vrijdag 30 mei 2014

Schriftelijke vragen algemene vergadering CERA 7 juni 2014

Vraag 3

De voorbije jaren waren de vennoten getuige van het meningsverschil dat bestond tussen de raad van bestuur van CERA en mij.  De raad van bestuur was van mening dat het aangaan van een illegale lening van 600 miljoen euro, om KBC aandelen op krediet te kopen, een briljante zet was die de vennoten voorspoed ging brengen terwijl ik van mening was dat die onverantwoorde gok nooit had mogen gebeuren.  In mijn volgende vraag zullen we zien dat deze gok CERA in totaal meer dan 500 miljoen euro gekost heeft of meer dan 1.250 euro per vennoot.


Is de raad van bestuur van CERA nu bereid om toe te geven dat de bestuurders van CERA in 2007 een zware fout maakten door een illegale lening van 600 miljoen euro aan te gaan bij KBC om bijkomend KBC aandelen te kopen op krediet op een moment dat het volledige vermogen van de meer dan 400.000 CERA vennoten reeds in KBC geïnvesteerd was? 


Vraag 4


Mijn standpunt is altijd geweest dat de geviseerde transacties uit 2007 een strafrechtelijke inbreuk was op artikel 629 van het Wetboek Vennootschappen.
Op het moment dat CERA die lening aanging bij KBC luidde artikel 629 van het Wetboek Vennootschappen als volgt:

“Het is een naamloze vennootschap verboden middelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stellen met het oog op het verkrijgen van haar eigen aandelen of winstbewijzen door een derde of de inschrijving van een derde op certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen. Dit verbod is van openbare orde.  Enig voorschot of zekerheid toegestaan in artikel 629 is nietig of vernietigbaar.  Bovendien zijn de bestuurders van de vennootschap ondeelbaar en hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de vennootschap en derden voor de geleden schade voortkomend uit dergelijke overtreding en strafrechtelijk aansprakelijk voor dergelijke inbreuk op artikel 629 Wetboek Vennootschappen.”

Gaat de raad van bestuur van CERA akkoord met mijn stelling dat de lening uit 2007 strijdig was met artikel 629 van het Wetboek Vennootschappen dat in voege was op het ogenblik dat die lening werd toegestaan door KBC?


Bijgevolg: Gaat de raad van bestuur van CERA de door de vennoten geleden schade verhalen op KBC?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten