woensdag 28 maart 2012

Bekendmaking dividend NBB

Resultaat en winstverdeling voor het boekjaar 2011
Overeenkomstig artikel 44 van de statuten heeft de Regentenraad van de Nationale Bank van België
vandaag, 28 maart 2012, de jaarrekening 2011 goedgekeurd. De bedrijfsrevisor heeft bij de jaarrekening een
verklaring zonder voorbehoud afgeleverd en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen
in huidig bericht overeenstemmen met de jaarrekening.
De jaarrekening en het jaarverslag zijn beschikbaar via de website van de Bank (www.nbb.be). Zij zullen in
papieren vorm beschikbaar worden gesteld vanaf 20 april 2012.
Resultaat
De winst na belasting van boekjaar 2011 bedraagt € 899 miljoen, tegenover € 832 miljoen het vorige
boekjaar.
De vermeerdering van het resultaat met € 67 miljoen resulteert uit volgende elementen:
De netto rentebaten stegen als gevolg van het rendement op de obligaties aangekocht in het kader van het
programma voor de effectenmarkten (SMP) en de ontvangen rente op het verstrekken van noodliquiditeiten
(Emergency Liquidity Assistance).
De netto baten uit financiële transacties komen uit op een verlies, ingevolge de daling van kapitaalwinsten
op waardepapieren, zowel in deviezen als in euro.
De vermindering van de inkomsten uit gewone aandelen en deelnemingen volgt uit een gelijkmatige daling
van de inkomsten vanwege de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank voor Internationale Betalingen

Het netto resultaat van de pooling van monetaire inkomsten is eveneens gekrompen, uitsluitend door het
effect van een terugneming op de voorziening voor monetairbeleidstransacties die minder belangrijk was dan
het vorige boekjaar.
De overige baten zijn toegenomen met de bijdragen tot dekking van het prudentieel toezicht op financiële
instellingen.
De personeelskosten zijn gestegen, enerzijds door de integratie van het personeel van de ex-CBFA en
anderzijds wegens de stijging van de voorziening voor medische kosten.
Winstverdeling
Voor de bepaling van het minimumbedrag van haar reserves gaat de Bank uit van een raming van de
becijferbare risico's die ze loopt. De risico's op de activa in eigen beheer van de Bank worden becijferd aan
de hand van de Value at Risk-methodologie, waarbij de Bank zeer voorzichtige uitgangspunten hanteert
inzake probabiliteiten en termijnen. Voor de raming van het risico op haar aandeel in de
monetairbeleidstransacties en -portefeuilles baseert de Bank zich op berekeningen van de ECB.
De toepassing van die modellen levert per einde boekjaar 2011, op een moment van grote spanningen op
de markten, een risicobedrag op in de orde van grootte van € 5,2 miljard. Een substantieel deel van dat
bedrag slaat op het risico dat de Bank loopt op haar aandeel in de SMP-portefeuille van het Eurosysteem.
Om tot een geraamd verlies van € 5,2 miljard te komen zouden verschillende landen gelijktijdig een
schuldherschikking moeten doorvoeren. De positieve gebeurtenissen na balansdatum in het domein van de
Griekse overheidsobligaties, alsook enige ontspanning in bepaalde effectenmarkten nuanceren verder de
raming van het risico, die een objectief inzake reserves aanreikt dat over een periode van verschillende jaren
dient te worden geëvalueerd.
Het lopende resultaat is de eerste buffer voor het opvangen van verliezen. Over de afgelopen vijf jaar
schommelde dat tussen € 0,8 en € 1,1 miljard. Kapitaal en reserves van de Bank (zonder
afschrijvingsrekeningen) bedragen na de winstverdeling 2011 € 4,0 miljard. De totale buffers van de Bank
zouden aldus voortaan tussen de € 4,8 en € 5,1 miljard bedragen.
In het licht van deze overwegingen oordeelt de Bank dat ze haar reserverings- en dividendbeleid van
juli 2009 onverkort kan voortzetten. Bijgevolg wordt een bedrag van € 225 miljoen toegevoegd aan de
beschikbare reserve.
Het bruto dividend 2011 wordt overeenkomstig dat beleid bepaald op € 141,76 per aandeel (€ 106,32 netto),
tegenover een bruto dividend van € 166,12 (€ 124,59 netto) voor het boekjaar 2010.
De vermindering van het dividend resulteert uit de daling van het dividend dat de Bank in 2011 heeft
ontvangen vanwege de Bank voor Internationale Betalingen, wat reeds werd aangekondigd door de Bank in
haar perscommuniqué van 27 juni 2011.
Het saldo dat in de winstverdeling toekomt aan de Staat bedraagt € 618 miljoen (tegenover € 558 miljoen
voor boekjaar 2010).
Het aandeel van de Bank zal ex coupon noteren vanaf 31 mei 2012. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf
5 juni 2012 en het zal op die dag automatisch worden uitbetaald aan de houders van gedematerialiseerde
aandelen en van aandelen die op naam zijn ingeschreven bij de Bank of die bij haar in open bewaargeving
zijn neergelegd. Voor de houders van aandelen aan toonder zal het dividend vanaf die dag betaalbaar zijn
tegen afgifte van coupon nr. 210 in de zetel van de Bank te Brussel en in haar vestigingen.
___________________________________

Geen opmerkingen:

Een reactie posten