een notaris in Oostende en binnen het uur voor dezelfde notaris werd doorverkocht aan een ander overheidsbedrijf tegen bijna het dubbele van hetgeen de NBB ontvangen had. U gelooft het niet? Dan geef ik U even de details mee:

Op 29/05/02 om 10.30 uur verkoopt de NBB het gebouw voor 520.576,40 euro

Op 29/05/02 om 11.30 uur verkoopt de koper het gebouw voor 991.574,09 euro

Dezelfde dag, binnen een uur, bij dezelfde notaris hetzelfde gebouw verkopen met een meerwaarde van 90%, bij de Nationale Bank kan het allemaal.

Het mooiste was dat de uiteindelijke koper van het gebouw in Kortrijk de Nationale Kas voor Beroepskrediet was. De Nationale Bank verkocht dus via een omweg aan de Nationale Kas voor Beroepskrediet:
Verkoper de Nationale Bank van België voor 520.576,40 euro
Koper de Garage du Phare d’Ostende die het onmiddellijk doorverkoopt aan
De Nationale Kas voor het Beroepskrediet voor 991.574,09 euro.

De Belgische Staat en zodoende alle Belgische burgers waren tweemaal de sigaar. Gelukkig gebeurde dit allemaal in het algemeen belang.

Dat zo'n gebouw binnen het uur doorverkocht wordt tegen bijna het dubbele van de oorspronkelijke prijs: zou dat een record voor het Guinness Book of Records zijn? Als hetzelfde gebouw, eigendom van een beursgenoteerd overheidsbedrijf, verkocht word aan een obscuur particulier bedrijf dat hetzelfde gebouw binnen het uur doorverkoopt aan een ander overheidsbedrijf dan zou je kunnen vermoeden dat er ergens iemand gemakkelijk geld verdiend heeft. Bij de Nationale Bank vonden ze het heel normaal.


Of de verkoop van het NBB gebouw te Hasselt:
De Nationale Bank van België verkoopt het gebouw aan de Schiervellaan aan de vennootschap in oprichting Cobogra. Enkele weken later verkoopt Cobogra het gebouw aan de NMBS.

De Nationale Bank ontvangt 941.995 euro van Cobogra;
Enkele weken later betaalt de NMBS 2.305.410 euro aan Cobogra.

Cobogra realiseert een meerwaarde van 144,74% op enkele weken tijd!!!

De privé aandeelhouders van de NBB waren de sigaar.
De Belgische Staat was tweemaal de sigaar.
Leve het Algemeen Belang!

Het verhaal in Hasselt wordt nog boeiender want op de raad van bestuur van de NMBS was druk beraadslaagd over de aankoop van het pand in Hasselt. Men had besloten om tot 2,3 miljoen euro te betalen doch om eerst een bod van, als ik me goed herinner, 2,1 miljoen euro te proberen. Om één of andere reden gingen de slimme zakenmensen van Cobogra niet akkoord met dat bod van 2,1 miljoen euro en wachtten ze geduldig tot de NMBS optrok tot het maximum niveau dat op een geheime vergadering bepaald was.

Normaal denk je als burger dat zoiets enkel in de film gebeurt.
Bij de Nationale Bank gebeurt het meerdere keren op heel korte tijd.
En geloof het of niet toevallig verkoopt de NBB het gebouw iedere keer aan een obscuur privé bedrijfje dat het binnen de kortste keren met een enorme meerwaarde doorverkoopt aan een ander overheidsbedrijf. Je zou voorwaar beginnen te geloven dat er oplichting in het spel is!

Het goud van de Nationale Bank!

Het goud van de Nationale Bank is altijd van de NBB geweest doch de politici, die beslag legden op de onbestaande meerwaarden, die bij de verkoop van het goud gerealiseerd werden, moesten uiteraard een fabeltje verzinnen om de roof van dat goud aan de Belgen te legitimeren.
Eerst enkele belangrijke zaken op een rij:
1. De Belgische Staat heeft nooit één cent geïnvesteerd in de NBB;
2. De NBB werd opgericht in 1850 met 100% privé kapitaal;
3. Aangezien de NBB opgericht werd, om te beginnen met het drukken van bankbiljetten in franken, betaalden de aandeelhouders hun aandelen met edelmetaal;
4. 150 jaar later komen vertellen dat de edelmetaalvoorraad van de NBB niet van de NBB maar van de Staat is, is al voorbijgestreefd als je weet dat de aandeelhouders hun aandelen ermee betaalden;
5. Omwille van het speciale karakter van de NBB komt ongeveer 80% van de goudvoorraad van de NBB toe aan de Belgische burger en ondanks het feit dat de Staat nooit één cent geïnvesteerd heeft in de Bank heeft geen enkele privé aandeelhouder daar problemen mee;
6. Bij de verkoop van dat goud werd de onbestaande meerwaarde van dat goud gestort op een onbeschikbare reserverekening die zo onbeschikbaar was dat ze enkele jaren werd getransfereerd naar de Schatkist;
7. De meerwaarde, waarop de Belgische politici beslag legden, was onbestaande. Iedereen begrijpt toch dat, als de NBB goud op haar balans heeft staan tegen een gemiddelde aankoopwaarde van 40.000 frank en dat goud honderd jaar later verkoopt tegen 400.000 frank, er geen meerwaarde van 360.000 frank gerealiseerd wordt. Als een familie in 1913 een stuk grond kocht ter waarde van 40.000 frank en het vandaag verkoopt aan 400.000 frank realiseert die familie een enorm verlies want om die waarde van 40.000 frank uit 1913 te recupereren, moet je meer dan vier miljoen incasseren. De goudvoorraad van de NBB werd dus met een zwaar verlies omgezet in papier om kunstmatig toegang te verschaffen tot de euro, de grootste monetaire ramp uit de geschiedenis;
8. Dat het goud van de NBB was, werd ook duidelijk aangetoond toen het verkocht werd. Het was de meerwaarde die door de politici op een illegale manier naar de Schatkist geloodst werd, de boekwaarde kwam in de kas van de NBB terecht. Als dat goud van de Staat was: waarom werd de boekwaarde dan aan de NBB geschonken?
9. Om die meerwaarde op dat goud binnen te kunnen halen, werden eerst de rechten van de aandeelhouders bij wet afgeschaft en moesten talloze nieuwe wetten gestemd worden om de klus te kunnen klaren. Veel werk voor de Staat om zijn eigen eigendom naar de Schatkist te kunnen versluizen nietwaar?
10. In 1988 had de NBB nog 1.303 ton goud in haar reserves zitten, vandaag blijft daar nog 227 ton van over.
11. Dit betekent dat 1.076 ton goud of 82,6% van het goud van de NBB gestolen werd om kunstmatig de Staatsschuld naar beneden te halen om zodoende kunstmatig in de euro te strompelen;
12. Meer dan 82% van het goud van de NBB, waarvan 861 ton eigendom was van de Belgische bevolking, werd door onze politici verkwanseld tegen belachelijke prijzen om deel te kunnen nemen aan een project waarvan zal blijken dat het geen enkele kans op slagen had.

Het plunderen van de goudreserves van onze NBB was wellicht de grootste misdaad tegen het Belgische volk en ons nageslacht uit de onze geschiedenis en allen, die daaraan actief meegewerkt hebben, zullen deze schandvlek voor eeuwig met zich meedragen.

De politici, die dat goud gestolen hebben, hebben op een meesterlijke wijze de publieke opinie opgezet tegen "de privé aandeelhouders die het goud van de Belgen wilden stelen".
Geen enkele privé aandeelhouder heeft ooit gevraagd om ook maar één kilogram goud te verkopen!
De privé aandeelhouders hebben altijd gewild dat het goud bij de NBB zou blijven om voldoende reserves te hebben in momenten van crisis.
Op het moment dat de onbestaande meerwaarden op een illegale manier naar de Schatkist versluisd werden, hebben de privé aandeelhouders wel gevraagd waarom zij de 20% niet kregen waarop ze recht hadden.

In het verhaal over de roof van het goud van de NBB moet iedereen goed begrijpen dat iedere Belg het slachtoffer was van deze afschuwelijke misdaad. De Belgen verloren 861 ton goud die eigendom waren van het Belgische volk, de privé aandeelhouders van de NBB werden bijkomend beroofd van de 215 ton die hen toebehoorde.

woensdag 21 mei 2014

Dividend versus uurloon arbeider

In 1860 kostte een goed betaalde arbeider ongeveer 0,12 frank per uur;
Vandaag kost een goed betaalde arbeider meer dan 1.600 frank per uur.
De kost van een uurloon steeg tussen 1860 en 2014 met ongeveer 1.400.000 procent; Het eerste dividend van de privé aandeelhouders van de NBB steeg over dezelfde periode met nul procent; Als je die 60 frank van dat eerste dividend dezelfde behandeling zou geven als de evolutie van dat uurloon zou die 60 frank vandaag overeenkomen met ongeveer 840.000 frank of 20.823 euro per aandeel.

Deze vergelijking gaat uiteraard niet op doch het geeft heel duidelijk aan dat de privé aandeelhouders van de NBB in de loop van de geschiedenis onwaarschijnlijk gediscrimineerd werden. Zoals eerder uitgelegd: ik vraag uiteraard niet dat het eerste dividend zou opgetrokken worden tot 20.000 euro per aandeel, ik vraag een verhoging tot minimaal 600 euro per aandeel. Zoals gewoonlijk heel redelijk en wellicht een beetje te bescheiden.

Dividend

Hoe zit dat nu juist bij die Nationale Bank?
Waar hebben die privé aandeelhouders nu werkelijk recht op?
Eerst en vooral hebben de privé aandeelhouders van de Nationale Bank recht op een dividend van 6% gebaseerd op de waarde van het kapitaal dat zij in 1850 ingebracht hebben.

Dat eerste dividend was de garantie dat de aandeelhouders een fatsoenlijk rendement zouden krijgen op hun kapitaal.
Het tweede dividend was een toetje.
De onafhankelijke directeurs van de NBB hebben gedurende decennia verkondigd dat het NBB aandeel in feite een geïndexeerde obligatie was. Het wordt hoog tijd dat ze de daad bij het woord voegen!

Het meest essentiële punt dat je niet over het hoofd mag zien is het volgende:
Toen de NBB in 1850 werd opgericht stond inflatie gelijk met monetaire ketterij!

Vanaf het moment dat je die informatie verwerkt hebt, reken je uit wat de koopkracht was van duizend frank in 1850 en hoeveel dat die vandaag is en vervolgens pas je dat eerste dividend aan aan de nieuwe monetaire orde waar we sedert 1914 mee geconfronteerd worden.

Volgens mijn berekening moet dat eerste dividend van 6% opgetrokken worden van de huidige 60 frank naar minimum 600 euro per aandeel om de muntontwaarding voor een groot deel te compenseren.

Daarbovenop een toetje van honderd à tweehonderd euro als tweede dividend en we zitten op een niveau waarop een klein deel van het onrecht ongedaan gemaakt is en waarmee te leven valt.

In 1850 verdiende de gouverneur van de Nationale Bank 18.500 frank per jaar en dat werd in die tijd beschouwd als een beetje decadent. Vandaag ontvangt gouverneur Coene meer dan 25 miljoen frank per jaar.

Een mijnwerker verdiende in 1851 ongeveer 38 frank per maand voor 72 uur hard en gevaarlijk labeur per week. Vandaag verdienen de best betaalde arbeiders een beetje meer dan 0,94 euro per maand of 11,28 euro per jaar!

In 1860 ontvangen de aandeelhouders van de Nationale Bank een brutodividend van 103,75 frank of meer dan tweemaal het maandloon van de best betaalde arbeiders in België.
Dit jaar ontvangen de aandeelhouders een brutodividend van 165,60 euro of ongeveer het bruto dagloon van de best betaalde arbeiders in België rekening houdend met vakantiegeld, dertiende maand en weet ik veel.

In de vergelijking dividend per aandeel en het loon van de best betaalde arbeiders in België evolueerde de situatie voor de privé aandeelhouders van de NBB dus als volgt:
In 1860 was het dividend van een NBB aandeel meer dan tweemaal het maandloon van die arbeider; In 2014 staat het dividend van een NBB aandeel ongeveer op hetzelfde niveau als het dagloon van diezelfde arbeider.

Als je die evolutie ziet dan begrijpt het kleinste kind dat er in de loop van de geschiedenis iets fout gelopen is.

Waarom werd het loon van de gouverneur wel aangepast aan de evolutie van de koopkracht en het belangrijkste dividend voor de privé aandeelhouders niet? Dit is wellicht een historisch foutje geweest dat zo snel mogelijk moet rechtgezet worden.

dinsdag 20 mei 2014

Programma algemene vergadering maandag 26 mei!

Mag ik aan iedereen vragen om tegen 12 uur in Brussel bijeen te komen aan de ingang van het auditorium aan de Warmoesberg. Ik doe alle moeite van de wereld om de pers daar te krijgen tegen 12.30 uur.

De bedoeling is dat we tegen 12.30 uur een optocht organiseren naar de hoofdingang van de Nationale Bank aan de Berlaimont om van daaruit naar de ingang van de drukkerij te stappen. Een van mijn bekommernissen is dat het drukken van geld een taak is voor een centrale bank en dat daarom de drukkerij moet gemoderniseerd worden in plaats van gesloten. Ongetwijfeld zal dit zeer goed onthaald worden door een belangrijk deel van het personeel van de drukkerij.

Het is cruciaal dat we met voldoende mensen zijn om een beetje indruk te maken.

Onze spandoeken zijn al een machtig wapen gebleken in deze strijd en ik reken er dan ook op dat we met voldoende mensen zijn om ze allemaal uit te kunnen rollen.

Dus maandag afspraak in de Warmoesberg omstreeks 12 uur, ik zorg dat ik zeker voor de middag ter plaatse ben.

1948: de Belgische Staat is de NBB 35 miljard frank schuldig!

Na de Tweede Wereldoorlog speelde de Nationale Bank uiteraard een centrale rol in het terug op poten zetten van het financieel systeem in België. Om de Belgische Staat van dienst te zijn is de NBB uitermate soepel en uiteindelijk wordt in 1948 de rekening gemaakt en hierbij wordt de schuld van de Staat aan de Nationale Bank berekend op 35 miljard frank. Om de Belgische Staat een extra duwtje in de rug te geven wordt bepaald dat de Staat slechts een rente van 0,1% moet betalen op die schuld van 35 miljard frank.

Uiteindelijk zal de Staat slechts één miljard terugbetalen zodat de aandeelhouders van de NBB langzaam maar zeker bestolen worden want het spreekt voor zich dat die rente van 0,1% bijlange niet volstond om de hoge inflatie bij te benen. Zo wordt die openstaande schuld van 34 miljard frank langzaam maar zeker opgegeten door de inflatie. Dit spijtige spelletje blijft duren tot 1991 en toen....... werd alles nog veel erger.

In 1991 wordt die schuld van 34 miljard frank plotseling een hinderpaal voor de Belgische toetreding tot de euro want het Verdrag van Maastricht bepaalt namelijk dat de nationale centrale banken van de eurozone geen geld mogen lenen aan de Staat. In plaats van op dat moment een eind te maken aan de schandalige toestand wordt er een typisch Belgische oplossing uitgedokterd.

In 1991 wordt er een geheim akkoord gesloten tussen de NBB en de Belgische Staat waarin bepaald wordt dat de uitstaande schuld van 34 miljard frank wordt omgezet in vrij verhandelbare staatsleningen. In feite blijft de NBB dus gewoon diezelfde 34 miljard frank lenen aan de Staat maar nu onder de vorm van obligaties waarop de Staat in plaats van 0,1% de gewone marktrente moet betalen. Doch het geheim akkoord past daar een lange mouw aan want volgens dat geheim akkoord moet de NBB vanaf 1991 jaarlijks 986 miljoen frank betalen op die schuld van de Staat aan de Bank. Om juist te begrijpen hoe dit in z'n werk ging, moet er eerst een woordje uitleg gegeven worden. Ik ga trachten om het zo begrijpelijk mogelijk voor te stellen.

In 1991 was de situatie zo dat de Staat sowieso recht kreeg op alle opbrengsten van de rentedragende activa die hoger lagen dan 3%. Als de NBB bijvoorbeeld een obligatie in portefeuille had die 7% opbracht, ging daarvan automatisch 4% naar de Staat. Ik moet er geen tekening bij maken om duidelijk te maken dat dit sterk in het nadeel werkte van de privé aandeelhouders op een moment dat de inflatie hoger dan 3% lag. Terug naar die schuld van 34 miljard die omgezet was in verhandelbare staatsleningen. Dankzij die 3% regel kreeg de Staat automatisch de rente terug die de overheid boven 3% betaalde. Nu betaalde de Staat in feite dus 3% in plaats van de 0,1% van vroeger en op dat moment komt de willekeur, het machtsmisbruik en de hebzucht van onze politici volledig in beeld.

In plaats van tevreden te zijn met het feit dat men gedurende 43 jaar 34 miljard frank had mogen gebruiken tegen een belachelijke rente van 0,1% en dat die 34 miljard in 1991 nog slechts een fractie vertegenwoordigde van de oorspronkelijke waarde van die 34 miljard frank in 1948 wordt in het geheim akkoord bepaald dat de NBB het verschil tussen de 3%, die ze vanaf 1991 zal ontvangen, en de oorspronkelijke 0,1% jaarlijks aan de Staat moet terugstorten. Drie procent min 0,1% geeft 2,9%. Vanaf 1991 zal de NBB jaarlijks 2,9% betalen op die 34 miljard of 986 miljoen frank per jaar. Na de invoering van de euro wordt dit uiteraard 24,442 miljoen euro. Zij, die dachten dat het nu echt niet meer erger kan, vergissen zich echter.

Door de dalende rente begint het voordeel van die 3% regel voor de Staat uiteraard weg te smelten. Kassa, kassa als de rente 8% staat doch als de rente onder de 3% valt, stopt dit kassagerinkel. Dus besluiten de Belgische politici om de privé aandeelhouders van de Nationale Bank nogmaals zonder enige compensatie met een speciale wet te onteigenen. Na die wet uit 2009 wordt alles in dezelfde pot gestopt en mogen de politieke marionetten, die de NBB besturen, totaal willekeurig bepalen hoe de winst verdeeld wordt. Na het verhaal dat ik hierboven vertelde, moet ik er geen tekeningetje bij maken dat dit toevallig niet zo gunstig uitkomt voor de privé aandeelhouders van de Bank.

Als er één zaak duidelijk is na die wet van 2009 dan is het wel dat de NBB vanaf dat moment uiteraard die 24,4 miljoen euro per jaar niet meer moet betalen want de drie procent regel is ondertussen afgeschaft zodat die 3 - 0,1 = 2,9% helemaal niet meer van toepassing is. Ik merk echter heel snel dat men die 24,4 miljoen euro doodleuk blijft doorbetalen. Als men die 24,4 bekijkt in functie van de geldmachine die de NBB is dan kan men zich de vraag stellen of die 24,4 miljoen wel de moeite waard is om zich druk over te maken. Wel, die 24,4 miljoen is wel degelijk bijzonder belangrijk en dat zal ik nu even uitleggen.

Dit jaar krijgen de privé aandeelhouders een nettodividend van 124,20 euro per aandeel of in totaal (124,20 euro X 200.000 aandelen) 24,84 miljoen euro netto of welgeteld 1,6% meer dan die 24,442 miljoen euro die de onafhankelijke directeurs jaarlijks voor de lol aan de Staat schenken. Je kunt overdrijven op deze planeet doch zoals de grote Paul Vanden Boeynants ooit zei: TROP IS TEVEEL EN TEVEEL IS TROP!

Op de algemene vergadering van vorig jaar beloofde de directie op mijn vragen hieromtrent dat deze praktijk zou stoppen, dat men de onterecht betaalde bedragen zou terugvorderen en dat de privé aandeelhouders dan mogelijks een extra dividend zouden krijgen. Op pagina 77 van het jaarverslag 2013 staat echter zwart op wit dat de politiek benoemde marionetten van de NBB ondanks alle beloftes vorig jaar opnieuw die 24,44 miljoen euro overgemaakt hebben aan de Staat.

Dit verhaal krijgt nog een onaangenaam staartje, dat zweer ik op alles wat me heilig is!

Schriftelijke vragen algemene vergadering NBB 26 mei 2014

Vraag 1
Zoals de voorbije twaalf jaar stel ik vast dat de notulen van de algemene vergadering van vorig jaar absoluut niet weergeven wat er zich op de algemene vergadering afgespeeld heeft.
a. Waarom blijft de onafhankelijke directie van de NBB weigeren om een correcte weergave van de algemene vergadering te geven in de notulen?
b. Waarom blijft de onafhankelijke directie van de NBB weigeren om de antwoorden op de gestelde vragen te notuleren?


Vraag 2
Tijdens de algemene vergadering van de NBB vorig jaar werd de vertegenwoordiger van KBC opnieuw benoemd als stemopnemer. KBC is één van de instellingen die, gedreven door hebzucht, de overheidsfinanciën zodanig in het rood geduwd hebben dat op termijn ons sociaal model zal desintegreren. Nadat de overheid haar burgers liet opdraaien voor de excessen van KBC & co krijgen de banken nu de gelegenheid om, dankzij kunstmatig lage rentevoeten, hoge kunstmatige winsten te genereren. De Belgische burgers, wier toekomst bedreigd wordt door de hebzucht van de banken, betalen, via de kunstmatig lage rentevoeten, een derde keer voor het kunstmatig overeind houden van de financiële instellingen. Is het ethisch en moreel verantwoord om een vertegenwoordiger van een organisatie als KBC, die onze samenleving onherstelbare schade heeft toegebracht, te benoemen als stemopnemer tijdens de algemene vergadering van een instituut als de NBB?


Vraag 3
Nog erger, dan het benoemen van een vertegenwoordiger van KBC als stemopnemer, is het feit dat mevrouw Francine Swiggers, na de drama’s bij Dexia en Arco tot op de dag van vandaag nog steeds censor is bij onze Bank. De voorbije jaren heb ik daar reeds verschillende keren zwaar tegen geprotesteerd. De orgie van machtsmisbruik en willekeur, die al decennialang heerst in en rond de Nationale Bank van België, kan niet beter geïllustreerd worden dan door het feit dat mevrouw Francine Swiggers in de originele oproeping voor deze algemene vergadering herbenoemd zou worden als censor bij de NBB.

Gelukkig bestaan er vandaag de dag instrumenten als Twitter om dergelijk weerzinwekkend voorbeeld van wanbeheer te bestrijden en gelukkig had ik voldoende verstand om tijdens de algemene vergadering van KBC bij de voorzitter navraag te doen over de stemintenties van KBC hieromtrent op de algemene vergadering van de NBB. KBC voorzitter Thomas Leysen zat bijzonder verveeld met de zaak en wist niet goed hoe te reageren. Blijkbaar was mijn interventie bij KBC voldoende om hen te doen inzien dat de herbenoeming van mevrouw Swiggers misschien tot een aantal minder prettige gevolgen kon leiden voor KBC.

Laat ons niet vergeten dat de privé aandeelhouders van de Nationale Bank op de algemene vergadering van de NBB slechts figureren om het politiek gekonkel bij deze mooie instelling een legitiem karakter te geven. Sinds de laatste essentiële rechten van de privé aandeelhouders van de NBB in 1993 zonder enige compensatie bij wet werden geschrapt, hebben zij zelfs niet meer de mogelijkheid om tegen een bepaald agendapunt te stemmen. De privé aandeelhouders van de NBB kunnen immers enkel “voor” stemmen of zich “onthouden”. Aangezien de herbenoeming van mevrouw op de agenda stond, die op 25 april verstuurd werd, was die herbenoeming een feit. Het feit dat censor Swiggers op 2 mei, de eerste werkdag na de algemene vergadering van KBC, bekendmaakte dat zij zich terugtrok, verandert uiteraard niks aan het opgevoerde theater.
a. Welke wereldvreemde creaturen haalden het in hun hoofd om een aangebrand figuur als mevrouw Swiggers te herbenoemen als censor?
b. Welk evenwicht moest hierbij in stand gehouden worden?


Vraag 4
Gelet op de verkiezingsuitslag van gisteren 25 mei 2014:
a. Hoe representatief is de onafhankelijke directie van de NBB nog voor de Belgische bevolking?
b. Drie onafhankelijke christelijke directeurs, drie onafhankelijke socialistische directeurs en twee onafhankelijke liberale directeurs: Uit welk historisch tijdperk stamt deze verdeelsleutel voor de lucratieve NBB postjes?


Vraag 5
Tijdens de algemene vergadering van vorig jaar stak onze onafhankelijke gouverneur de draak met de irrealistische schattingen van de waarde van een NBB aandeel die sommige privé aandeelhouders naar voor brachten. Op dat ogenblik noteerde de koers van de NBB ongeveer 2.700 euro.
Wat is de waarde per NBB aandeel van volgende activa:
a. De participatie van de Nationale Bank in de Bank voor Internationale Betalingen?
b. Het vastgoed van de NBB?
c. De portefeuille met de rentedragende activa die eigendom zijn van de NBB?
d. Andere activa die toebehoren aan de NBB?

Schriftelijke vragen algemene vergadering NBB 26 mei 2014

Vraag 6
Na de Tweede Wereldoorlog hebben de privé aandeelhouders van de NBB onwaarschijnlijke offers gebracht om de nood van het Belgische volk te lenigen. Eén van die offers was het toekennen van een lening van 35 miljard frank tegen een rente van één procent aan de Belgische Staat. De Belgische Staat kwam echter zijn verplichtingen niet na en uiteindelijk betaalde de Staat slechts één miljard frank terug en moest de NBB vanaf sedert 1991 jaarlijks 24,44 miljoen rente betalen op het geld dat de Staat schuldig was aan de Bank. In 1991 werd de schuld van de Staat aan de Bank omgezet in vrij verhandelbare staatsschuld doch het spreekt voor zich dat 34 miljard frank uit 1991 niet dezelfde koopkracht had als 34 miljard frank in 1948.

Na de nieuwe onteigening zonder compensatie van de privé aandeelhouders van de NBB door de wet van 2009 waren die betalingen aan de Staat helemaal buitenaards en zonder vorm geworden. Tijdens de algemene vergadering van vorig jaar beloofde de onafhankelijke directie van de NBB dat zij deze onterecht aan de Staat gestorte bedragen zouden terugvorderen en dat er dan eventueel een extra dividend aan de privé aandeelhouders zou kunnen toegekend worden.
a. Werd aan deze onbegrijpelijke praktijk ondertussen definitief een einde gesteld? b. Hoeveel miljoen euro werd er in de periode 2009-2013 onrechtmatig aan de Staat overgemaakt in dit dossier?
c. Werden deze sommen ondertussen terug overgemaakt aan de NBB?
d. Werden hierop intresten betaald door de Staat?
e. Heeft de onafhankelijke directie van de Bank al zicht op het moment waarop dat extra dividend zal worden uitbetaald?
f. Hoeveel bedroeg het verlies in koopkracht voor de Nationale Bank, die het gevolg was van het feit dat de Staat de verschuldigde 34 miljard verzuimde terug te betalen en ze in 1991 vereffende door 34 miljard frank aan de NBB te geven onder de vorm van staatsleningen?
g. Volgens mijn berekeningen zou het effectieve verlies voor de privé aandeelhouders van de NBB hier ongeveer vierduizend euro per aandeel bedragen. Stemt dit overeen met de berekeningen van de onafhankelijke directie van de NBB hieromtrent?


Vraag 7
Volgens het Verdrag van Maastricht mogen de nationale centrale banken uit de eurozone geen geld lenen aan hun nationale overheden. Volgens het jaarverslag had de Nationale Bank van België op 31 december 2013 voor meer dan 7 miljard euro Belgische staatsschuld op haar balans staan. De Belgische Staat staat zodoende voor meer dan 7 miljard euro in het krijt bij de Bank. Gelet op de inhoud van vraag 6 weten we ondertussen dat de Belgische Staat haar verplichtingen tegenover de Bank niet kan of wil nakomen.
a. Als je schuldpapier van een schuldenaar bezit, leen je toch geld aan die schuldenaar: hoe valt dit te rijmen met de bepaling van het Verdrag van Maastricht hieromtrent?
b. Gelet op de ervaringen uit het verleden met de Belgische Staat: Is het niet bijzonder onvoorzichtig om schulden van dergelijke onbetrouwbare schuldenaar aan te houden?


Vraag 8
In de veronderstelling dat de Bank op 30 mei 2013 één kilogram goud zou verkocht hebben aan 34.640 euro: Hoe zou deze verkoop verwerkt worden in de boekhouding van de Bank?

Schriftelijke vragen algemene vergadering NBB 26 mei 2014

Vraag 9
Had de Bank op 31 december 2013 nog goudleningen uitstaan?
Indien het antwoord op deze vraag bevestigend is:
a. Over hoeveel ton gaat het?
b. Aan welke partijen werd dit goud ontleent?
c. Welke vergoeding ontving de Bank voor deze dwaze praktijken?
d. Hoe werd die vergoeding verwekt in de boekhouding van de Bank?


Vraag 10
Op pagina 63 van het jaarverslag staat dat de Bank vorig jaar gemiddeld 24,1 ton goud uitleende tegen een onderpand van 103,9% van het kredietrisico.
a. Waar komt die 103,9% vandaan?
b. Hoe wordt die 103,9% bepaald?
c. Betekent dit dat de NBB, als ze honderd kilo goud uitleent, een onderpand ontvangt dat 103,9% waard is van de waarde van dat goud op dat ogenblik?
d. Bestaat dat onderpand uit activa zoals zilver, grondstoffen, schilderijen, oldtimers of andere waardevolle zaken? e. Waar vinden we dat onderpand terug op de balans?
f. Kunnen de onafhankelijke directeurs van de NBB aan de aandeelhouders zekerheid verschaffen dat het onderpand voor dat uitgeleende goud niet bestaat uit dubieuze staatsleningen waarvan de waarde uitgedrukt wordt in eenheden die door niets gedekt zijn?


Vraag 11
Mocht de NBB voor het uitlenen van ons goud toch dubieuze staatslening als onderpand hebben aanvaard: Hebben de onafhankelijke directeurs van de Bank ondertussen nog niet begrepen dat, in een wereld waar papiergeld enkel gedekt wordt door beloftes van politici en de centrale banken zoveel geld drukken als nodig om de korte termijnproblemen van die politici onder controle te houden, het bijzonder onverstandig is om fysiek goud uit te lenen met virtueel waardeloos overheidspapier als onderpand?


Vraag 12
In 1931 verliet het pond de gouden standaard en devalueerde het Britse pond met 30%. Als gevolg hiervan ging de Nationale Bank van België bijna kopje onder omdat de NBB veel te veel Britse ponden in haar reserves gestoken had. Het Britse Rijk garandeerde immers de omwisseling van ponden in goud zodat het Britse pond even goed was als goud en aangezien Britse obligaties rente opbrachten en goud niet dacht men bij de NBB dat ze het warm water uitgevonden hadden. Dit alles was een gevolg van het feit dat de Belgische politici in 1926 gouverneur Fernand Hautain, de allerlaatste onafhankelijke gouverneur van de NBB, geliquideerd hadden en hem vervangen hadden door Louis Franck, een Antwerps advocaat die totaal geen benul had van monetair beleid. Men zou denken dat men van dergelijke calamiteiten toch iets geleerd zou hebben maar dat is blijkbaar niet het geval. Is er bij de onafhankelijke directeurs van de NBB iemand die niet inziet dat het uitlenen van goud met papier als onderpand in feite identiek hetzelfde is als het aanhouden van Britse ponden met het gedacht dat die papieren ponden evenwaardig zijn aan goud?


Vraag 13
Op pagina 63 van het jaarverslag staat vermeld dat de goudvoorraad van de NBB met 24,9 kilogram daalde door de verkoop aan de Koninklijke munt van België. Hoe werd deze verkoop exact verwerkt in de boekhouding van de Bank?

Schriftelijke vragen algemene vergadering NBB 26 mei 2014

Vraag 14
Hebben de onafhankelijke directeurs van de Bank nog niet begrepen dat, in een wereld waar papiergeld enkel gedekt wordt door beloftes van politici en de centrale banken zoveel geld drukken als nodig om de korte termijnproblemen van die politici onder controle te houden, het bijzonder onverstandig is om fysiek goud uit te lenen met waardeloos overheidspapier als onderpand?


Vraag 15
Sinds de overheden kunstmatig de failliete financiële instellingen overeind hielden met onbestaand geld wil de propaganda de bevolking doen geloven dat we langzaam maar zeker uit het dal aan het klimmen zijn.
a. Is er bij de onafhankelijke directie van de NBB een onafhankelijke directeur die niet begrijpt dat je een probleem van teveel schulden niet kunt oplossen door nog veel meer schulden te maken?


Vraag 16
Als je een probleem van teveel schulden tracht op te lossen door nog veel meer schulden te maken, wordt je probleem groter. Meer eenvoudig kan logica uiteraard niet worden.
a. Is er bij de onafhankelijke directeurs van de NBB iemand die deze logica niet begrijpt?


Vraag 17
Minstens even dwaas als de herbenoeming van censor Francine Swiggers bij de NBB was de herbenoeming van onafhankelijk FSMA president Jean-Paul Servais. Deze onbekwame politieke marionet ging onlangs akkoord met een vermindering van zijn riant loon met dertig procent.
a. Gaan de onafhankelijke directeurs van de NBB dezelfde vermindering van hun vergoeding accepteren of stellen zij voor om een beetje verder te gaan door bijvoorbeeld de vergoedingen voor de onafhankelijke directeurs te halveren?
b. Zou het, gelet op de zware fouten die de onafhankelijke directeurs van de Bank maakten in de aanloop naar de crisis, geen goed idee zijn om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om uit te zoeken wat er zoal verkeerd gelopen is in de voorbije twintig jaar?

Schriftelijke vragen algemene vergadering NBB 26 mei 2014

Vraag 18
Sinds de recentste onteigening zonder compensatie van de privé aandeelhouders van de Bank in 2009 mag onafhankelijk gouverneur Luc Coene de vergoeding, die hij ontvangt van de Bank voor Internationale Betalingen, in eigen zak steken terwijl deze vergoeding voor de onteigening van 2009 toekwam aan de NBB. Hoeveel bedroeg de vergoeding die onafhankelijk gouverneur Coene vorig jaar van de BIB ontving?


Vraag 19
Hoeveel ontving voormalig onafhankelijk gouverneur Guy Quaden vorig jaar voor zijn mandaat bij de Bank voor Internationale Betalingen?


Vraag 20
Voormalig onafhankelijk directeur Guy Quaden is sedert 2012 bestuurder bij Belfius.
a. Oefent voormalig onafhankelijk gouverneur Guy Quaden nog andere mandaten uit?
b. Hoeveel ontvangt voormalig onafhankelijk gouverneur Guy Quaden voor de door hem uitgeoefende mandaten?
c. Hoeveel bedraagt het pensioen dat voormalig gouverneur Guy Quaden ontvangt?
d. Door wie wordt dat pensioen uitgekeerd?
e. Zou het, gelet op het Algemeen Belang, niet wenselijk zijn dat gepensioneerde onafhankelijke directeurs van de Bank hun vergoedingen, die ze ontvangen voor de mandaten die ze uitoefenen na hun pensionering, afstaan aan de Bank?

Schriftelijke vragen Algemene Vergadering Nationale Bank 26 mei 2014

Vraag 21

Over 2013 realiseerde de Bank een nettowinst van 947 miljoen euro, berekende de onafhankelijke regentenraad het aandeel Belgische Staat op 677 miljoen euro, ging er 236,7 miljoen naar de reserves en ontvingen de privé aandeelhouders bruto 33 miljoen euro. Na aftrek van de roerende voorheffing is dat 24,75 miljoen euro of exact 1,5% meer dan die 24,4 miljoen euro die de onafhankelijke directeurs van de NBB gedurende meer dan twintig jaar jaarlijks aan de Staat uitkeerden op basis van een schuld van de Staat aan de Bank.
a. Kan de willekeur en het machtsmisbruik bij de Nationale Bank van België nog beter geïllustreerd worden?
b. Kan één van de onafhankelijke directeurs ergens een beter voorbeeld van de door hen tentoongespreide willekeur vinden?


Vraag 22

Opnieuw stel ik vast dat het eerste dividend, het belangrijkste dividend voor de privé aandeelhouders van de NBB, nog steeds op hetzelfde niveau staat als in 1851. Op het moment dat de Nationale Bank van België werd opgericht bestond er geen inflatie en stond het begrip gelijk met monetaire ketterij, dit zou zo blijven tot 1914.
a. Wanneer gaat dit eerste dividend aangepast worden aan de evolutie van de koopkracht?
b. Indien de onafhankelijke directeurs van mening zijn dat het eerste dividend voor de privé aandeelhouders behouden moet blijven op het niveau van 1851: Zou het dan niet wenselijk zijn dat de vergoedingen die de onafhankelijke directeurs van de Bank ontvangen eveneens naar het niveau van 1851 gebracht worden zodat de onafhankelijke directeurs en de privé aandeelhouders op dezelfde voet behandeld worden?
c. Wanneer gaat men voor de berekening van de opbrengsten van de activa, die toebehoren aan de aandeelhouders, rekening houden met een vergoeding voor het gebruik van het vastgoed van de Bank?

maandag 19 mei 2014

Het CERA griezelverhaal!

Opgelet: dit verhaal schetst hetgeen gebeurd is, er wordt hier niet op een paar honderd miljoen gekeken!

In 1998 fusioneren CERA en Kredietbank en het establishment had het volgende besloten: de CERA vennoten kregen 5% van hun eigendom uitgekeerd en de overige 95% zouden beheerd worden door een aantal rijkelijk betaalde uitverkorenen die dit coöperatief patrimonium zouden beheren in het algemeen belang. Van de +/-500.000 CERA vennoten gingen er enkele honderden (ongeveer 0,1%) niet akkoord en zij spanden een procedure in via meester Modrikamen. Dankzij deze 500 (afgerond) vennoten gingen de grote bonzen van CERA vrij vlug akkoord om de vennoten ongeveer 50% van hun eigendom toe te kennen. De overige 50% zou onder toezicht van de kundige uitverkorenen geplaatst worden.

KBC is geboren en het bedrijf doet het buitengewoon goed. De successen stapelen zich op en dankzij kapitaalgarantiefondsen, overnames en CDO's allerhande swingen de kunstmatige winsten de pan uit en in 2007 besluiten de hoge heren van CERA om een illegale lening van 600 miljoen euro aan te gaan bij KBC om ongeveer 6 miljoen KBC aandelen bij te kopen.

Goed opletten: we spreken hier over goede huisvaders die alle centen van meer dan 400.000 vennoten in één en hetzelfde bedrijf belegd hebben en die vervolgens illegaal 600 miljoen euro gaan lenen bij datzelfde bedrijf om nog meer aandelen van datzelfde bedrijf bij te kopen. Als je zoiets doet als particulier verklaart men je voor gek, als je dat doet als vetbetaalde bestuurder van een coöperatieve noemt men dat goed bestuur. Onder druk van mijn kritiek zal men deze operatie steeds als een daad van deugdelijk bestuur bestempelen en de lening als legaal. Doch op dat moment in de geschiedenis was het in de Belgische wetgeving nog steeds verboden aan beursgenoteerde bedrijven om geld te lenen aan aandeelhouders om aandelen van dat bedrijf bij te kopen. Later zal deze wet gewijzigd worden om de aandeelhouders van DEXIA (Arco & co) toe te laten om geld te gaan lenen bij DEXIA om in te schrijven op een kapitaalverhoging van DEXIA. We weten ondertussen allemaal hoe dat avontuur is afgelopen voor de ARCO vennoten.

Gedurende jaren blijf ik met alle macht protesteren tegen deze illegale leningen en het feit dat KBC kunstmatig hoge dividenden uitkeert om CERA en KBC Ancora, die eveneens 600 miljoen euro bij KBC geleend hadden om KBC aandelen bij te kopen, kunstmatig overeind te houden. Gedurende al die jaren word ik afgeschilderd als de dorpsidioot die geen verstand heeft en die niet begrijpt hoe belangrijk die KBC aandelen zijn voor de toekomst van de CERA vennoten.

Tot CERA vorig jaar 18.150.000 KBC aandelen verkoopt om het grootste deel van haar schulden te vereffenen. De aandelen worden verkocht tegen ongeveer 38 euro per stuk. Samengevat:

In 2007 koopt CERA illegaal ongeveer 6.000.000 KBC aandelen met een illegale lening van 600 miljoen euro;

In 2013 verkoopt CERA 18.150.000 KBC aandelen om het grootste deel van die illegale lening terug te betalen;

Rekening houdend met de betaalde intresten sedert 2007 kost deze zelfmoordoperatie CERA ongeveer 13 miljoen KBC aandelen;

Voor ieder van de 400.000 CERA vennoten bedraagt de kost rechtstreeks ongeveer 33 KBC aandelen!!!!!!!

Hierbij wordt geen rekening gehouden met het geweldige verlies dat KBC Ancora, dankzij haar illegale lening van 600 miljoen euro, in dit verhaal te slikken kreeg en laat ons daarbij niet vergeten dat CERA nog steeds bijna 59% van de aandelen van KBC Ancora bezit!!!!! Een hallucinant verhaal dat iedere verbeelding te boven gaat doch de verantwoordelijken zitten nog steeds op dezelfde plaats als waar ze zaten toen ze dit onheil aanrichtten.

Wie komt mij helpen om op de algemene vergadering van CERA op zaterdag 7 juni een eind te maken aan dit bedrog?


De CERA horror story: Waarom?


De officiële uitleg was dat hoofdaandeelhouders, die zoals CERA en KBC Ancora onderling als een Siamese tweeling verbonden waren, vanaf 1 januari 2008 verplicht zouden worden tot een uitkoopbod indien hun belang de 30% zou overschrijden. Indien die hoofdaandeelhouders voor 2008 meer dan 30% bezaten, zou die regel niet van toepassing zijn. CERA en KBC Ancora, die samen illegaal 1,2 miljard leenden bij KBC om KBC aandelen bij te kopen, verkondigden dat zij dit gedaan hadden om hun belang boven die 30% drempel te brengen omdat ze niet het risico wilden lopen om later verrast te worden.

Deze uitleg houdt uiteraard geen steek: de bestuurders van CERA en KBC Ancora zitten in de raad van bestuur van KBC en zij zouden de eersten zijn om te weten dat één of andere operatie van KBC het belang van CERA en Ancora boven die 30% drempel zou kunnen duwen.

Vooraleer die illegale leningen werden afgesloten, hadden CERA en Ancora samen ongeveer 27% van de KBC aandelen in portefeuille en volgens hun verhaaltje wilden ze niet verrast worden door bijvoorbeeld een inkoopprogramma van eigen aandelen door KBC. Veronderstel: na 1 januari 2008 koopt KBC op een gegeven ogenblik tien procent van haar eigen aandelen in en vernietigt die. Daardoor zou het belang van CERA en Ancora boven de 30% drempel stijgen waardoor zij een bod zouden moeten uitbrengen op de totaliteit van de KBC aandelen en dit was voor hen niet haalbaar. Probleem bij dit verhaal is dat, voor dergelijke operaties van start kunnen gaan, er eerst algemene vergaderingen en raden van bestuur moeten worden gehouden die zulke operaties moeten goedkeuren. Aangezien verschillende CERA en Ancora bestuurders in de RVB van KBC zetelen, zouden zij dus als eerste op de hoogte geweest zijn van dergelijke operaties en dan hadden zij zonder enig probleem, dankzij het inkoopprogramma van KBC, een gedeelte van hun aandelen kunnen verkopen om er voor te zorgen dat hun belang onder die drempel van 30% bleef. Dergelijke rekenkunde is zodanig eenvoudig dat een leerling van het eerste middelbaar dit zonder enige moeite zou moeten kunnen berekenen. Om één of andere reden waren dergelijke eenvoudige rekensommetjes te moeilijk voor de hoog opgeleide en zeer goed betaalde bestuurders van CERA en Ancora.

Voor iedere nuchtere buitenstaander zou het dus overduidelijk moeten zijn dat het officiële verhaal langs geen kanten klopt en zodoende blijft de vraag: waarom leenden de bestuurders van CERA en Ancora 1,2 miljard euro bij KBC (illegaal!) om bijkomend KBC aandelen te kopen terwijl reeds iedere cent van die vennoten in KBC zat? Waarom?

Tot op heden kreeg ik geen enkel aanvaardbaar antwoord op die vraag doch gelet op de agressiviteit waarmee deze dwaze operatie verdedigd werd, gaat een mens eens nadenken en dan komt volgend scenario opzetten. Let op! Hetgeen nu volgt is een veronderstelling waarvan ik absoluut geen zekerheid heb of ze al dan niet waar is doch het lijkt mij minstens een interessante denkpiste.

Stel dat een aantal rijke familiale aandeelhouders van KBC links en rechts nog een pak KBC aandelen hadden zitten waarop ze in 2007 bij koersen rond en boven 100 euro per aandeel gigantische meerwaarden konden opstrijken. Verlies hierbij niet uit het oog dat de koers van KBC, in de nasleep van de dotcomcrisis en de aanslagen van 11 september, in 2003 nog een dieptepunt van 24,20 euro per aandeel noteerde. Als je dan als grote familiale aandeelhouder een flink pak KBC aandelen bijkoopt aan gemiddeld 30 euro dan kun je daar in 2007 een belastingvrije meerwaarde van 233% binnenhalen zonder rekening te houden met de riante dividenden die KBC destijds nog elk jaar uitbetaalde!

Stel dat die rijke familiale aandeelhouders die KBC aandelen, die ergens buiten het consortium aangehouden worden, willen liquideren zonder de koers van KBC naar beneden te drukken......

Dan zou het natuurlijk handig zijn mochten de CERA vennoten zo goed zijn om via CERA en Ancora illegaal 1,2 miljard euro te gaan lenen om die KBC aandelen van die familiale aandeelhouders over te nemen zodat de koers niet negatief beïnvloed wordt door de verkoop van +/-12 miljoen KBC aandelen op de beurs.

Zoals gezegd weet ik het niet doch ik zou het wel graag uitzoeken voor de +/-400.000 overblijvende CERA vennoten die mogen opdraaien voor een verlies van meer dan een half miljard euro. Om deze taak te kunnen aanvatten is het belangrijk dat er zoveel mogelijk CERA vennoten naar de Algemene Vergadering van zaterdag 7 juni komen om op alle punten van de agenda "NEEN" te stemmen.

Wie wil mij helpen om de waarheid aan het licht te brengen?

400.000 vennoten tegen enkele bestuurders die onwaarschijnlijk zware fouten gemaakt hebben die tot enorme verliezen geleid hebben....... Dat zou toch geen probleem mogen zijn. Of vergis ik mij daarin?


Vuil spel!

Sinds 2008 ruien de CERA bestuurders de aanwezige vennoten tegen mij op tijdens de algemene vergaderingen. Dat spel wordt op een heel subtiele manier gespeeld en soms gaat dat heel ver voorbij de grens van goed fatsoen doch de boodschap die de CERA bestuurders uitsturen is de volgende:- Het gevaarlijke sujet met z'n groene pet, dat Uw brave bestuurders aanvalt, wil CERA kapotmaken!

Bij een groot deel van de vennoten, die meestal niet goed begrijpen waarover het gaat, slaan zulke laffe aanvallen aan doch de uithalen van de CERA bestuurders houden geen steek. Waarom zou ik CERA willen kapotmaken? Wat heb ik te winnen aan het kapotmaken van wat ooit één van mooiste coöperatieven in België was? Daar heb ik toch niks aan!

Wat wil ik wel?
1.CERA groter, sterker en vooral terug gezond maken;
2.Graag zou ik zien dat CERA een groter stuk van haar winsten besteedt aan sociale projecten en ontwikkelingshulp. In de recordjaren, toen CERA honderden miljoenen euro winst maakte, werden 2 à 3% van die winst besteed aan sociale projecten, werd 7 à 8% uitgekeerd als dividend en werd de overblijvende 90%, U had het al geraden, gebruikt om KBC aandelen bij te kopen zodat de macht van de CERA bestuurders nog veel groter werd;
3.De waarheid naar boven brengen! Waarom maakten de CERA bestuurders onvergeeflijke fouten die de CERA vennoten meer dan 500 miljoen euro gekost hebben? Waarom zitten de mensen, die dergelijke desastreuze beslissingen namen, nog steeds op hun troon zodat ze er voor kunnen zorgen dat het deksel stevig op de doofpot blijft?

Help mij om deze doelen te realiseren!

Bent U CERA vennoot of heeft U vrienden of familie die het zijn?

Kom dan op zaterdag 7 juni naar de algemene vergadering in Leuven of moedig de mensen in Uw omgeving aan om die vergadering bij te wonen!

400.000 CERA vennoten tegen enkele heel stoute bestuurders, de winnaar is al op voorhand bekend!

Enkel als de beroofde CERA vennoten thuis blijven, kunnen de enkele tientallen stouteriken kapitalistje blijven spelen met het geld van de coöperanten.