maandag 21 januari 2019

Mijn brief aan de Regentenraad dd. 21 januari 2019

Dames en heren regenten,

Ik verwijs naar mijn schrijven dd. 8 oktober 2018 en het antwoord van gouverneur Smets dd. 22 november 2018.

Het antwoord van de gouverneur is zonder meer beledigend en totaal naast de kwestie.

Ondertussen vond ik op de website van de ECB onderstaand epistel waarin gesteld wordt dat de betaling van de bewuste 24,4 miljoen euro zonder voorwerp is geworden door de wet van 3 april 2009 en bijgevolg niet meer betaald zal worden vanaf 2012.  Exact de stelling die ik sedert 2010 verdedig:Het advies van de ECB hieromtrent spreekt boekdelen:De geschiedenis van de jongste vijftig jaar toont duidelijk aan dat de Regentenraad van de Nationale Bank geen boodschap heeft aan de wetgeving en de geest van de regels rond deugdelijk bestuur.


Deugdelijk bestuur betekent onder andere dat de bestuurders:
  1. De activa en reserves van de vennootschap beheren als een goed huisvader en ze niet verkwanselen;
  2. Er zorg voor dragen dat alle aandeelhouders van de vennootschap gelijk behandeld worden;
  3. De statuten van de vennootschap stipt naleven;
  4. De regelgeving in verband met de aanwezigheid van vrouwen in de Raad van Bestuur respecteren.

Uiteraard zijn er nog een heleboel andere zaken die onder de norm deugdelijk bestuur vallen doch hierboven werden de belangrijkste opgesomd.

Als je de recente geschiedenis van de Bank overloopt blijkt dat de Regentenraad zich niet geroepen voelt om die regels te volgen.  Het verhaal van de jaarlijkse absurde betaling van 24,4 miljoen euro aan de Staat omdat de Staat haar verplichtingen tov de Bank niet nakwam gaat ieders verstand te boven.

Daarom herhaal ik mijn vragen:

Wat heeft de Regentenraad sedert 2009 gedaan om deze jaarlijkse diefstal stop te zetten?

Welke stappen heeft de Regentenraad ondernomen om de onterecht betaalde sommen sedert 2009 terug te vorderen van de Staat?

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de Regentenraad klakkeloos deze onterechte overdracht van eigen vermogen van de Bank blijft verdedigen?

Is dat wetsvoorstel tot schrapping van die decadente “compensatiebetaling”, waarnaar gouverneur Smets in zijn brief van 22 november verwijst, ondertussen door het parlement of is dat door de val van de regering opnieuw dode letter gebleven?

Hoe komt het dat een uiterst bekwame vrouw als Mevrouw Mia De Schamphelaere opzijgezet werd om een politieke krokodil als Steven Vanackere als vervanger van directeur De Wachter te benoemen?

In vergelijking tot de vele miljarden die de Regentenraad de jongste twintig jaar onterecht en zonder enig protest overhevelde naar de Schatkist lijkt die 24,4 miljoen euro voor de leden van de Regentenraad wellicht een peulschil.  Daarom wil ik bij deze nogmaals vermelden dat de privé aandeelhouders van de Bank vorig jaar een netto-dividend ontvingen van een kleine 18 miljoen euro, 25% minder dan het peulschil van 24,4 miljoen dat de Regentenraad achteloos jaarlijks aan de Staat schenkt.  Ik reken er dan ook op dat de Regentenraad dit jaar het dividend fors verhoogt om het geleden leed van de privé aandeelhouders te verzachten.

In maart ontmoet ik ECB president Draghi in Parijs en ik zal hem schriftelijk verzoeken om een persoonlijk onderhoud om deze kwesties te bespreken.

Verder bevestig ik dat ik een juridische procedure voorbereid om de juridische aansprakelijkheid van de Regentenraad te testen in verband met het naleven van de regels rond deugdelijk bestuur.


   Met beleefde groeten,


                                                                                 Erik Geenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten